Категория "Екология"


Категория на документа: Документи по Екология
 Реферат По Екология Рециклиране на отпадъците 1.Рециклиране-дефиниция;възможност за съхраняване на природните ресурси Що е то рециклиране?Знаете отговора вече, нали? Това е да съберете празните си бутилки, консервни кутии, прочетени вестници и други материали и да ги предадете за рециклиране. Рециклирането е една от онези думи, които всички употребяват, но никой не се наема да обясни. И какъв е резултатът? Че за различните хора означава различни неща. Дефиниция на специалистите: Според Агенция

Категория на документа: Документи по Екология
 Билян Кирилов XII "в" №5 Май 2012 Съдържание: 1.) Увод по темата и лични разсъждения...............................................................................стр.3 2.) Причини за появата на екологични проблеми в България.....................................................................................стр.5 3.) Територии с екологични проблеми.....................................................................................стр.5 4.) Състояние на водите в България......................

Категория на документа: Документи по Екология
І. Сегашно състояние на община Русе Съгласно Закона за управление на отпадъците-на територията на Област Русе се генерират: - Битови отпадъци - На територията на областта има 1регионално депо отговарящо на изискванията на ЕС (управлявано от ЕРРС -Русе), 8 общински и над 170 селищни сметища(в процес на закришане и рекултивация). Количествата на образуваните отпадъци отговаря на приетите норми в ЕС. -Строителни отпадъци - Депонират се на регионално депо и се използват при закриване на стари смети

Категория на документа: Документи по Екология
СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д.А.ЦЕНОВ" Свищов РЕФЕРАТ Тема Екологични маркетингови стратегии Изготвил: Факултетен номер : Специалност : Екомениджмънт Екологична маркетингова стратегия се формира тогава,когато намаляването на замърсяването на околната среда става първостепенна менидж - философия. Една от целите на екологичния маркетинг е стремежите на фирмите към висока печалба да бъдат съобразени с възможностите и условията на околната среда.Екологичният маркетинг има много аспекти: -създаване на еколо

Категория на документа: Документи по Екология
 Аграрен Университет- Пловдив Реферат По Екология На тема: Общи закономерности на влияние на факторите на средата върху организмите.Класификация на екологичните фактори,лимитиращи екологични фактори.Закон на минимуми.Закон за толерантността.Компенсация на лимитиращите екологични фактори. Проверил: Изготвил:А.Василев С.Георгиева Земята е единствената планета в Слънчевата система, която е населена с живи организми. Науката смята, че тези организми са произлезли тук, на Земята. Това е станало в хо

Яндекс.Метрика
92 92 100 100