Възможно ли е да избегнем екологична катастрофа?


Категория на документа: Екология


> Трудна поддръжка на пътищата;

Възможности -
> Начало ва външно финансиране;
> Използване на републикански и общински бюджет;
> Трансгранична връзка.
Заплахи -
> Недостъчно финансиране;
> Разрушаване на пътната мрежа.

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Смолян обслужва и екплоатира водоснабдителните и канализационните системи на 55 населени места в общината. Три са пречиствателните станции за питейни води. Престои изграждането на пречиствателна станция за отпадни води, чрез реализация на проект по ИСПА-"Интегриран воден цикъл на гр. Смолян" на обща стойност 24 000 000 евро.

Селищата в общината са електрефицирани на 100% чрез мрежите на НЕК и "Електроразпределение - гр. Пловдив" ЕАД-клон Смолян.

Качеството на телекомуникациите в общината е на много добро ниво-телефонни връзки има до почти всички селища, работят над 40 автоматични телефонни централи и вече функционират две цифрови АТЦ. Четирите национални мобилни оператора - Мобилтел, Мобиком, Глобул и Вивател имат около 80% покритие върхе територията на общината.

През 2004 год. общината е стартирала съвместно с фирма "Еко-Пак" проект за разделно събиране и преработка на различни по вид отпадъци-хартия, стъкло, пластмаси и метали. Сериозен проблем са нерагламтираните сметища. Част от тях са предимно стръмни скатове и ликвадирането им е наложително, тъй като силно влошават качествата на природната среда.

Спортна инфраструктура, като част от общото благоустрояване на селищата, се характеризира със следното:

> Гр.Смолян разполага с два футболни стадиона, спортна зала, тенис корт, плувен басейн, открита площадка за баскетбол и няколко детски площадки;

> Дългогодишните традиции в зимните спортове са свързани с КК"Пампорово", който предоставя възможности за провеждането на различни състезания от национален и международен ранг по зимни спортове.

> Ски писти;

> Специален сноуборд-парк;

По отношение на общото благоустрояване на селищата в община Смолян, което има пряка връзка с развитието на туризма, може да се посочи следното:
> Град Смолян има озеленени площи и зони за отдих, пешеходна зона в центъра, полагат се грижи и за зелените площи;
> Във всички селища все още има неблагоустроени зони и недобре поддържани фасади на сгради с различно предназначение;
> Селата не са достатъчно благоустроени и хигиенизирани, като липсват паркове и поддържани зелени площи на територията им;
> Липсват обособени паркинги, както и достъпна среда за хора с увреждания.

Посочените характеристики и проблеми са тясно свързани с развитието на туризма в община Смолян. Те дават отражение на качеството на предлагания туристически продукт и оказват неблагоприятно влияние на посетителите в общината.

Територията на община Смолян е с планински релеф, с изобилие на планински гори и пасища. Средната надморска височина е около 1000 м . Смолянската котловина, в която е разположен град Смолян се намира в Переликско - Преспанската част.

Релефът е рязко разчленен с плоски билни заравнености, дълбоко вкопани речни долини, котловинни и долинни разширения. Релефът създава възможностти за маркиране на различни маршрути, от които се наблюдават върхове, хребети, долини.

Климатът в Смолянския район е преходно - континентален планински, с подчертано беломорско влияние, значително разнообразно от влиянието на релефа, надморската височина и изложението на склоновете.Главният валежен максимум е през месеците ноември и декември, като превишава пролетно летния през месеците май и юни.

Ветровете оказват голямо значение при формирането на климата.Преобладават източните, но при преходните сезони и през зимата не са изключение и топлите ветрове лодос и бял вятър. Планинските бризи (горняк и долняк) са причина за повишената отрицателна йонизация на въздуха в района на Смолянските езера и Пампорово.

Физическата характеристика на района се определя от комбинираното въздействие на типичния европейски умерено континентален климат, високата надморска височина и меките и топли сухи ветрове, идващи от срвнително близко разположеното Бяло море.

Снежната покривка се задържа сравнително дълго. В зоната над 1000 м над морското равнище тя е между 80 и 120 дни в годината, а в планинските части с над 1000 м надморска височина снежните дни са над 120.

Климатичната характеристика на района на община Смолян се определя като много благоприятна за развитие на туризъм.

Водните ресурси на територията на община Смолян се формират от оттока на повърхностните и подземните водоизточници. Водоснабдяването на населените места се усъществява основно от подземните води на общо 220 броя извори. На територията на общината са установени общо 7 извора на минерални води, но няма проучвания относно техните лечебни свойства.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Възможно ли е да избегнем екологична катастрофа? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.