Замърсяване на почвата с тежки метали


Категория на документа: Екология


базалните разстояние в кристалната решетка са по-малки т.е. кристалната решетка е по-
слабо разширяваща се. По-силното изоморфно заместване обуславя и по-високата
сорбционна способност- 140 mequ/100g почва.
Илитова (хидрослюдена) подгрупа глинести минерали- трислойни, обикновен
илит. Налице е по-слабо изоморфно заместване- 25 % от Si от тетраедрите са заместени с
Al йони. Поради наличието на голямо количество калий тук отрицателните заряди се
неутрализират с К, които постъпват в междупакетното пространство. Тук междупакетното
пространство е малко -0,35, както и базалното разстояние - 1,0, кристалната решетка не
набъбва, и има малка йонообменна способност- 25 mequ/100g почва. При поява на Са и Мg
в хода на почвообразуването, е възможна замяна на на някои от калиеви йони с Са и Мg.
Наличието на известно количество Са и Мg в кристалната решетка я прави частично
разиряваща се. Приема се, че илитът се образува от първичните слюдени минерали -
мусковит и биотит чрез разреждане на калиймежду пакетите в кристалната решетка.
Отстранените калиеви йони се заместват с водородните йони на водата,т.е. става
хидратация на слюдите, поради което глинестите минерали са получили и названието си -
хидрослюдени минерали. Тези минерали са широко разпростарени и в нашите почви-
преобладават в глината на черноземите, ливадно-канелените.
Хлоритова глинеста подгрупа - четирислойни, образуват се чрез преустройване на
някои трислойни глинести минерали.
При промяна на почвената среда образуваните по - рано алумосиликатни минерали
може да се променят, промяната се осъществява чрез превръщане на един минерал в друг
без разрушаване, с частично разрушаване или с напълно разрушаване на кристалната
решетка на минерала.
От практическа гледна точка различните глинести минерали оказват различно
влияние върху свойствата и процесите в почвата, а следователно и върху нейното
плодородие. Благоприятно въздействие върху почвата оказват минералите с разширяващи
се кристални решетки - монтморилонит, вермикулит, разширяващ се илит. Почва,
съдържаща такива минерали може да задържа много вода, има голяма обменна способност
и служи като източник на редица хранителни елементи (K, Ca, Mg, и др.) С хуминовите
киселини тези глинести минерали образуват добре изразена троховидно-зърнеста
структура. Увеличаването на хумуса в почвата осигурява свързване на по-голяма част от
глинестите минерали в хумусно-глинести комплекси и запазването им в почвата.

ОРГАНИЧНА СЪСТАВНА ЧАСТ НА ПОЧВАТА. ТРАНСФОРМАЦИЯ
НА РАСТИТЕЛНИ ОСТАТЪЦИ. СЪСТАВ И СВОЙСТВА НА
ХУМУСНИТЕ КИСЕЛИНИ. ЗНАЧЕНИЕ НА ХУМУСА ЗА
ПЛОДОРОДИЕТО НА ПОЧВАТА.
Органичната съставна част на почвата представлява смес от органични остатъци
(предимно растителни, намиращи се в различна степен на трансформация по пътя на
тяхната пълна минерализация). Установено е, че някои от междинните органични
продукти, посредством окисление, кондензация и полимеризация се образуват нови
специфични сложни органични вещества с тъмен цвят и голяма устойчивост на по-
нататъшно разлагане. Тези специфични вещества се нар. хумус. Или органичната съставна
част е смес от неспецифични органични вещества - пресни органични продукти,
орг.съединения- лигнин, целулоза, протеин, аминокиселини, восъци и др. и специфични
органични вещества- хумус.
Главен първичен източник на органични остатъци за образуване на хумус са висшите
зелени растения. Така например при нашите климатични условия под горска растителност
ежегодно се отлагат под форма на горска постеля от 300 до 900 kg/dka сухи раст.
Остатъци, от ливадната растителност - 700-1100 kg/dka, степна тревиста растителност-
1500-2500 kg/dka. В съвременните културни почви растенията също остават значителноСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Замърсяване на почвата с тежки метали 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.