Замърсяване на почвата с тежки метали


Категория на документа: Екология


Хелатни Протеини, Фитохелатини и Металотионеини.
• Металотионеините (МТ) са протеини с ниска молекулна маса, които се свързват с тежките метали и се намират в растителните и животински организми. Тези протеини играят
важна роля при детоксификацията чрез отделяне (изолиране) на металите в растителните клетки. Има открити растения, които имат набор от гени кодиращи MT.

• В света над 400 растителни вида са известни като хиперакумулатори на различни микроелементи (Cd, Co, Cu,Mn, Ni, и Zn), металоиди (As) и неметали (Se) в техните
корени. От тази група растения една четвърт са кръстоцветни видове от сем. Brassicaceae, включвайки много видове Thlaspi, които хиперакумулират Ni до 3% в сухото вещество на
корените.
Увреждане на почвата,определение, източници на
увреждане. Класификация на увредени почви
Процесът на настъпване на неблагоприятни промени в строежа и/или физико-химичните им свойства, водещ до нарушаване на основните функции на почвата се нарича Увреждане на
почвите.
• Класификация на увредени почви:
- Нарушени почви
- Замърсени почви
- Деградирани почви
Нарушени почви са тези, при които механично са унищожени повърхностните почвени хоризонти или цялата почва.
Източници на увреждане:
- Открит добив на въглища
- Открит рудодобив
- Кариери
- Взривни ями
Деградирани почви са тези, при които са настъпили отрицателни промени в някои
почвени свойства, в резултат на което е влошено почвеното плодородие
• Причини за деградиране на почвите:
- Вкисляване
- Засоляване
- Преовлажняване
- Ерозиране
- Уплътняване
Замърсяване на почвата.Общи понятия. Основни
замърсители на почвата
Замърсяването на почвата е процес на натрупване на вредни вещества от естествен и/или антропогенен източник, чието поведение и концентрации причиняват увреждане на почвените функции. Замърсяването на почвата води и до замърсяване на повърхностните и подземни води.
Замърсител е химично вещество, чиято концентрация в почвата превишава фоновите
концентрации и не се среща в природните почви.
Фонова концентрация е концентрацията на даден химичен елемент или съединение в
почвата, определена от местните фактори на почвообразуване.
Ремедиация- физически, химически и биологически въздействия върху замърсените почви за намаляване на увреждането им, така че те да могат да изпълняват функциите си без
опасност за здравето на населението и други компоненти на околната среда.
Замърсяване на почвите с пестициди.Мероприятия и средства за
отстраняването им
Химичните средства за растителна защита са използвани поради високата ефективност
срещу вредителите по културните растения. Наред с това обаче непрекъснато се
увеличава информацията за отрицателните ефекти на тези съединения върху екосистемите и хората. Установени са над 500 вида вредители и десетки видове причинители на
болести с повишена устойчивост към пестицидите. Възниква постоянен процес на надминаваща еволюция на нови устойчиви видове вредни организми и на увеличаване на пестицидното натоварване на екосистемите. Едновременно с това нараства опасността от замърсяване на земеделската продукция и компонентите на околната среда. Пестицидите са отровни химични съединения, специално създадени от човека за борба срещу
вредителите по културните растения.Основен критерий за екологична оценка на
пестицидите е персистентността им в почвата. Персистентността се характеризира чрез периода на полуразпадане (Т .).
• Основната част на използваните понастоящем пестициди се разлагат на сравнително кратък срок, поради което не замърсяват продължително околната среда.
• Но други, като симазин и атразин могат да предизвикат фитотоксичност при чувствителните към тях култури в рамките на сеитбообращението.
Взаимоотношенията между агрохимикалите и почвените микроорганизми представляват най-голям интерес, те имат двустранен характер.
• Пестицидите са в състояние да променят видовия състав, количественото съотношение и активността на почвения микробиологичен комплекс в началня период на третиране.
• След определен момент микроорганизмите започват да влияятСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Замърсяване на почвата с тежки метали 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.