Връзка между икономика и околна среда


Категория на документа: Екология


Икономика на околната среда и природните ресурси, Лекция, 15.10.2008

Връзка между икономика и околна среда

1. Функции на системата околна среда

- Икономическата система е подсистема на системата околна среда. Икономиката се базира на околната среда и двете системи са взаимно зависими.

> Първата функция на околната среда е източник на ресурси

" Ресурси

а) потоци - количеството ресурс за определен период от време

б) запаси - количеството ресурс, което съществува в даден времеви момент

- запасът и съответните потоци са свързани

входящ поток --> запас --> изходящ поток

- размерът на запаса в края на даден период от време е равен на големината на запаса в началото на периода и големината на потока през разглеждания период

- ресурсите потоци не се натрупват и не се изхабяват; количеството използвано днес не вличе на количеството ресурс, което ще се потребява в бъдеще [пример: слънчева радиация/енергия; енергия от вълни/вятър/приливи/отливи; гейзерите]

- ресурсите запаси - при тях количеството на ресурсите, използвани днес оказва вличние на количеството на ресурсите използвани в бъдеще; делим ги на:

 възобновими - биотичните популации, които могат да се възпроизвеждат; за тях можем да установим такова ниво на използване, което позволява тяхната безкрайна употреба във времето; количеството извлечено от даден ресурс за определен период от време го наричаме добив, а възпроизведеното количество ресурс наричаме растеж; ако добива на ресурси е равен на растежа му, то ще имаме устойчиво потребление и възможност да ползваме този ресурс много дълго (~безкрайно)

 невъзобновими - нямаме ниво на използване, което да позволи тяхната безкрайна употреба, т.е. растежа (от гледна точка на човешкия живот) е равен на 0 (нула) [пример: минерали и изкопаеми горива]

> Следващата функция е, че нашата природа служи като депо за отпадъци

- отпадъците са нежелан страничен продукт на икономическата ни дейност; потокът от отпадъци в околната среда се нарича емисии или изхвърляне

- замърсяване е всяка химическа или физическа промяна в околната среда, която се дължи на емисиите на отпадъците и която е вредна за всеки жив организъм; след като попаднат в околната среда отпадъците се натрупват - този процес зависи от характера на отпадъците, от характеристиката на приемащата среда, а в много случаи е важна и концентрацията на отровни вещества

- рециклиране - включва отклоняване на някои дейности от потреблението и производството за улавяне на потоците отпадъци преди да пресекат границата икономика-околна среда; тези отпадъци се обработват и след това се използват повторно като суровини в производството; рециклирането има 2 важни последици:

1) размерът на отпадъците изхвърлени в околната среда се намалява

2) колкото повече рециклирани материали използваме, толкова по-малко ресурси извличаме на входа на производството

....... степента, до която е възможно рециклирането варира според продукта, ресурса и потока от отпадъци

> Услуги доставящи удоволствие на хората, които (услуги) не могат да бъдат заместени

- тези услуги могат да бъдат консумирани директно без преди това да са трансформирани от производствената дейност

- използването на тези ресурси не включва никакво пряко, физико-химично въздействие върху околната среда

> Животоподдържащи услугиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Връзка между икономика и околна среда 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.