Замърсяване на въздуха


Категория на документа: Екология


Проблемът ,свързан с опазване на природната среда ,е един от най-актуалните и най-тревожните проблеми на нашето време.Той е свързан с ускореното икономическо и социално развитие на нашата цивилизация в глобален мащаб и поради това решаването му е проблем за оцеляване на човечеството .Общо известен е факта,че края на второто хилядолетие завърши с огромно негативно въздействие върху биосферата,с деградация на планетата и с нарушаване равновесието в природата от неразумно извлечената максимална изгода на човечеството при използването на готовите природни ресурси . И ето затова перспективите съвсем не са успокоителни.Проблемът "биосфера и човек" предопределя целия ход на геологическото и историческото развитие на планетата и човечеството и решимостта му задача №1 за оцеляването ни.
Опазването на екосистемите възпроизвеждащи необходимите природни ресурси на Земята ,инвентаризиране то на хранителните ресурси,организирано в световен мащаб чрез международни програми по въпросите на биосферата и човека,ще доведе до по-рационално използване на биологичните ресурси,да по-правилна преценка за възможностите за повишаване продуктивността на системата.
Най-голям и съществен дял в замърсяването на околната среда има промишлеността.Промишлените отпадъци,газовете,прахта и аерозолите нахлуха във въздуха на промишлените райони ,в градовете и селата.Вредните вещества проникнаха в работната среда.
Един от основните замърсители на въздуха е-ПРАХЪТ
Промишленият прах от различен произход/минерален,животински и др/ променя физикохимичните свойства на атмосферата и засилва пагубното въздействие на замърсената атмосфера върху биологичните свойства,в които е включен и човекът.
Частиците на веществата,които замърсяват въздуха,могат произволно да коагулират,уедряват,абсорбират газови молекули и йони.В праховите или в дъждовните облаци по такъв начин може да се натрупа статично електричество и да се създадат големи напрежения.Изпразването може да доведе до взрив.Праховите частици променят и отражаващата способност на атмосферата,поради което слънчевата радиация ,която стига да Земята намалява до 40%.Американският учен Уйлям Коб смята,че ако естествената облачна обвивка,която покрива 31% от повърхността на планетата,се увеличи още с 5% вследствие на замърсяването на въздуха,ние ще сме заплашени от нов ледников период.Поглъщането на слънчевата радиация от атмосферата създава условия за концентриране на канцерогенните вещества в саждите,намиращи се във въздуха.
НАМАЛЯВАНЕ НА КИСЛОРОДА ВЪВ ВЪЗДУХА-Това е и една голяма заплаха за оцеляване на човечеството.Някои учени предвиждат,че следва в най-близко време да се установи ,че атмосферния въздух ще бъде толкова замърсен,че МПС трябва да имат радарни устройства,за да могат да се движат,а в стаите на хотелите вместо климатици,трябва да има инсталации за получаване на кислород.
УВЕЛИЧАВАНЕ ВА СО2 ВЪВ ВЪЗДУХА-Съдържанитето на въглеродния диоксид в атмосферата през последните десетилетия се е увеличило значително от 0,028% на 0,032%.НЕПРЕКЪСНАТОТО ПОВИШАВАНЕ НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА СО2 МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО "ПАРНИКОВ ЕФЕКТ",
при който ще се наруши нормалното топлоизлъчванена Земята и средната температура на земната кораще се покачи.Това неминуемо води до съществена промяна на климата в глобален мащаб,до размразяване на полярни ледове,до повишаване нивото на Световния океан...И предсказанието за Нов Потоп като наказание над човечеството за неразумно използване на планетата Земя ще се сбъдне...!
СМОГ-Редица физико-географски фактори способстват за засилване на замърсяването и за увеличаване на концентрацията на вредните вещества/скоростта на вятъра,влажността на въздуха,географското разположениена замърсения район,температурата/Особено опасно е явлението инверсия-когато температурата нараства,промишленият дим не може да се издига нагоре и се разпределя в приземния въздушен слой,където концентрацията му се увеличава значително.Когато над някои райони в продължение на няколко денонощия се установи устойчива инверсия въниква смог.Смогът се образува в резултат на сложни фотохимични процеси и реакции,стимулирани от слънчевата ултравиолетова радиация,при която във въздуха се образуват токсични продукти,наречени фотооксиданти..
Замърсяването на въздуха се променя.Вредните вещества,попаднали във въздуха,"пътуват бец паспорт".Това налага да се реагира по най-бързия начин чрез международни договори и спогодби за вземане на общи мерки за опазването чистотата на околната среда.
??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Замърсяване на въздуха 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.