Категория "Екология"


Категория на документа: Документи по Екология
Висше училище по агробизнес и развитие на районите КУРСОВА РАБОТА на тема: Създаване на агроекологични земеделски дейности, насочени към подобряване на опазването на околната среда по мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) Изготвил: Кристиян Благоев Николов Спец.Стопанско управление Фак.номер: 111423140054 По мярка "Агроекологични плащания" (АЕП

Категория на документа: Документи по Екология
Лекция А08 Социални и социално-технически пречки и възможности при проекти за електрификация в селски райони. Основни работни принципи и възможни решения от социално-научна гледна точка. В Модул G (Основни Теми) са описани в подробности социално-икономическите концепции, пречките и възможностите в рамките на проектите за електрификация на провинциални райони от социално-научна гледна точка (виж SOLTRAIN, лекция G10). Тази лекция фокусира не върху текущи проблеми, а по-скоро върху възможните под

Категория на документа: Документи по Екология
1.Определете същността на екологичната култура В своята история планетата е претърпяла безброй промени, причинени от силите на природата. Резултат от този дълъг период е сложната и динамична среда, в която се създава човешкият род. От началото на своето съществуване до сега човекът взаимодейства с природата - нагаждал се е към нея или я е променял според нуждите си. Днес степента на промяна, но не в положителен аспект, е огромна. Науката разви свой свят чрез сложни изчисления и монументални абс

Категория на документа: Документи по Екология
 Тема 24 1.Концепции за екологизация на производството С появата на човешката цивилизация се заражда и един нов фактор (антропогенният), който започва да влияе върху съдбата на живата природа.През последните 30 години той достига да огромни мащаби и стана деформиращо въздействаща сила. При сегашната екологична ситуация не се дооценява опасността от нарушаване на взаимодействието между общество и природата и поради това трудно можем да си представим колко много средства ще са необходими,за да се

Категория на документа: Документи по Екология
Мониторинг на въздуха 1) Същност, цели и функции на мониторинга на въздуха Мониторингът на въздуха е наблюдение и измерване на вида и количеството замърсители и създаването на база данни за оценка качеството на атмосферния въздух. Неговата цел е да осигуряване на изнформация , необходима за научни излседвания, за изработване на палнове и решения за управление и подобряване на околната среда.Мониторингът изпълнява главна функция в този процес, осигурявайки дефиниране на обекта на изследване, при

Яндекс.Метрика
92 92 100 100