Замърсяване на почвата с тежки метали


Категория на документа: Екология


скали са съставени от първични минерали, по-устойчиви на химично изветряване и
новообразуваните вторични минерали. Следователно почвата, унаследила минералния
състав от почвообразуващата скала може да се разглежда като смес от първични и
вторични минерали.
Първични минерали. Количеството на различните първични минерали в
отделните почви и почвени хоризонти е различно и зависи до голяма степен от
минералогичния състав на основната скала и устойчивостта на първичните минерали на
изветряне. Кварцът като най-устойчив се среща в почвата обикновено в най-голямо
количество - 40-60 %. В сравнение с изходната скала в почвата той се увеличава
относително.
На второ място след кварца с 20% се нареждат фелдшпатите - ортоклаз и
микроклин, които по устойчивост на изветряването идват след кварца. В сравнение с
основната скала съдържанието на фелдшпатови минерали в почвата е по-малко. Има и
незначителни количества от други първични минерали- рутил (TiO2), магнетит (Fe3O4) и
хематит (Fe2O3), епидот, нефелин, хлорит, апатит и др.
Основната маса от минералната част на почвата е съставена от малък брой първични
минерали - амфиболи, пироксени и слюди.
Вторичните минерали в почвата са твърде разнообразни. Разделят на две групи -
прости соли и глинести минерали
Простите соли са най-често солите на алкалните и алкалоземните елементи. Това са
карбонати, бикарбонати, сулфати, хлориди и др. Към тази група се отнасят калцит
СаСО3, магнезит - MgCO3, доломит- СаСО3.2Н2О, мирабилит - NaSO4.10 Н2О, халит -
NaCl, гипс- СаSO4.2 Н2О. В по-големи количества тези минерали се срещат в по-
аридните области, където процесите на разтваряне са ограничени поради недостига на
атмосферните валежи.
Към глинестите минерали се отнасят финокристалните вещества, с размери на
частиците под 0,001 mm т.е. имащи колоидна природа. От химична гледна точка тези
минерали са два вида съединения - хидрооксиди на Fe, Al и Si и вторични алумосиликатни
съединения. Хидроокисните глинести минерали са предимно минералите имащи
кристален строеж - хематит, гетит, хидрогетит, лимонит, бемит или хидратираните
сесквиокиси. Към тази група се отнася и SiO2 под форма на колоид. Тези минерали се
образуват при изветрянето и почвообразуването, особено в субтропичните и тропичните
условия, ето защо в почвите на тези области глината се състои предимно от тези минерали.
В зависимост от степента на дехидритиране те придават на почвата жълт, канелен или
червен цвят. В почвите от другите климатични области присъствието им в глината е
незначително.
Алумосиликатните глинести минерали са с по-голямо значение за състава и
свойствата на почвата. Наричат се глинести, тъй като проявяват редица свойства, като
пластичност, йонообменна способност, набъбване, лепливост, свързаност и др. известни
като свойства на глината. Образувани са в хода на изветрянето и почвообразуването по
два начина - пряк и непряк.
При непрекият - силициевата киселина, и хидроокисите на алуминия и желязото, с
противоположни заредени колоиди, които при подходящи условия взаимно коагулират,
като включват и някои йони от разтвора и след процес на дехидратация и кристализация
се получават вторичните алумосиликатни глинести минерали.
Прекият път представлява преобразуване на кристалната решетка на първичните
минерали при запазване на нейната основна структура, чрез заместване на някои атоми и
молекули в кристалната решетка на първичните минерали с други атоми и молекули.
Основните структурни единици при изграждането на кристалната решетка на тези
минерали са силициевите тетраедри и алуминиевите октаедри. Тетраедрите свързани
помежду си образуват - тетраедрен слой, а октаедрите - октаедрен слой. От своя странаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Замърсяване на почвата с тежки метали 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.