Замърсяване на почвата с тежки метали


Категория на документа: Екология


тетраедрените и октаедрените слоеве се свързват един с друг чрез кислородни мостове и
образуват пакет (силикатен слой). Именно чрез редуване на пакетите на определено
разстояние става изграждането на цялата кристална решетка на минерала. Пакетите при
различните алумосиликатни глинести минерали могат да бъдат изградени от два слоя
(един тетраедерен и един октаедрен), от три (един октаедрен и два тетраедрени отстрани),
от четири (два тетраедрени и и два октаедрени). Алумосиликатните глинестите минерали
се различават по редица особености- по броя на слоевете в пакет, по междупакетното и
базално разстояние, по т.нар изоморфно заместване. В зависимост от това те се разделят на
няколко подгрупи- каолинитова, монтморилонитова, вермикулитова, илитова, хлоритова и
смесено-слоиста.
Каолинитова група е представена главно от каолинит, и по-рядко от минералите
халоизит и метахалоизит. Те са двуслойни- с един тетраедрен и един октаедрен слой. Тук
почти няма изоморфно заместване на централните йони от октаедрите и тетраедрите,
поради което всички електрически заряди в пакетите са наситени, цялата кристална
решетка е неутрална, ето защо връзката между отделните пакети се осъществява чрез
водородни мостове. Поради това разстоянието между пакетите е много малко - 0,28 nm,
малко е и базалното разстояние - 0,71 nm. В междупакетно пространство е невъзможно да
проникват нито йони, нито водни молекули и кристалната решетка не може да набъбва
вътрешно - тя е плътна, ненабъбваща кристална решетка. Сорбционният му капацитет е 8
mеqu/100g почва. В природна обстановка каолинитовите минерали се образуват в кисели
почви - при промяна в пакетите на трислойните глинести минерали, като от киселините се
разрушава единият тетраедрен слой. Допуска се и образуване на каолинит чрез синтез от
силициева киселина и алуминиев хидроокис. Каолинитът е устойчив на киселини и
преобладава в глината на киселите почви (тропици). При нашите почви се наблюдава в
силно киселите елувиални хоризонти на псовдоподзолисите почви.
Монтморилонитовата подгрупа глинести минерали се отнася към групата на
трислойните глинести минерали. Всеки пакет е съставен от един октаедрен слой в средата
и два тетраедрени слоя отстрани. Главен представител на тази подгрупа е
монтморилонита, но се срещат байделит и нонтронит. При тези минерали е широко
разпространено изоморфното заместване - около 25% от Al от октаедрите могат да бъдат
заместени с Mg, а също и значителна част от Si от тетраедрите могат да бъдат заместени с
АІ. Поради това, че по-високовалетните йони се заместват от по-нисковалетни в пакета
възникват свободни отрицателни заряди и цялата кристална решетка придобива
отрицателен заряд. Отрицателните заряди се неутрализират чрез включване в кристалната
решетка на положително зарадени йони от почвения ратвор - калциеви. Ето защо връзката
между отделните пакети в кристалната решетка е йонна. Наличието на йони в
междупакетното пространство увеличава междупакетното разстояние и позволява
навлизане в него на водни молекули, които предизвикат хидратация на йоните и
увеличение на нейния размер. Връзката между пакетите е йонна и е много по-слаба от тази
при каолинитовите минерали, т.е. решетката има рехав строеж. Междупакетното
разстояние варира от 0,35 в сухо състояние до 1,4 nm при овлажнение, а базалното се
увеличава от 0,96 до 2,0 nm. Тези минерали имат силно разширяваща се кристална
решетка. Наличието на много свободни отрицателни електрически заряди придава на тези
минерали като колоиди голяма сорбционна способност - 100 mequ/100g почва.
Монтморилонитовите минерали се образуват при почви върху заравнени територии, и
богати на базични елементи почвообразуващи материали. В българските почви той се
съдържа в сравнително големи количества. Най-голямо е съдържанието му в смолниците.
Вермикулитовата подгрупа глинести минерали е сходна с мотморилонитовата-
основен представител вермикулит. Трислоен глинест минерал, но с по-добро изоморфно
заместване. Неутрализацията на отрицателните заряди се осъществява с Mg катиони, и
поради по-малките размери на Mg и по-слабата хидратация тук междупакетните иСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Замърсяване на почвата с тежки метали 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.