Замърсяване на въздуха


Категория на документа: Екология


Амоняк - замърсяване има в Димитровград, Бургас, Камено, Никопол и Враца.
Аерозоли на сярна киселина - характерен замърсител е цветната металургия.
Манган, Арсен, Кадмий, Хлор и хлороводород, Озон, Въглероден оксид
Азотен оксид-малко замърсяване.
МОСВ и РИОСВ представят на населението информация за КАВ във връзка с нивата на отделните замърсители. При регистриране на замърсяване се вземат определени мерки като се използват определени средства за масова информация и др необходими според случая.

51. Правноекологични аспекти за опазване на чистотата на АВ

МОСВ работи съвместно с МЗ, Министерството на земеделието и МТРС по общи за опазването на ОС проблеми и задачи.
* Законодателство - първия закон в света за опазване на АВ е приет през 1306г. от Британския парламент. Основното законодателство за опазване на ОС в България датира от 60-те години, когато е приет закона за опазване на въздуха, водите и почвите от замърсяване и правилника за неговото приложение. По-късно екологичното законодателство непрекъснато се развива и допълва през 1991 г. Правителството подписва споразумение за асоцииране на страната към ЕО, влязло в сила от 1.02.1995 г. поставят се нови изисквания и пред националното екологично законодателство:
1. Хармонизиране на бълг. екологично законодателство с критериите и тенденциите за развитие на екологичното законодателство на страните на ЕО;
2. Активно участие на България в международното сътрудничество и коопериране за разрешаване на националните,регионалните и глобални екологични проблеми.
* Нормативни актове за опазване чистотата на АВ:Групи
1. Общи нормативни актове:
* Конституция на Република България
* Наказателен кодекс
* Закон на административните нарушения и наказания
* Закон за административното производство
* Закон за местното самоуправление и местната администрация
* Закон за народното здраве
* Закон за защита на природата закон за опазване на околната среда
2.Специални нормативни актове
* Закон за опазване на въздуха, водите и почвите от замърсяване
* Закон за чистотата на атмосферния въздух
* Наредба № 13 за ПДК на концентрациите на вредни вещества във въздуха на работната среда
* Наредба за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на ОС на допустимите норми
* Наредба №14 за норми за ПДК на вредни вещества в АВ на населените места.
* Наредба №1 за условията и реда за утвърждаване на временни норми за емисии на вредни вещества,изпускани в АВ от наподвижни действащи обекти
* Наредба №2 за норми на допустимите емисии (концентрации в отпадни газове) на вредни вещества,изпускани в АВ от неподвижни източници.
* Наредба №6 за реда и начин на на измерване на емисиите на вредни вещества,изпускани в АВ от обекти с неподвични източници
* Наредба №7 за оценка и управление на КАВ
* Наредба №9 за норми на серен диоксид, азотен диоксид, финни прахови частици и олово в АВ
* Наредба №8 за норма на озон в АВ
* Наредба №15 за норми на допустими емисии(концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди,прахообразни вещества изпускани в АВ от големи горивни инсталации
* Наредба №16 за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение,товарене или разтоварване и превоз на бензин.

52.Международно сътрудничество по опазване чистотата на АВ

етапи:
Първи етап - началото на 60-те години и завършва през 1972 с приемането на общите принципи за ООС, Стокхолмска декларация, създаване на координиран орган - Програма на ООН по ОС (ЮНЕП). В този етап участват предимно развитите страни, имащи разработени национални екологични програми.
Втори етап - от 1972-1992г. - преход към комплексна, всеобхватна и постоянна природозащитна дейност. Най-активна дейност развиват ЮНЕП, ЮНЕСКО, ФАО, СЗО, ЕО, ЕИО, НАТО и др., а сред неправителствените,в които членуват обществени,професионални, религиозни, научни и др организации и движения на Грийн Пийс, Римски клуб, Екофорум за мир и др.
Трети етап - Етап за реализиране на световната природозащитна стратегия. Започва след Световната конференция по проблемите на ОС и развитието в Рио де Жанейро през 1992г. Екофорумът показва че ОС и икономическото развитие не могат да се разглеждат като две отделни области. Декларацията от Рио съдържа основнополагащи принципи, върху които държавите трябва да базират решенията и политиката си, засягащи последиците от социално икономическото развитие на ОС. Програмата е приета въз основата на съгласието на 179 страни, между които и нашата страна. Това е програма за световно сътрудничество насочена към хармонично постигане на високо качество на ОА и стабилна икономка за всички народи по света.
България се кооперира в международното сътрудничество по опазване чистотата на Ав със седните страни (Румъния, бивша Югославия, Гърция и Турция) и многостранно сътрудничество за решаване на регионални проблеми(трансгранично замърсяване). Участва в програма за екологичното действие за Централна и Изочна Европа, ратифицира Конвецията от Еспо за оценка на въздействието върху ОС(ОВОС) в трансграничен аспект. България все още не е подписала Конвенцията от Лугано за гражданската отговорност за вреди,нанесени от опасни за ОС дейности. Ратифицирани са няколко ключови споразумения за ядрената енергия - Конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда от 1963г.,Конвенция за ранно известяване при ядрена авария от 1986г. и Конвенция за оказване на помощ в случай на ядрена авария или рационална аварийна обстановка от 1986г.
България не произвежда вещества които увреждат озоновия слой и се присъединява към Монреалския Протокол за в-вата разрушаващи озоновия слой,като по този начин пое задължението да намали до 50% потреблението на фреони.Страната забавя ратифицирането на Лондонската и Копенхагенската поправки към Конвенцията,тъй като последната поправка изисква прекратяване на употребата на фреони и халони..Нейното реализиране ще бъде подпомогнато от Глобалния екологичен фонд.
Международните действия за спиране на предизвиканите от човешката дейност промени на климата се институционализирани през 1992г. от Конвенцията по ОС и развитието на ООН(ONCED) в Рио де Жанейро,с която се признава съществуването на глобалния екологичен проблем с промяната на климата на Земята поемат задължението да намалят емисиите на парниковите газове(въглероден диоксид,метан, диазотен оксид, хлруфлуорвъглеводороди, озон) и да отчитат това в националната си политика.Българските емисии на човек от населението са по-ниски от средните за европейските страни членки на ОИРС.Отнесени обаче към единица брутен вътрешен продукт,те са два пъти по-високи от тях.Б-я ратифицира Рамковата конвенция за промяна на климата и поема задължението емисиите на въглероден диоксид да не надвишава ПДК. Много от дейностите свързани с реализирането на националните и международни проекти за ООС в Б-я нямаше да бъдат реализирани без оказаната на страната чуждестранна помощ като икономическа помощ и техническо сътрудничество.Също така важно значение има и обучението на кадри в тази област.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Замърсяване на въздуха 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.