Замърсяване на въздуха


Категория на документа: Екология


Уред за измерване на средната скорост на движение на въздушните маси за определен период от време. Чувствителната част на уреда се състои от три или четири полусфери (чашки) или леки алуминиеви крилца (перки), които свободно се въртят около хоризонтална ос. Движението на чашките или крилцата се предава на система от зъбчати колела към отчитащия механизъм, който се намира в корпуса на уреда. Върху циферблата на отчитащия механизъм има две или три скали, по които се измерват оборотите на чашките или крилцата. Отчитащият механизъм се пуска и спира чрез лост. Продължителността на едно наблюдение за скоростта на въздуха е 100 или 200 s. При работа с анемометър се изчаква да се получи равномерно движение на чашките или крилцата, след което се включва отчитащият механизъм. След приключване на измерването се определя броя на деленията, които са отчетени по циферблата. Намира се броят на деленията за 1 s. Той се умножава по поправъчния коефициент, приложен към уреда при еталонирането му и се получава скоростта на
Анемометърът с чашки се задвижва от въздушни течения крилца и термометър със скорост над 2 m/s. Той е по-инертен, затова се използва при определяне на по-големи скорости.
Има и друг модел анемометър с чашки или крилца, при който вместо относителните деления на циферблата има скала, по която директно се отчита скоростта на движение на въздуха в m/s.
Кататермометър
Този уред служи за измерване на ниски скорости на движение на въздуха (0,04 - 0.05 m/s). Принципът на работа се основава на кататермометрията - зависимостта между охладителната способност на въздуха и времето за охлаждане на физичните тела в него.
Използват се два вида кататермометри -с цилиндричен или кълбовиден резервоар. Резервоарът е изпълнен със спирт, оцветен в червено или синьо. Спиртът преминава в капилярка, дълга 20 cm и завършва с разширение. Скалата е разделена на градуси, като при цилиндричния кататермометър обхватът е от 35 до 38 °С, а при кълбовидният - от 35 до 40 СС. При работа с кататермометър трябва да се определят следните показатели:
1. Катафактор (Q) - количеството топлина (mJ), която се отделя от 1 cm2 повърхност от резервоара на кататермометъра за времето му на охлаждане от 38 до 35 °С. Катафакторът се определя фабрично и се означава на всеки уред с буквата Q и съответното число,
Когато Q е в meal, е необходимо да се преизчисли в mJ (1mcal = 4,1868 mJ).
2. Катаградус или величината на охлаждане (Н) - количеството топлина, която се отделя от 1 cm* повърхност на резервоара за 1 s при дадена температура, влажност и скорост на движение на въздуха. За изчисляване на катаградуса се използва формулата:

където:
Н- търсения катаградус. mJ/cm2/s;
Q - факторът на кататермометъра, mJ/cm2;
а - времето за спадане на спирта, s.
3. Температурна разлика (Δt) - разликата между средната температура на кататермометъра (36,5 °С) и температурата на въздуха в момента на изследването (t):
Δt = 36,5°C-t°C
Начин на работа: Резервоарът на кататермометъра се потапя в съд с топла вода (50-70 °С) и се държи в нея, докато спиртът се изкачи и изпълни 1/3 от горното разширение. То не трябва да се изпълва повече, поради опасност при разширяване на спирта, резервоарът да се пръсне.
След това кататермометърът се подсушава и се окачва неподвижно на мястото, където ще се извърши измерването. Следи се за спадането на спиртния стълб и когато той достигне до 38 °С, се засича времето (в секунди), за което ще спадне до 35 °С. Времето за охлаждане на кататермометъра се измерва 3-4 пъти за всеки пункт и се взема средно аритметично от измерванията.
Когато температурата на въздуха в помещенията е по-висока от 35 °С този уред не може да се използва.
Като се знаят катафакторът на кататермометъра (Q), катаградусът (Н) и температурната разлика (At), по табл. 3 и 4 може да се определи скоростта на движение на въздуха. За целта е необходимо да се изчисли отношението H/At.
Когато то е по-малко от 2,51, скоростта се намира по табл, 3, а когато е по-голямо -по табл. 4.

Определяне равнището на осветеност

Уреди за измерване осветеността
Луксометър PU-150
Състои се от измервателен уред (галванометър) и измервателен датчик. Галванометърът е снабден с:
* превключвател за диапазоните с обозначени измервателни диапазони и спомагателни работни положения на превключвателя;
* скала с отделни диапазони за измерване, като за диапазоните 200 и 100 lx скалата е обща;
* спомагателен диапазон (KB) за контрол на захранването;
* стрелка на индикаторното устройство;
* коректор за нулево положение на индикаторното устройство;
* щепселна розетка за включване на измервателния датчик.
Измервателният датчик е снабден със селенови фотоелементи с разсейватели, тип СФ-45 за измервателните диапазони 200, 1000 и 5000 lx и селенов фотоелемент тип WK 65050 за диапазон 10 lx. Луксометърът е оборудван с филтър с оптическа плътност 20х. с помощта на който може да се разшири диапазона от 5000 lx до 100 000 lx и филтър 4х за диапазона от 10 до 40 lx.
Луксометърът е предназначен за работа при температура на въздуха от минус 10 до плюс 40 "С и относителна влажност на въздуха до 80%, като пределно допустимата грешка при отчитането е ± 10%.
Начин на работа.
Апаратът се подготвя за работа в следната последователност;
* проверка на механичната нула. Измервателният уред (галванометърът) се поставя в хоризонтално положение, а превключвателят се установява на една от "О" позиции. В този случай стрелката на индикаторното устройство трябва да сочи нулевото деление на скалата В противен случай, чрез коректора, тя се установява в нулево положение.
* проверка на захранването. Включва се измервателният датчик към галванометъра. а превключвателят се поставя в позиция "KB". Стрелката на индикаторното устройство трябва да се установи в положение "KB" на скалата.
* осветеността се определя, като на фотоелемента се постави филтър 20х и датчика се свърже с галванометъра. Измерването започва с поставяне на превключвателя на най-високия диапазон (5000). Когато стойностите са ниски, се превключва на съответния по-малък диапазон. Ако стрелката не реагира, това показва, че осветеността е по-ниска от 5000 lx, а филтърът 20х трябва да се замени с разсейвателя към селеновия фотоелемент
По време на отчитането галванометърът трябва да е неподвижен и да не се поставя върху масивна метална повърхност. Фотоелементът не трябва да се излага продължително време на светлина, а галванометърът след отчитане веднага се изключва.

Хигиенна оценка на осветлението
Осветлението в животновъдните сгради може да бъде осъществено естествено или изкуствено.
Естествено осветление.
Хигиенната оценка на естественото осветление се извършва въз основа на два метода - геометричен и светотехнически.
Геометричен метод.
Характеризира се със светлинният коефициент, ъгълът на падане на светлинните лъчи и ъгълът на отвора на прозореца.
1. Светлинен коефициент (СК). Показва на единица остъклена площ на прозорците каква площ от пода на помещението съответства . Изчислява се по формулата:

където:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Замърсяване на въздуха 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.