Замърсяване на почвата с тежки метали


Категория на документа: Екология


брашно (хиперфосфат) е известно като фосфоритуване на почвите. След внасянето
фосфоритното брашно при киселата реакция започва да се разтваря. Трудно разтворимият
трикалциев фосфат от брашното се превръща в лесноразтворим монокалциев фосфат.
Калцият от монокалциевия фосфат замества водородните и алуминиевите катиони в
поглъщателния комплекс, в резултат на което се получава фосфорна киселина и
неразтворим алуминиев фосфат. Така се отстранява почвената киселинност и
едновременно с това почвата се обогатява с усвоим фосфор. Фосфорното брашно съдържа
освен калциев фосфат и калциев карбонат (100 kg фосфоритно брашно се равнява на 10kg
СаО).

Почвата като екологичен
фактор. Основни понятия
• Почвата като природно образувание се отнася към биосферата.
• Почвата е продукт от взаимодействието на живите организми и литосферата.
• Почвата е необходима среда и условие за съществуване на всички сухоземни
растения, животни и микроорганизми.
• Само чрез почвата висшите зелени растения могат да синтезират органични
вещества, които се използват от микроорганизмите, животните и човека.
• В почвата постоянно се натрупват и се запазват всички елементи, необходими
за развитието на следващите поколения растителни организми.
• Почвата е необходимо условие за развитието на живота върху земната суша.

Eстествена радиоактивност и
радиоактивно замърсяване на
почвите в България
Безспорен е фактът, че откриването на радиоактивността е едно от най - великите открития
на човечеството, довело до развитие на атомната енергетика; създаване на усъвършенствана и модернизирана медицинска апаратура, използвана за прецизна диагностика при редица
труднодиагностицирани заболявания. В същото време се установява, че радионуклидите са и сериозен замърсител на околната среда с изключително силно въздействие върху жизнената и физиологична дейност на организмите, което варира от стимулиране до умъртвяване.
Радиоактивното замърсяване на растителността и растителните продукти се извършва главно чрез пряко отлагане на радионуклидите от въздуха върху надземните растителни органи и чрез поглъщане на корените на растенията на отложени или съдържащи се в почвата радионуклиди. Изучаването на особеностите в поведението и миграцията на радионуклидите в системата почва- растение е необходимо за прогнозиране на
натрупването им в растенията, животните и човека, а също за разработване на мероприятия,
намаляващи радиационната опасност.
В резултат на многогодишни проучвания е установено, че естествената радиоактивност в почвите от Южна България е по-висока в сравнение с тези от Северна България. Това се дължи на факта, че седиметни скали като, льос, льосовидни глини и др. - основни почвообразуващи скали в Северна България имат по - ниска естествена
радиоактивност, в сравнение с кисели магмени скали, които са основни почвообразуващи скали в Южна България.
Източници на радиоактивно замърсяване Техногенни:
- Предприятия по добиване и преработка на делящи се материали и ядрено гориво;
- Ядрена енергетика;
- Експерименти с ядрени и термоядрени заряди;
- Учреждения, предприятия и лаборатории, използващи радионуклиди в технологични производствени процеси.
Ремедиация на замърсени с радионуклиди почви
 Механична;
 Химична:
- Чрез разтваряне и измиване на радионуклидите и изнасянето им от почвата;
- Чрез превръщането на радионуклидите в неусвоими за растенията форми.
 Биологична;
Радиологичен контрол и мониторинг
Националната система за радиологичен мониторинг на околната среда има за цел откриване
на отклонения от допустимите стойности на радиационните параметри в атмосферния въздух, води и почви и се осъществява чрез:
автоматизирана система за on line наблюдение;
лабораторно - аналитична дейност за off line наблюдение.

Разрушаване на почвите приСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Замърсяване на почвата с тежки метали 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.