Категория "Екология"


Категория на документа: Документи по Екология
Мониторинг на въздуха 1) Същност, цели и функции на мониторинга на въздуха Мониторингът на въздуха е наблюдение и измерване на вида и количеството замърсители и създаването на база данни за оценка качеството на атмосферния въздух. Неговата цел е да осигуряване на изнформация , необходима за научни излседвания, за изработване на палнове и решения за управление и подобряване на околната среда.Мониторингът изпълнява главна функция в този процес, осигурявайки дефиниране на обекта на изследване, при

Категория на документа: Документи по Екология
 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА РЕФЕРАТ ПО ЕКОЛОГИЯ ТЕМА: Замърсяване на околната среда на община Тунджа, област Ямбол Изготвил: Проверил: ........ Спец.: Финанси, втора група, Фак.номер: (ГЛ.АС. КАЛИН ЖЕЙНОВ) СЪДЪРЖАНИЕ Стр. УВОД 3 1. Описание ОБЩИНА ТУНДЖА 4 2. Местоположение 4 3. Видове замърсители 5 3.1. На въздуха 5 3.2. На водата 6 3.3 На земята и почвите 8 3.4. На защитени територии и биоразнообразие 10 4. Източници на замърсяване 13 5. Екологична програма 16 ПРИЛОЖЕНИЯ 17 УВОД В съвреме

Категория на документа: Документи по Екология
 Увод В последния етап на дехидратация тялото се свива, изцеждайки младостта от младите кожата се напуква, очите се оттеглят от орбитите си, а езика се издува и нацепва. Мозъчните клетки се съсухрят и мускулите се схващат. Бъбреците спират да функционират. Кръвното налягане намалява, водейки до хипоболемичен шок придружен от дихателен и сърдечен пристъп, тези комбинирани покушения разрушават химическите и електрическите пътища на тялото докато цялата система пропада към смъртта. Същият е пътят

Категория на документа: Документи по Екология
1 задача: Обяснение на четири понятия от приложение №1 1.Възобновими ресурси - ресурсите, които се възстановяват естествено или чрез специални дейности и тяхното възобновяване става с темповете на експлоатация им. 2.Трансгранично въздействие - всяко въздействие, предизвикано от дейност на източник, който е разположен в район под юрисдикцията на държава, различна от тази, в която се наблюдава въздействието. 3.Норми за качество на околната среда - специфични изисквания, определени в нормативните

Категория на документа: Документи по Екология
Глобално затопляне Глобалното затопляне е повишаването на средната температура на атмосферата и световния океан на Земята, наблюдавано през последните десетилетия. През 20-ти век се наблюдава повишаване на повърхностната температура от 0,6 ± 0,2 °C. Официалното становище на Междуправителствената комисия по измененията в климата към ООН (IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change), подкрепяно от мнозинството учени, е, че "голямата част от наблюдаваното през последните десетилетия затопляне

Яндекс.Метрика
92 92 100 100