Замърсяване на въздуха


Категория на документа: Екология


Spod - площта на пода на помещението (m2);
Spr - площта на остъклената част на прозорците (m2).
2. Ъгъл на падане на светлинните лъчи. Той се образува между лъча, който се спуска от горния ръб на прозореца (или от долния край на стрехата, ако тя е по-дълга и закрива част от прозореца) до точка от пода и лъча от същата точка, минаващ успоредно на пода към прозореца (фиг. 15 а. ъгъл ABC).
За животновъдните сгради ъгълът на падане на светлинните лъчи не трябва да е по-малък от 27°.
За да се определи този ъгъл е необходимо да се измери дължината на отсечката от точката на наблюдение (В) до пресечната точка (С), получена при пресичането на хоризонталната (ВС) с вертикалната линия, спусната от точка А до пода (точка С).
Измерва се големината и на отсечката АС. В случая отсечките АС и ВС са катети на правоъгълния триъгълник ABC. Като се раздели дължината на вертикалния катет (АС) на тази на хоризонталния катет (ВС) се получава тангенса на ъгъла ABC. От таблица 5 срещу величината на изчисления тангенс намираме градусите на ъгъла на падане на светлинните лъчи ABC.

3. Ъгъл на отвора на прозореца или ъгъл на отражение на светлинните лъчи. Този ъгъл се сключва между лъчите, спуснати от горния и долния ръб на прозореца (или горния край на стрехата ако е по-дълга и закрива част от прозореца) (фиг. 15 б, ъгъл ABD) към определена точка от пода.
За животновъдните сгради този ъгъл не трябва да бъде по-малък от 5° Определяне големината на този ъгъл става, като от ъгъла на падането на светлинните лъчи (ABC) се извади ъгъла DBC (изчислява се като се определи първо тангенсът и след това от таблица 5 се намери големината му в градуси).
Светотехнически метод.
Характеризира се с коефициента на естествено осветление (КЕО) който е отношението на вътрешната (Евътре) към външната (Евън) осветеност (в 1х). изразено в процент.

Изкуствено осветление.
Оценява се директно и индиректно.
Директна преценка.
Извършва се с луксометър. За целта в който и да е пункт от преценяваното помещение се измерва равнището на осветеността в луксове. Установената стойност се сравнява с регламентираните хигиенни норми за осветеност на помещенията за съответния вид и категории животни.
Индиректна оценка.
Осъществява се по метода на относителната мощност на осветителните тела в помещението и се изчислява по формулата:

където:
L - хоризонтална осветеност, 1х;
п - брой на осветителните тела (лампи) в помещението;
W - мощност на едно осветително тяло, W
S - площта на пода на помещението, m2;
к - коефициент, чиято стойност е 2.0,
когато мощността на едно осветително тяло с нажежена жичка е до 100 W и 2.5 когато е над 100 W. За луминисцентните осветителни тела стойността на коефициента е съответно 6.5 и 8.0. Освен с количествена характеристика, която се извършва по гореописаните методи, осветеността може да се оцени и качествено по различни показатели -спектрален анализ, равномерност на осветлението, възможност за поддържане, безопасност на осветителната система и др.

Определяне на топлинната радиация
В хигиенната практика се налага да се определя топлинната радиация от слънцето (при биоклиматичните проучвания) и от лъчистите топлинни източници в животновъдните сгради. За количествена оценка на радиацията се използват мерни единици, характеризиращи нейната интензивност. Поради еквивалентността на всички видове енергия, интензивността според СИ-системата се изразява чрез механични единици (W/m2). а не чрез топлинни (mJ/m2/s). Интензивността на лъчението е 1 W/m2, когато през повърхност с площ 1 т2 преминава поток на излъчване 1 W, или за 1 s през тази повърхност се пренася енергия 1 J.

Уреди за определяне на топлинната радиация
Термоелектрически пиранометър на Янишевски
Приемната част на уреда представлява квадратна термобатерия. Активната повърхност на термобатерията. подложена на действието на светлинните лъчи или лъчите от инфрачервени източници е оцветена шахматно в бяло и черно, като четните краища на термоелементите са в черно, а нечетните в бяло, или обратно. При измерване, в резултат на различното нагряване на краищата на термоелементите протича ток. който се регистрира с галванометър. Стъклената полусфера защитава приемната повърхност от дълговълновата радиация, от вятър и валежи. Стъклото също поглъща част от слънчевата радиация в границите 0,3-0,4 mm -2.5-2,6 mm. но в тези участъци от спектъра интензивността на пряката и разсеяната радиация е много малка. Ето защо се допускат несъществени грешки. За отчитане на разсеяната радиация термобатерията се засенчва с екран. Отразената радиация се определя при насочване на уреда към земната повърхност.
Интензитетът на радиацията се определя по формулата:

където:
А - показания на скалата на галванометъра в ампер деления (А/дел.)
k - поправъчен коефициент на уреда.

Определяне равнището на шума
Под шум се разбира съвкупност от звуци, които въздействат неблагоприятно върху организма. Основните параметри, характеризиращи шума са: честота на звуковите колебания (Hz) и интензивност (звуково налягане).
Мерната единица за интензивност на шума е Бел (1В = 10 2 W/m2). В практиката се използва по-малката единица - децибел (dB).

Уреди за измерване.
За измерване равнището на шума се използват различни модели шумомери.
Импулсивен шумомер RTF-00024
Този уред има висока точност и малки размери, което го прави много удобен за изследвания в животновъдни сгради. Състои се от: микрофон, който трансформира фронтално попадащите върху него звукови вълни в пропорционално електрическо напрежение; измервателен апарат, който усилва предаденото от микрофона напрежение и отчита неговата сила по скала, градуирана в децибели; октавни честотни филтри, които допълнително се включват към апарата при измерване спектъра на шума (честотен анализ на шума) в диапазон от 31,5 до 16 000 Hz.
Уредът се захранва с батерии (2 х 4.5V) и е предназначен за работа при температура на въздушната среда от минус 10 до плюс 50 °С, относителна влажност на въздуха до 90% и максимално налягане на водните пари до 40 hPa. Грешката на уреда е ± 0.5-1 dB.
Начин на работа
Подготовка на апарата за измерване. Проверка на механичната нула - при изключен апарат стрелката на индикаторното устройство трябва да сочи крайното ляво деление на скалата, в противен случай с коректор тя се установява на посоченото положение.
Проверка на захранването - при включен уред, натиснат бутон за контрол на напрежението на батерията, стрелката на индикаторното устройство трябва да се намира в границите на плътната черна линия на скалата. Ако стрелката не достига до нея, батериите се подменят.



Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Замърсяване на въздуха 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.