Замърсяване на околната среда на община Тунджа, област Ямбол


Категория на документа: ЕкологияИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА
РЕФЕРАТ ПО ЕКОЛОГИЯ

ТЕМА: Замърсяване на околната среда на община Тунджа, област Ямбол

Изготвил: Проверил: ........
Спец.: Финанси, втора група, Фак.номер: (ГЛ.АС. КАЛИН ЖЕЙНОВ)
СЪДЪРЖАНИЕ
Стр.
УВОД
3
1. Описание ОБЩИНА ТУНДЖА
4
2. Местоположение
4
3. Видове замърсители
5
3.1. На въздуха
5
3.2. На водата
6
3.3 На земята и почвите
8
3.4. На защитени територии и биоразнообразие
10
4. Източници на замърсяване
13
5. Екологична програма
16
ПРИЛОЖЕНИЯ
17


УВОД

В съвременните условия на живот здравето на човека зависи от околната среда в не по-малка степен, отколкото от заложената в него наследственост.В началота на 21 век почти половината от населението на планетата живее в градовете.Градският начин на живот има неоспорими предимства, но и редица негативни последици, които на фона на хапактерните за съвременните хора обездвижване и небалнсирано хранене са заплаха за здраволсолвното състояние.

Най-голям и съществен дял в замърсяването заема съвременната промишленост.При изгарянето на милиони тонове въглища, нефт и газ, в атмосферата се изхвърлят огромни количества прах, въглероден диоксид и различни тежки метали.Количеството прах, което се отделя от комините на промишлените предприятия и се изхвърля във въздуха, е много голямо - по няколкостотин тона на ден, пепел.Именно този прах е причината за образуването на "смог".В образуването на смога вземат участие и изгорелите газове, отделящи се от автомобилите.

Другият важен замърсител на околната среда е селското стопанство.В него се използват пестициди, торове, приготвени от битови и промишлени отпадъци.Те влияят пагубно - почвата се насища с тежки метали, химикали, нитрати, фосфати и други вредни отпадъци.Обработваемата земя около мините и флотационните предприятия е силно замърсена от заливане и поливане със замърсени води.В момента се предполага, че между 50 и 300 вида растения и животни изчезват всеки ден.

Радиоактивното замърсяване се приема за едно от най-новите замърсявания на природната среда.Радияцията, която получават организмите довежда до много сериозни смущения в здравето на човека.На нея се дължи увеличаването на раковите заболявания, различните генетични дефекти и мутации.

За намаляване на замърсяването са нужни много усилия от страна на обществото. Трябва да се създадат закони за намаляването на битовите отпадъци, както и тяхното преработване.Първата стъпка към този процес е пълното осъзнаване, че природата е в ръцете на всеки един от нас, че нейното опазване зависи от нашата отговорност.

1. Описание на община Тунджа:

Тунджа е най-голямата по територия община в област Ямбол - 1218,9 кв.км (36,3% от територията на областта), с най-голям брой населени места - 44 от общо 109 за областта или 40,4% от селищата, на нея се падат 20% от населението на областта и най-голям брой кметства - 37 от общо 42 за област Ямбол. Изключително неблагоприятна тенденция е трайното намаляване на броя на населението и продължителния процес на депопулация на територията. Известна тревога съществува и по отношение на голямата динамика и промени, които настъпват в етническата структура на населението ( бързо и трайно увеличаване на ромското население в общината). Неблагоприятната демографска ситуация предопределя по същество рестриктивна политика за развитието на образователната, здравната и търговско обслужващата система.

2. МестоположениеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Замърсяване на околната среда на община Тунджа, област Ямбол 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.