Категория "Екология"


Категория на документа: Документи по Екология
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, ПОДХОДИ И СРЕДСТВА ЗА ЕКОЛОГИЧНО РЕГУЛИРАНЕ 1. Същност, принципи и подходи за екологично регулиране 2. Административно-законодателни средства за екологично регулиране 3. Икономически средства за екологично регулиране * * * 1. Същност, принципи и подходи за екологично регулиране Екологичното регулиране по своята същност е съвкупност от административно-законодателни и икономически принципи и подходи за целенасочено въздействие върху общественото производство, съобразно изисквани

Категория на документа: Документи по Екология
 Б И З Н Е С П Л А Н "ВАКАНЦИЯ НА СЕЛО" ............................................................................................................................................................................................. (име на проекта) СВЕМИ ЕООД .................................................................................................................................................................................................... (име на кандидата) Сума на инвестицията 1815

Категория на документа: Документи по Екология
Етапи в развитието на екологичният мониторинг. Критерии за оцанка на ЕМ Екологичният мониторинг(ЕМ) в България официално функционира от 1975г. През която година с указ на ДС се регламентира дейността на това направление. Условното изграждане на мониторинговата дейност в страната може да бъде подразделено на следните етапи: 1. Характеризира се с формирането на мониторинга на въздуха и водите. По-късно обхватът се разширява с включването на мониторинг на почвите, отпадъците, шума, вибрациите и не

Категория на документа: Документи по Екология
 Технически университет гр. Габрово СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ 26 октомври 2012 година ОЦЕНКА НА РИСКА НА ПРОМИСЛЕНИ ИНСТАЛАЦИИ В ЕКОЛОГИЯТА Мария Асенова Стефанова Технически университет гр. Габрово Катедра "Машиностроене и уредостроене" Научен ръководител: (доц. д-р Генади Цветанов) Резюме. В статията се дават подходите за оценка на риска от опасни химични производства. Направена е съпоставка между качествен и количествен анализ на риска от големи аварии поради опасни химични вещества Ключови ду

Категория на документа: Документи по Екология
Стопанска Академия "Д.А.Ценов"-гр.Свищов Доклад на тема "Ролята на продажбата на разрешителни за замърсяване при осъществяване на ефективно производство" Изготвил: Денис Събев Наумов СФК;Група:36 Фк.№112321 Ефективното производство предполага активност,при която не се застрашава животът на индивидите и не се създават пречки за развиване на икономическите агенти.Неефективността на производството,изразяваща се в екологичното замърсяване,зависи както от потреблението на суровините и материалите,от

Яндекс.Метрика
92 92 100 100