Замърсяване на почвата с тежки метали


Категория на документа: Екология


• Изнасяне и погребване на замърсения почвен слой.

Източници на
замърсяване на почвата с
тежки метали.
Основните източници на тежки метали могат да се разделят на две групи: естествени и антропогенни.
Естествените са свързани с нормалните биогеохимични процеси в биосферата (сорбция, поглъщане от живата биомаса, изветряне, окислително-редукционни процеси и др.). Така например излишък на токсични тежки метали по естествен път е създаден върху някои почви, образувани върху богати с определени елементи почвообразуващи скали. Като почви,
развити върху серпентини, са богати на магнезий, никел, желязо, кобалт, хром и бедни на калций, молибден и калий. Такива почви има и у нас.
• Антропогенни:
• разработване на кариери или шахти за добив на полиметални руди
• металургична и металопреработваща индустрия
• автотранспорт
• градски и индустриални отпадъци
• горива в топлоелектрическите централи
• някои средства за растителна защита използвани в селското стопанство
Замърсяването на почвата може да бъде дифузно или локално.
• Дифузното почвено замърсяване най-вече се свързва с атмосферни отлагания, горивни
процеси, определени селскостопански практики и неподходящи третиране и рециклиране на
отпадъци и отпадъчни води
• Локално почвено замърсяване се наблюдава в местата с интензивни промишлени дейности, депониране на отпадъци, миннодобивни обекти и инцидентни разливи, при които
значителни количество вредни вещества попадат в почвите.
Поведение и миграция
• Тежките метали с техногенен произход се концентрират в повърхностния слой, под формата на трудно разтворими или неразтворими съединения - карбонати или оксиди на алуминия, желязото и мангана в състава на хумусните вещества.
• Известна част от йоните на тежките метали се адсорбират върху повърхността на почвените колоиди (монтморилонитнови глини и хумусни съединения).
• Частта на водоразтворимите форми на тежки метали по принцип е неголяма, но при силно замърсяване тя може да стане самостоятелен екологичен фактор.
Почвени свойства, които оказват влияние върху достъпността на тежките метали са:
• Механичен състав - при тежък механичен състав на почвата е налице по-ниска
адсорбция на тежки метали от растенията;
• Стойности на рН - при неутрална и алкална реакция на почвения разтвор, със стойности на рН над 7, разтворимостта на соли с тежки метали се понижава, и обратно при кисела реакция - разтворимостта на соли с тежки метали се повишава;
Почвени свойства, които оказват влияние върху достъпността на тежките метали от растенията са:
• Сорбционен капацитет на почвата - при висок сорбционен капацитет на почвата,
подвижността (разтворимостта, усвоимостта) на тежките метали се понижава, което свойство е свързано с високата катионoобменна способност на глинестите минерали в почвата;
• Съдържание на органично вещество- при високо съдържание на органично
вещество подвижността на тежките метали се понижава, което е свързано с
катионoобменната и хелатираща способност на органичната маса;
• Поради натрупване на тежки метали в повърхностния хоризонт, дълбоката оран и
интензивната обработка на почвата намаляват съдържанието на токсични
вещества в орния слой и понижават концентрацията им в растенията.
• В почвата тежките метали могат да се съхраняват продължително време и след
отстраняването на източника на емисии. Така замърсената почва става източник на
замърсявяне на растителността, животните и човека. Добивите и качеството на
растителната продукция, отглеждана в замърсени райони, силно се снижават или тя
представа да се реализира

МИНЕРАЛНА СЪСТАВНА ЧАСТ НА ПОЧВАТА. ПЪРВИЧНИ И
ВТОРИЧНИ МИНЕРАЛИ.
Основен източник за минералната съставна част на почвата са първичните
(магмените) скали, а също и образуваните от магмените - утаечни и метаморфни скали. В
хода на изветряването и почвообразуването всички скали претърпяват сериозни промени
- редица от първичните минерали се трансформират и се разрушават, в резултат на което
се образуват нови вторични минерали. Получените от изветрянето почвообразуващиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Замърсяване на почвата с тежки метали 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.