Категория "Екология"


Категория на документа: Документи по Екология
Проблемът ,свързан с опазване на природната среда ,е един от най-актуалните и най-тревожните проблеми на нашето време.Той е свързан с ускореното икономическо и социално развитие на нашата цивилизация в глобален мащаб и поради това решаването му е проблем за оцеляване на човечеството .Общо известен е факта,че края на второто хилядолетие завърши с огромно негативно въздействие върху биосферата,с деградация на планетата и с нарушаване равновесието в природата от неразумно извлечената максимална из

Категория на документа: Документи по Екология
Технически университет - Габрово Инженерно-икономически факултет Реферат Тема: Глобалният екологичен проблем Изготвил: Елеонора Христова Йорданова спец. Стопанско управление; фак.№ В9792 гр. Благоевград 2000г. Всяко историческо време има своите съдбоносни пробле­ми. Днешните имат една особеност - глобални са и зася­гат пряко цялото човечество, цялата цивилизация. Кои са тези проблеми? Безспорно на първо място стои заплахата за световния мир. Първостепенното значение на мира не се определя от су

Категория на документа: Документи по Екология
Атмосферата се оценява като замърсена, когато в нея присъстват вредни газове, пари, течни или твърди частици, включително и радиоактивни, които влияят неблагоприятно на живите организми и растителността, променят климата на Земята, намаляват видимостта, както и нанасяне на материални щети.Тези замърсители спомагат за разпространението на хронични заболявания на дихателните пътища. Особено опасно е т.нар. смогово съединение на атмосферата. В този случай се увеличава съдаржанието на мъгла, течни

Категория на документа: Документи по Екология
Системи и условия за устойчиво развитие Устойчиво развитие - когато говорим за устойчиво развитие това е идея, концепция, която е приета от международната общност като алтернатива на песимистичния начин на разглеждане на икономическото, социално и екологично развитие. То се свързва с публикуването на доклад "Нашето общо бъдеще" приет на 2рата конференция в Рио де Жанейро през 1992г. според този доклад - процес с който се удовлетворяват потребностите на сегашното поколение без да се отнемат възм

Категория на документа: Документи по Екология
Замърсяването на околната среда (проблемът на нашите деца) На прага на третото хилядолетие, влизайки в XXI век, хората все повече се замислят за здравето си. Великият древногръцки учен Хипократ е казвал, че здравето е най-голямото богатство на човека. Обаче развитието на цивилизацията, насочено към повишаване на жизнения стандарт в същото време способства за неизбежното увеличаване на вредните фактори на околната среда. Промишлените отпадъци, използването на различни химични вещества в бита и с

Яндекс.Метрика
92 92 100 100