Възможно ли е да избегнем екологична катастрофа?


Категория на документа: Екология


БП-МХР-НБУ-АЛБЕНА

КУРСОВА РАБОТА

Тема: ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА ИЗБЕГНЕМ ЕКОЛОГИЧНА КАТАСТРОФА?
РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА СМОЛЯН

България разполага със значителни курортни-туристически ресурси, които създават възможности за развитие на туризма. Едни от най-интерестните ресурси в страната се намират в Родопоския масив. Техния потенциал може да се използва за предлагане на туристически продукт, свързан с различни форми на торизъм-както класически, така и алтернативни.

Голяма част от територията на родопските общини е съществена част от т.н. "Родопска екологична тухла" - една от най-големите на европейския контиент. Проучванията на този екологично цист регион показват потенциала му като място за обитаване, отдих и туризъм. Региона е с вековна история, оставила паметници на културата и архитектурата. Родопите, разположени в най-южните части на страната, се явяват и мост в трансграничното сътрудничество с Гърция и Турция, важна част от цялата Балканска регионална област.

Община Смолян е най-значима в развитието на Смолянска област. Той и съседни общини, с общи проблеми и задачи в много направления-инфраструктура, териториално устройство, трудова заетост на населението, туризъм и пр. През последните години тази община затвърди своята позиция на предимно зимнна планинска туристическа дестинация. Община Смолян включва в своята териториална граница и част от Курортния комплекс "Пампорово", в който са съсреодоточени значителни инвестиционни реализиции и намерения през последните десетина години.

В извършените проучвания е посочено, че е необходима промяна в нагласата по отношение организацията и управлението на туризма - всяка община сама да се "бори" за място на вътрешния и външния туристичеки пазар.

Община Смолян заема площ от 854 км2 , като 67% от нея са вековни иглолистни гори. Общинския център е и областен център. Общината има 86 населени места с население 47 458 души. Положителен показател е броя на населението в трудоспособна възраст - 30290 души.

Структуроопределящи отрасли в общинат са: туризъм, селско и горско стопанство, строителство, лека промишленост(текстилна, хранително-вкусова).

Стратегически направления за по-нататъшно икономическо развитие:

> Туризъм;

> Еклогично селско стопанство;

> Хранително-вкусова промишленост, свързана с преработка на екологично чиста продукция;

> Дървопрерабонваща промишленост.

Траспортна инфраструктура - пътна мрежа, без първокласни пътища.

Анализа на пътната мрежа показва следното:

Силни страни -

> Разкрита пътна мрежа навсякъде;

> Относителна гъста пътна мрежа;

> Осигурено транспортно обслужване.

Слаби страни -

> Лошо състояние на отводнителните съоръжения и настилката;

> Липсваща асфалтова настилка - 50%;

> Скъпа зимна поддръжка;

> Некачественна пътна сигнализация;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Възможно ли е да избегнем екологична катастрофа? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.