Възможно ли е да избегнем екологична катастрофа?


Категория на документа: ЕкологияОбщина Смолян се намира в зоната на кафявите горски почви и техните подтипове.Срещат се и тъмнокафяви горски почви, развити под смърчови гори, както и глинесто - песъчливи и каменливи почви с рохка структура, които са бедни на хумус. Те благоприятстват виреенето на тютюна.

Природната среда в Западните Родопи е особено богата и разнообразна. Защитените природни обекти са значителен ресурс за развитието на туризма и особено на екотуризма.

В община Смолян има 4 биосферни резервата : "Казаните" - съчетание на дива природа и девствена смесена гора, "Сосковчето" - вековна смърчова гора и неповторим пейзаж, "Момчиловски дол" - запазана първична черборова гора, и "Амзово" - находище на редкия растителен вид плаун.

Някои исторически сведения за община Смолян

Най-ранните археологически свидетелства за района на Смолянската община датират от края на Бронзовата епоха - 8 в. пр. Хр. През следващите две хилядолетия античните автори възприемат Родопите като свещена тракийска планина. През 4 - 5 в. по тези земи се приема християнството, за което свидетелстват много ранни християнски базилики, като в тези земи проти4а и процес на формиране на българската народност.

След падането на българската държава под турска власт, със султански ферман от 1519 год. Среднородопието е предоставено на придворния лекар Ахъ Челеби, поради което тези земи са известни с името Ахъчелеби. В документи от 17 век селището се споменава като Езерово, преименувано по- късно в Башмаклъ. Впоследствие транскрипцията го променя в Пашмаклъ и Пашмакли. С това име селището остава до 1934 год.

На 13 октомври 1912 год. 21 - ви пехотен средногорски полк начело с полк. Владимир Серафимов освобождава Смолян, а на 21 октомври се водят боевете на връх Кавгаджик (дн. Средногорец), които са решаващи за победоносния край на военните действия в този район. През 1913 се създава Пашмаклийска (Смолянска) околия, която влиза в новообразувания Гюмюрджински окръг. След Първата световна война - през 1920 год. се формира Пашмаклийски окръг с три околии - Пашмаклийска (Смолянска), Даръдеренска (Златоградска) и Дьовленска (Девинска).

През 1932 год. се извършва ново административно делене, при което Пашмаклийска и Дьовленска околия преминават към Пловдивски окръг, а впоследствие - през 1934 год. към Пловдивска област. Тогава градът от Пашмакли се преименува в Смолян. През 1960 год. към града се присъединяват административно и Райково и Устово като квартали.

С новото административно делене през 1959 год. се създава Смолянски окръг. Той съществува до 1987 год. , когато административно преминава към новосъздадената Пловдивска област. През 1999 год. на базата на границите на бившия Смолянски окръг се формира Смолянската област.

Състояние на туризма в община Смолян

Община Смолян има разработена Стратегия за развитие на туризма с план за действие до 2007 год. Анализът на тази Стратегия показва, че община Смолян ще развива туризъм, "който да създава устойчив поминък на местните хора и който допринася за съхраняване и развитие на природния, културния и човешкия ресурс на общината.".

Определените стратегически цели:
> Създаване на условия за развитие на човешкия ресурс, който да обслужва целогодишен туристически продукт;
> Подобряване на достъпността до туристическите обекти чрез развитие на инфраструктурата;
> Развитие на селския и алтернативен туризъм и интегриране на културно - историческото наследство на територията на общината, с интегрирания туристически продукт;
> Съхраняване на баланса между природен ресурс и развитие на природощадящите форми на туризъм;

По всяка една от целите има конкретни мероприятия, чрез които да се постигне реализиране. При актуализиране на Стратегията в края на 2005 год. се установява забавяне на някои приоритети, главно поради огранчени инжестиции.

Община Смолян разполага с значителна база за развитие на туризма. Ежегодно се разкриват нови обекти за хранене и настаняване и се модернизират и реконструират наличните такива.

В община Смолян функционират около 120 категоризирани средства за подслон и места за настаняване, около 210 заведения за хранене, в това число около 120 заведения за хранене в град Смолян с 6650 места и в селата на общината около 40 зажедения с 1930 места.

Туризмът в град Смолян разчита главно на Млките семейни хотели, които имат по няколко стаи и леглова база до 10-20 легла. Собствениците на хотелите предприемат мерки за разширяване на обектите си, за да могат да посрещат и организирани туристи.

Инфраструктурата на града не позволява строеж на големи хотели. Центърът на Смолян е силно застроен и няма възможност за изграждане на места за паркиране и големи заведения около хотелите.В крайните райони пък има нужда от нови улици, защото в момента достъпът до хотелите е затруднен от недостатъчно развитите пътни артерии.

Предварителният обект на Общинския план за развитие

Смолян за периода 2007 - 2013 год. е разработен и приет от общинския съвет. Този проект се приема като необходим за успешния "европейски" старт на управление. За разлика от досегашните стратегически предвиждания, които са подчинени основно на "секторния" подход. Това означава обединение на еднородни, близки, взаимозависими и взаимообвързани икономически, социални, екологични и устройствени дейности върху най - благоприятните територии.

След анализ на състоянието на общината в социално - икономическо,устройствено инфраструктурно развитие е мотивирана визия за развитие през следващите 8 - 10 години: "Смолян високоразвит европейски туристически център - център на планински туризъм".

Като основни приоритети са определени:
> Приоритет1. Развитие на туристическата индустрия - изграждане на туристическа инфраструктура и развитие на зимния туризъм;Планира се и създаване на Колеж по туризъм в град Смолян.
> Приоритет2. Евроинтеграцията - регионално и трансгранично сътрудничество - разкриване на граничен пункт Рудозем - Ксанти; изграждане на граничен пункт Горна Арда; създаване на обща стратегия с контактните гръцки общини за съвместни туристически пакети "планина - море" в туристически маршрут "Планината на Орфей".
> Приоритет3. Инфраструктура - подобряване на пътната мрежа (реконструкция и доизграждане на пътища); подобряване на инфраструктурата свързана с водоснабдяването и канализацията на селищата.
> Приоритет4. Икономически растеж на общината - развитие на алтернативно земеделие и дърводобив, преработвателна промишленост, строителна индустрия свързана с курортно строителство.
> Приоеритет5. Подобряване на жизнената среда - разкриване на нови работни места в клъстърите "Търизъм" и "Храни".Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Възможно ли е да избегнем екологична катастрофа? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.