Замърсяване на въздуха


Категория на документа: Екология* Вътрешни - по-важни за формирането на ЗВБ в страната имат вътрешните фактори -отнасят се както до източниците на вредни емисии, количеството на изхвърлените емисии, териториално разпределение на замърсяващите производства, също прилагането на екологичните мерки за ограничаване на негативните въздействия, върху атмосферата, преструктурирането на икономиката, спадане на производството след 1989, респективно на вредните емисии и др. Основни източници на замърсяване са енергетиката, промишлеността, транспортът, битово обслужващи сектори и сел. стопанство и др.
Преструктурирането на икономиката след 1989г, доведе до общ спад в производството и следствие на което се ограничава обема на изхвърлените вещества във въздуха. Намаляването на емисиите се дължи на икономически причини и много по-малко на чисто екологичесски подходи и дейности. Предприети са и редица технико-технологични мерки за ограничаване на замърсяването на въздуха,които оказват положително влияние в/у екологичната обстановка в страната - подменят се старите съоръжения на някои ТЕЦ-ове, въвеждат се нови технологии за производство на сярна киселина в металургията,работи се по цялостна реконструкция на цинковото производство в КМЦ - Пловдив, инсталират се нови пречиствателни съоръжения в предприятията на цветната металургия, въвеждат се обезопрашителни съоръжения. В циментовите производства и др. Намаленето изхвърляне на замърсителите като цяло довежда до ограничаване на териториалния обхват и степента на замърсеност на въздуха.
Върху формирането на ЗВБ освен антропогенните фактори влияние оказват и някои природни фактори - особености на релефа,климатични условия и др.при несъобразяване с тези фактори това дава отражение върху цялостната екологична обстановка. Определя се комплексна балова оценка на климата като фактор за атмосферно замърсяване.
Сериозни проблеми с интензивното замърсяване на въздуха в отделните райони произтичат и от неспазването на изискването за минимално отстояние - осигуряване на необходимите хигиенно-защитни зони около замърсяващите въздуха обекти.
* Външни фактори - свързани са с глобалното атмосферно замърсяване и с трансграничното замърсяване на въздуха от пограничните райони на съседни страни. Тое резултата от изхвърлянето на големи количества вредни емисии от промишлени райони в западна Европа,които чрез преобладаващия над континента пренос на атмосферен въздух от запад на изток достигат и нашата страна. Към глобалното трансгранично замърсяване се отнасят и вредни вещества,изхвърлени във въздуха от по-далечни географски райони и които с въздушните течения изминават големи разстояния. Особено опасни са замърсяванията с радиоактивни частици и аерозоли, тъй като имат дълготрайно негативно действие в/у живите организми и екосистемите. Най-значим през последните години е проблема на трансгранично замърсяване в Русе, Никопол, Силистра и др.

49.Характеристика на ЗВБ

Най-ЗВБ с страната са в районите на промишлени центрове и особено над тези територии, където те се намират в близост до големите населени места.
Разделят се на следните групи:
1. Изключително ЗВБ (І група) - обхващат значителна част от населението на страната и голяма площ,с площ над 250 кв.м. (с изключение на Никопол)
2. Много силно ЗВБ (ІІ група) - обхващат най-голяма част от населението и най-голяма площ
3. Силно ЗВБ (ІІІ група) - включват голям брой ЗВБ(9) с малък териториален обхват и обща площ от 619 ,4 кв.м .Сумарната концентрация достига до 5,5 ПДК с.д.
4. Средно ЗВБ (ІV група) - са четери,с площ 23,7 кв. км. и население 182 054 жители.Сумарните концентраци достигат до 2,8 ПДК сд и при един два показателя превишават нормите.Ограничени са степента на замърсяване и размера на засегнатите територии в ЗВБ Свищов и Златна Панега.Основни замърсители са от химическата промишленност,циментовата и текстилната,мащиностроенето.
5. Слабо ЗВБ (Vгрупа) - само три , с най-малък брой население и най малка площ.Установява се тенденция към намаляне на замърсяването.
По териториален обхват и демографска маса ЗВБ се разделят в 5 групи:
1. Първа група - с много големи и голяма демографска маса и много големи и големи площи
2. Втора група - с голяма и средна демографска маса и големи и средни площи
3. Трета група - със средна демографска маса и много големи и големи площи
4. Четвърта група - с малка и много малка демографска маса и малки и много малки площи
5. Пета група - с малка и много малка демографска маса и малки и много малки площи.
Тези групи територии дават възможност да се прецени и степента на конфликтност в пространствен аспект,тъй като показват степента на изложеност риск на населението от замърсения въздух,така и рисковете за природните ресурси - води, обработваема земя и т.н.
Според съчетаването на най-важните параметри - териториален обхват,демографска маа и степен на замърсеност, ЗВБ се диферренцират в пет типологични групи:
1. Първа група - МГ и Г(1) - много голяма и голяма демографска маса; МГ и Г(2) - много големи и големи площи; Силна до изключително силна степен на замърсеност
2. Втора група - Г и С(1) - голяма и средна демографска маса; Г и С(2)-големи и средни площи; Два ЗВБ , с много силна и изключителна замърсеност.
3. Трета група - С(1) - средна демографска маса; М и ММ(2) - малки и много малки площи
4. Четвърта група - М(1)- малка демографска маса; МГ и Г(2)- много големи и големи площи; пет ЗВБ със слаба до силна замърсеност
5. Пета група - М и ММ(1) - малка и много малка демографска маса; М и ММ(2)- малки и много малки площи;слаба до силна замърсеност.
Тенденциите в повечето ЗВБ са в посока на подобряване на характеристиките, най-вече по отношение на ограничаване на обема на отделените емисии и намаляне на средно денонощните концентрации при някои замърсители. При максималните еднократни концентрации тази промяна е ясно изразена.

50. Национална система за наблюдение, контрол (НСНК) и информация върху качеството на атмосферния въздуха.

НСНК е създадена през 1975г. и обхваща територията на цялата страна. Основната й задача е да осъществи мониторинг на атмосферния въздух по отношение на съдържащите се в него замърсители и предупреждение на населението за създадени критични ситуации, вредни или опасни за здравето на хората, животните и др. живи организми. Сега НСНК обхваща 107 пункта за ръчно пробовземане и 16 за автоматично. По-голямата част от пунктовете с се контролират от МОСВ и в помалка степен от МЗ. Резултатите от оценката на КАВ(качество на атмосферния въздух), извършвана от НСНК,включително регистрирането, обработката им, осигуряват:
-своевременна, представителна, достоверна и точна информация за текущото състояние, тенденциите и прогнозите на КАВ;
-определяне превишаването на установените норми за КАВ и граничните прагове;
-основания за вземане на управленски решения, във връзка с дейностите за подобряване на КАВ.
* Оценката на КАВ е задължителна в следните райони:
1 Агломерации (райони с население над 250 000 жители)
2 Райони в който нивата на замърсеност са между съответнитегорни оценъчни прагове и установените норми.
3 Райони в който,нивата на замърсеност превишават установените норми.
МОСВ издава инструкция за реда и начина за избор на пунктовете за мониторинг(ПМ) в съответните райони на страната.
ПМ-място, в което чрез измерване се установяват нивата на отделните замърсители в АВ. Измерванията за оценка на КАВ в ПМ се извършват съгласно методи за измерване които са установени със съответните стандартизационни документи и чрез средства за измерване, притежаващи свидетелство за одобрение на типа.
Лабораториите за анализ на КАВ се акредитират от Българската служба за акредитация към комитета по стандартизация и метрология.
В най много пунктове се контролират концентрациите на основните показатели, характеризиращи КАВ в приземния слой-прах, серен диоксит, азотен диоксит и оловни аерозоли.Броя на пунктовете, контролиращи другите два основни показателя озон и вълероден окис е ограничен поради липса на апаратура.
Прах - високи концентрации в цялата страна.Основен източник -изгарянето на твърди горива
Серен диоксид - през последните години стабилизиране на год. концентрации около и над ПДК
Азотен диоксид - най-високи концентрации са измерени на оживени пътни кръстовища, продължава тенденцията към нарастване на концентрациите.
Сероводород - най високи концентрации в София, Пирдоп, Златица идр.
Оловни аерозоли - като цяло за страната тенденцията е към понижаване на концентрациите
Фенол - няма превишаване на годишната норма.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Замърсяване на въздуха 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.