Замърсяване на въздуха


Категория на документа: Екология


5-ти. В гаров район ако е проблем за града.
6-ти. Пункт в чист извънградски район.

Поставено от

Налягане
23 Юни 2009 г.
18:42
Атмосферното налягане представлява силата (теглото) върху единица площ, което упражнява вертикалният стълб въздух, включен между съответния предмет и горната граница на атмосферата.

Единици за измерване
Най-старата единица, с която е измервано атмосферното налягане е милиметри живачен стълб (mm Hg). По-късно е въведена мерната единица бар (bar), като в метеорологията се използва 1000 пъти по-малката стойност - милибар (mbar). В международната измерителна система (СИ) налягането на въздуха се изразява в нютони(N)на 1 nr.
Най-новата международно приета единица за атмосферно налягане е паскал (Ра). Един паскал е равен на сила 1 N, действаща върху площ от 1 т2, т.е. 1Ра = 1N/m2. Тъй като налягане от 1 mm Hg е равно на 133,3 1М/т2то 1 hPa = 100 Pa = 100 N/m'1 = 1 mbar = 0,75 mm Hg.
За нормално се приема атмосферното налягане на морското равнище при температура 0°С и 45° географска ширина, което е равно на 1013 hPa или 1013 mbar. или 760 mm Hg.

Уреди за измерване на атмосферното налягане
Най-разпространени уреди за измерване на атмосферното налягане са живачният барометър, анероидният барометър и барографът.
Анероиден барометър
Чувствителната част на този уред се състои от една или няколко свързани, херметически затворени анероидни кутийки. Те са изработени от пъргава ламарина, като въздухът от тях е изтеглен, така че налягането вътре да не превишава 0,02 hPa. При увеличаване на атмосферното налягане анероидните кутийки се свиват, а при понижаване се разширяват. Чрез система от лостове това движение се предава на стрелка, която отчита моментната стойност на налягането по кръгова скала.
Барограф
Барографът е уред. който непрекъснато измерва и записва изменението на атмосферното налягане. Чувствителната му част са няколко анероидни кутийки, поставени една върху друга на обща ос. Промяната във формата им се предава чрез лостова система на писец. Регистриращата част на барографа се състои от барабан, върху който е поставена хартиена лента, наречена барограма. Хоризонталните линии върху барограмата представляват стойностите на атмосферното налягане, а вертикалните - на времето. В барабана е монтиран часовников механизъм, чиито предавки са оразмерени така, че един пълен оборот се прави за едно денонощие или една седмица. Поради това барографите и барограмите биват денонощни и седмични.
Поради това, че анероидният барометър и барографът не са много точни уреди: периодично трябва да се сверяват с живачен барометър.

Температура
23 Юни 2009 г.
18:42
Температурата на въздуха характеризира степента на неговата нагрятост, което зависи от количеството топлинна енергия в единица обем въздух.

Единици за измерване
В СИ системата температурата се изразява в градуси по Келвин (°К), но в повечето уреди се използва Целзиевата скала (°С), а в отделни случаи - скалата на Фаренхайт (°F).
Превръщането на градусите Целзий в градуси по Келвин, Фаренхайт и обратно става по формулите:
°К = 273 + СС
°F = °С х 1,8 + 32;
°C = (°F-32). 0,556

Уреди за измерване на температурата
За измерване на температурата на въздуха се използват различни видове термометри и термографи.
Максимално-минимален термометър
С този термометър може да се определи максималната и минималната температура на въздуха за определен период от време, както и температурата на въздуха в момента на измерването (моментна температура).
Термометърът представлява U-образна стъклена тръбичка с две разширения в горните краища, напълнени със спирт, а живакът, който запълва долната част на лявото и дясно коляно, служи да предава налягането на спирта при изменение на неговия обем.
В двете колена на тръбичката над живака има щифтчета. Лявото коляно, над нивото на живака и разширението са запълнени изцяло със спирт. Разширението в дясното коляно е изпълнено до половината със спиртни пари, а останалата част (до нивото на живака) със спирт.
При повишаване на температурата на въздуха спиртът в лявото коляно се разширява и изтласква живака в дясното, а той от своя страна повдига щифта на определена височина.
Когато температурата на въздуха се понижава, спиртът се свива, а живакът под натиска на спиртните пари се изкачва в лявото коляно, като повдига щифтчето нагоре.
При спадане на нивото на живака щифтчетата остават в положение, до което са достигнали, поради лекото триене между тях и стените на тръбичката.
Стойностите на минималната и максималната температура се отчитат по долния край на щифтчетата, съответно в лявото и в дясното коляно, а температурата в момента - по нивото на живака.
Отчитането на трите температури става в 7, 14 и 21 часа, като след всяко отчитане щифтчетата се връщат в изходно положение (до нивото на живака) с магнит.
Кълбовиден термометър.
Това е обикновен живачен термометър, чийто резервоар е затворен в кухо медно кълбо с диаметър 10-15 cm и има почернена повърхност. С този термометър се отчита т.нар. резултираща температура, която изразява в °С сумарният ефект от температурата на въздуха и на предметите в помещението (лъчистата топлина).
Термограф
Предназначен е за непрекъснато измерване и записване на температурните колебания в диапазон от минус 45 до плюс 55 °С.
Чувствителната част е биметална пластинка. Единият й край е закрепен неподвижно към кутията на апарата, а другият - чрез система от лостове е съединен с писец.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Замърсяване на въздуха 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.