Замърсяване на въздуха


Категория на документа: Екология


-гъста космена покривка от вътрешната му страна - ефективно филтрира голяма част от твърдите частици нав/ха
-спирално оформени кости - формират ностната кухина, така че преминаващият въздух се разделя на множество по-малки въздушни потоци. По-този начин се фиксират твърдите примеси по влажната и лепкава лигавица.
-носна преграда - покрита е с многобройни реснички, които изтласкват продуцираната от лигавицата слуз към гърлото, така всеки замърсител полепнал по слузта се отнася към гърлото и може да се погълне или изхвърли през устата.
-Гръклян и бронхи - по-финнитечастици, които са успяли да минат през носа попадат в тях. Вътрешната им повърхност е покрита с милиони микроскопични жлези , непрекъснато синтезиращи слуз и с ресничест епител, който изтласква слузта нагоре към гърлото. И по този начин полепналитепрашинки се поглъщат или изплюват.
-Лимфоцити в алвеолите на белите дробове -в тях се намират голям брой амебовидни клетки, известни като фагоцити, които нормално се хранят с проникналите в организма патогенни микроорганизми. Те са в състояние да неутрализират и микроскопични прахови или саждени частици, като постепенно ги поглъщат втечняват и асимилират.
-Храносмилателна система - в повечето случай замърсителите преминават в храносмилателния тракт и се изхвърлят извън тялото с фекалната маса без да причинят сериозни вреди на организма.
Въпреки надеждно изградената в процеса на еволюция защитна система на организма при човека и висшите животни срещу повечето атмосферни замърсители, очевидно е, че през последните няколко десетилетия тя не може да се справи с все по-многобройните и разнообразни химични агенти, замърсяващи в/ха, вследствие на което непрекъснато се увеличават и усложняват заболяванията по хората и животните.

Последици от замърсяването на в/ха за здравето на човека

По данни на СЗО сега около 77 % от всички случай на заболявания при хората се обуславят от неблагоприятни въздействия на жизнената среда.
Всяко замърсяване на въздуха или отклонение от нормалния му състав се отразява неблагоприятно върху здравето на човека, неговата работоспособност и самочувствие. Механизмът на въздействие на замърсителите от въздуха върху човека може да се прояви основно чрез два начина на проникване в организма - при контакт с кожата и влажните лигавици на носа, очите и устната кухина, и през белите дробове в процеса на дишането. Съприкосновението с кожата обикновено няма сериозни последствия, докато контактът с влажните лигавици предизвиква дразнене , изменение и възпаление, поради по-голямата чувствителност и способността на тези части от тялото да взаимодействат и поглъщат попадналите върху тях вещества. Най-сериозни са уврежданията за организма при проникването на замърсителите през белите дробове в кръвта и чрез нея до другите важни органи.
Стефанов и др. посочват, че прякото въздействие на атмосферното замърсяване върху организъм на човека се характеризира най-вече с :
-явления на локално дразнене на лигавицата и кожата
-интоксикация с определена клинична картина
-тератогено, гонадотропно и мутагенно действие
-неспецифични реакции, свързани с намаляване на адаптационните способности на организъм и общата имунобиологична реактивност, спрямо факторите на ОС и инфекциозните агенти.
Проведените многобройни изследвания, за влиянието на подпраговите концентрации на атмосферните замърсители върху организъма на човека, показват, че първите промени засягат синтеза на нуклеиновите киселини, ензимите и белтъците. В районите с интензивно замърсяване на атмосферния въздух се установява рязко нарастване на честотата на сърдечно-съдовите, ендокринните и раковите заболявания.
Най-често срещаните заболявания, като резултат от замърсяване на в/ха, са следните:
-рак на белите дробове - установено е, че няколко вида атмосферни замърсители са канцерогенни, т.е. причиняват ракови заболявания при хората и животните. между тях са 3,4 бензперена, азбеста, никела и берилия.
-емфизем - замърсителите на въздуха допринасят за развитието на това заболяване., при което еластичната съединителна тъкан в стените на алвеолите постепенно деградира и се разрушава. В резултат на това болните от емфизем вдуишват с лекота въздух, но издишването е затруднено и белите им дробове се препълват.
-хроничен бронхит - получава се обикновено при излагане на човек на въздействието на някой замърсители, особено на серен диоксид.
-синдром на 'Болната сграда" - характеризира се с тежест в гърдите, умора, главоболие, прилошаване, кашлица и дразнене на лигавицата на очите.

В "Националния план за действие по ОС- здраве, приет о министерския съвет през м. Юни 1998 г, се прави преценка за влиянието на жизнената среда върху здравето на българина. Планът съдържа следните основни констатации:
-в структурата на заболеваемостта водещо място заемат болестите на дихателната система, като нарастването е най-силно изразено в Девня, Асеновград, Свищов. Хроничните респираторни заболявания бележат ръст в населени места в населените места с химическа и нефтопреработваема промишленост.
-сърдечно-съдовите заболявания нарастват в селищата с химическа промишленост Свищов , Девня и Враца, а инсултите в районите на комбинатите за цветни метали (Пловдив, Кърджали) и особено в Свищов.
-болестите на нервната система са увеличени най-много в Свищов и Девня и в по-малка степен в другите градове на химическата промишленост.
-заболяевомостта на храносмилателната и отделителната система е нараснала много повече от средната за страната в Свищов и Девня.
-раковите образувания са се увеличили в по-голяма степен сред жителите на Свищов, Димитровград, Враца и Асеновград.
-репродукцията на населението е особено тревожна в Кърджали, Свищов, Стара Загора, Асеновград, Златица, Пирдоп.

Последици от замърсяване на в/ха за животните

Животните, птиците и насекомите, населяващи природните екосистеми, както и тези обект на стопанско използване, също страдат и боледуват от атмосферните замърсители.
Пораженията при животинските видове могат да бъдат предизвикани или при непосредствено вдишване на токсичните агенти от въздуха или чрез храната и водата, върху които те са отложени от въздуха. Вторият начин на отравяне , чрез попадане на замърсителите в храносмилателната система на представителите на дивата фауна е по-разпространен и опасен.
При селскостопанските животни отравянията се проявяват с отклонения на нормалните физиологични функции, водещи до намаляване на продуктивността на животните. Най-чести са отравянията с аресн, олово, , мед и флуор.

40. Състояние на атмосферното замърсяване в България - обща характеристика на проблема.

Основните причини допринесли за замърсяването на въздуха до степен опасна за човешкото здраве, са следните:
- високите темпове на индустриализацията на страната
- интензивното развитие на транспорта, с което става отделяне на голямо количество вредни емисии
- урбанизацията на населените места
- разнообразният релеф на територията на страната влияе върху формирането на такива регионални ветрови и валежно-влажностни режими с вертикална стратификация, възпрепятстващи разсейването на атмосферните замърсители.
- нарасналият трансграничен пренос на атмосферни замърсители от съседни и по-далечни държави
Броя на замърсените въздушни басейни, т.нар. "горещи точки" е обезпокоително голям - 31, с обща площ от 5507,7 кв.км. или 4,96 % от територията и население около 3870 000 жители или 45,5% от населението на страната. Трансграничното замърсяване на въздуха през северната ни граница обхваща територията от 242кв.км. , с население около 292 000 жители.
От центъра за сътрудничество със страните с преходни икономики се констатира, че страната се характеризира с високи емисии на замърсяване на въздуха, въпреки същественото им намаляване след 1990г., предимно като резултат от икономическия спад. В периода 1990 - 1993г. Емисиите на серни оксиди намаляват с 32%, на азотни оксиди - с 20%, а на въглероден диоксид - с 18%. Емисиите на метан намаляват с около 20%, поради свиване на производството в двата основни източника на този газ - въгледобива и животновъдството. По-слабо е намалението по отношение на емисиите на СО и летливи органични съединения. Сравнителните анализи показват, че по преобладаващата част от замърсителите на въздуха, България е сред европейските страни с най-неблагоприятно положение.
Направената оценка на емисиите от всички източници на вредни вещества /антропогенни и природни/ за страната показва, че основни замърсители, характеризиращи качеството на атмосферния въздух през последните години са: серен диоксид, азотен диоксид, прах, кадмий, диоксини, фурани и полиароматни въглеводороди.
Структурата на атмосферните замърсители в страната:
- серни оксиди - 70,9%,Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Замърсяване на въздуха 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.