Категория "Екология"


Категория на документа: Документи по Екология
 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА РЕФЕРАТ ПО ЕКОЛОГИЯ ТЕМА: Замърсяване на околната среда на община Тунджа, област Ямбол Изготвил: Проверил: ........ Спец.: Финанси, втора група, Фак.номер: (ГЛ.АС. КАЛИН ЖЕЙНОВ) СЪДЪРЖАНИЕ Стр. УВОД 3 1. Описание ОБЩИНА ТУНДЖА 4 2. Местоположение 4 3. Видове замърсители 5 3.1. На въздуха 5 3.2. На водата 6 3.3 На земята и почвите 8 3.4. На защитени територии и биоразнообразие 10 4. Източници на замърсяване 13 5. Екологична програма 16 ПРИЛОЖЕНИЯ 17 УВОД В съвреме

Категория на документа: Документи по Екология
 Увод В последния етап на дехидратация тялото се свива, изцеждайки младостта от младите кожата се напуква, очите се оттеглят от орбитите си, а езика се издува и нацепва. Мозъчните клетки се съсухрят и мускулите се схващат. Бъбреците спират да функционират. Кръвното налягане намалява, водейки до хипоболемичен шок придружен от дихателен и сърдечен пристъп, тези комбинирани покушения разрушават химическите и електрическите пътища на тялото докато цялата система пропада към смъртта. Същият е пътят

Категория на документа: Документи по Екология
1 задача: Обяснение на четири понятия от приложение №1 1.Възобновими ресурси - ресурсите, които се възстановяват естествено или чрез специални дейности и тяхното възобновяване става с темповете на експлоатация им. 2.Трансгранично въздействие - всяко въздействие, предизвикано от дейност на източник, който е разположен в район под юрисдикцията на държава, различна от тази, в която се наблюдава въздействието. 3.Норми за качество на околната среда - специфични изисквания, определени в нормативните

Категория на документа: Документи по Екология
Глобално затопляне Глобалното затопляне е повишаването на средната температура на атмосферата и световния океан на Земята, наблюдавано през последните десетилетия. През 20-ти век се наблюдава повишаване на повърхностната температура от 0,6 ± 0,2 °C. Официалното становище на Междуправителствената комисия по измененията в климата към ООН (IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change), подкрепяно от мнозинството учени, е, че "голямата част от наблюдаваното през последните десетилетия затопляне

Категория на документа: Документи по Екология
 Какви стъпки Европа да подготви? Европейска енергийна стратегия Тъй като Европа има няколко енергийни запаси, в ​​момента трябва да внася повече от половината от енергията си. Тъй като трябва да се плати се определя от световните пазари, Европа няма друг избор освен да плати. Единственият начин за намаляване на енергийната ни сметка е да се ограничи количеството на енергията, която консумираме. Това може да изглежда очевидно. Можем ли да консумираме по-малко, обаче, като същевременно поддържам

Яндекс.Метрика
92 92 100 100