Замърсяване на въздуха


Категория на документа: Екология


6. Специфична влажност или влагосъдържание (X) - отношението на масата на водните пари (д) към общата маса на сухия въздух, съдържаща се в даден обем:

7. Точка на оросяване (г) е тази температура в °С, при която съдържащите се във въздуха водни пари достигат степен на насищане и кондензират

Хигрометричен метод.
Основава се на свойствата на хигроскопични материали (косми, ципи от органични или синтетични материи) да променят размерите си в зависимост от наситеността на въздуха с водни пари. За определяне на влажността на въздуха по този метод се използват различни уреди.
Хигрометър с косъм
Хигрометърът е уред. с който директно се отчита относителната влажност на въздуха. Чувствителната част на уреда е снопче обезмаслени косми в единия край, закрепено за регулиращ винт а в другия за рамото на индиректна стрелка. Измененията в дължината на косъма (или снопчето косми), резултат от измененията на влажността на въздуха, предизвикват въртене на стрелката около нейната ос и преместване на свободния й край спрямо скалата. Скалата е разделена на деления, показващи стойностите на относителната Фиг. 7. Хигрометър с косъм влажност в проценти (от 0 до 100). Тъй като косъмът изменя своята дължина неравномерно, то и деленията на скалата са неравномерни - в началото разстоянията между деленията са по-големи от тези в нейния край.
Хигрограф
Уредът е предназначен за непрекъснато измерване и записване на стойностите на относителната влажност на въздуха. Устройството на хигрографа е почти еднакво с това на термографа. като разликата е в чувствителните им части.
Чувствителната част на хигрографа може да бъде снопче от обезмаслени косми или животинска (изкуствена) мембрана, които са закрепени в двата си края върху метална рамка.
Изменението в дължината на чувствителната част се предава чрез система от лостчета на писеца, който отбелязва върху хартиена лента (хигрограма) стойностите на относителната влажност на въздуха.
По вертикалните дъги на хигрограмата се отчита времето* а по хоризонталните - процентите на относителната влажност (от 0 до 100).
Хигрометърът с косъм и хигрографа не са точни уреди, което налага по-често сверяване с психрометъра на Асман.
За едновременно отчитане на температурата и влажността се използва комбиниран термо-хигрограф (фиг. 8).

Изчисляване показателите на влажността:
1. Средна дневна относителна влажност - изчислява се, като се съберат моментните стойности на влажността, отчетени с хигрометър с косъм в 7. 14 и 21 часа, и полученият сбор се разделя на три:

2. Средно дневната относителна влажност при работа с хигрограф се отчита по
следната формула:

3. Максимална дневна относителна влажност - най-високата стойност от трите отчетени в 1, 14 и 21 часа при работа с хигрометър с косъм или най-високата стойност отчетена от хигрограмата при работа с хигрограф.
4. Минимална дневна относителна влажност - най-ниската стойност от трите отчетени в 7, 14 и 21 часа при работа с хигрометър с косъм или най-ниската стойност, отчетена от хигрограмата при работа с хигрограф.
5. Средна десетдневна и средна месечна относителна влажност се изчисляват както при температурата.

Поставено от

Движение и физични фактори
23 Юни 2009 г.
18:42

Определяне движението на въздуха
Движението на въздуха се характеризира с три основни показателя - посока, повторяемост и скорост.

Определяне посоката на движение на въздуха
Под посока на движение на въздуха се разбира посоката, от която идват въздушните маси. Използват се 16 географски посоки, осем от които са основни -север (N), североизток (NE), изток (Е); югоизток (SE). юг (S). югозапад (SW), запад (W) северозапад (NW) и осем второстепенни - север-североизток (NNE), изток-североизток (ENE), изток - югоизток (ESE) и т.н.

Уреди за определяне посоката на движение на въздуха
Димофор.
Представлява херметически затворена стъклена тръбичка, изпълнена с твърд поглътител. При счупване на двата края и нагнетяване с помпа на въздух в единия край, от другия излиза гъст бял дим, който се увлича от въздушното течение и показва посоката му. Използва се най-често за определяне посоката на въздушните потоци в животновъдните сгради.
Ветромер на Вилд
Състои се от две части - мачта с височина 10 m, върху която е поставена подвижната част на уреда, наречена флюгер. Посоката на вятъра се определя с помощта на две пластини и уравновесяващата ги метална топка. Понеже флюгерът се върти свободно около вертикалната си ос. пластинките ориентират металната топка в посоката, от която духа вятъра В най-долната част на флюгера. върху муфа са закрепени 4 или 8 метални пръчки, показващи посоките на света. На една от тях е поставена буквата "C" (север). Посоката, от която духа вятъра, се определя по положението на металната топка спрямо географските посоки.
Ветромерът на Вилд се използва и за ориентировъчно определяне на скоростта на движение на въздушните маси, като в горния край на флюгера има рамка, към която е закрепена подвижна метална плоча. Скоростта се определя от средното положение, което заема плочката спрямо щифтчетата. разположени в полудъга от 1 до 7 на скалата. Използват се два типа плочки - лека (200 g) и тежка (800 g). Ветромерът с лека плочка дава възможност да се измерват скорости до 20 m/s, а с тежка до 40 m/s (табл. 2).

Определяне повторяемостта на ветровете
Повторяемостта на посоката на ветровете в дадена местност се изразява графично чрез роза на ветровете. Тя се съставя най-малко за период от една година. За построяването й се извършват наблюдения за регистриране колко пъти вятърът е духал в определена посока през годината, като се изчислява в брой наблюдения или в процент от общия брой наблюдения. За тази цел през точка, взета за център се прекарват основните географски посоки (румбове). След това върху всяка една от тях се нанася броят или процентът на повтарящите се ветрове с определена посока. Дните с безветрие се нанасят с окръжност чийто радиус отговаря на броя или процента на безветрените дни (фиг. 10).

Определяне скоростта на движение на въздуха
Скоростта на движение на въздуха се измерва с разстоянието, което въздушните маси изминават за единица време и се изразява в m/s. Определя се с помощта на следните уреди;
АнемометърСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Замърсяване на въздуха 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.