Вредни газове от транспорта


Категория на документа: Екология


≠Построяване и озеленяване на автомагистрали;
≠ Разпределение на жилищните сгради на принципа на зонирането ( до магистралите да се изграждат малкоетажни сгради, след това многоетажни и в дълбочината детски и здравни заведения);
≠ Построяване на околовръстни пътища - за да се предотвратят задръстванията, при които се отделят големи количества замърсители;
≠ Използване на подземни гаражи
# По-ефективно използване на всички видове транспорт →Автомобилният, железопътният, въздушният и водният транспорт трябва да бъдат комбинирани по начин, който позволява максимално използване на техните предимства, за да може да се повиши ефективността на транспортните процеси и да се намалят отрицателните въздействия върху околната среда.
Железопътният транспорт има важен принос за опазване на околната среда, затова трябва да се увеличи неговия принос в транспортните процеси.
Корабоплаването също трябва да се интегрира в по- голяма степен в управление, за да се оптимизира контрола върху въздушното движение.
Трябва да се създадат условия за използване на велосипеда като екологично средство за предвижване.
# Правилна организация на движението на транспортните средства → подобряването на системата за регулиране на движението чрез използване на съвременни технически средства и изменения в автомобилния трафик в централните части на градовете, довежда до намаляване на замърсеността на въздуха
# Използване само на безоловен бензин
• Мероприятия за контрол и намаляване на замърсяването от автомобилния транспорт
# Пречистване на отработените автомобилни газове
Осъществавя се чрез окисляване на въглеродния оксид до въглероден диоксид и на въглеводородите до въглероден диокси и вода. Окисляването на азотния оксид NO до азотен диоксид NO2 е нежелателно,добре е NO да бъде редуциран до азот. Спецификата на пречистването на автомобилните газове се състои в това, че се третират флуиди с ниска концентрация на замърсителите и в широк температурен интервал. Поради това е необходимо пречиствателното устройство бързо да повишава температурата си, за да се избегне кондензирането на вода в него.
≠ Термоокислителни реактори- характерно за тези уреди е , че към горещите продукти на изгарянето се вкарва допълнително въздух в момента на излизането им от горивната камера. По този начин се подобрява степента на изгаряне на отпадъчните газове, без да се влияе на съотношението гориво/ въздух в двигателя. Тези реактори осигуряват ефикасно пречистване от CO и неизгорели въглеводороди, освен при стартиранр на студен двигател.
# Каталитично пречистване на автомобилните газове - известно е , че ефективността на твърдите катализатори зависи силно от големината на катализаторните отрови( соли на олово и сажди). Катализаторът трябва да притежава и висока реакционна способност в широк интервал от условия, съответстващи на различни работни режими на двигателя. Заедно с отработените газове от горивните камери се изхвърлят и твърди частици, които по механичен път увреждат катализатора. Затова обикновено катализаторите се изготвят на основа на оксидни керамични материали, които се характеризират с висока твърдост. За намаляване на износването им се разработват и специални системи за понижаване на скоростта на газа при въвеждането му в катализаторната маса.
≠ За каталитично окисляване на CO могат да се изполват оксидите на Cu, Cr, Mn , CO, докато V2O5 е ефективен за окисляванет на въглеводороди. Затова аз пречистване на газове от CO и въглеводороди обикновено се използват смесени катализатори на подложка от Al2O3 . Много ефективни са покрития от платина, родий и паладий, също на подложка от Al2O3 . Последните обаче са чувствителни към отравяне с оловни соли, затова се използват само за безоловен бензин.
≠ Най- добре каталитични свойства за редукцията на NO имат някои никелови сплави-монел ( сплав на молибдена и никела), неръждаема стомана, а също така и смеси от оксиди на Cr, Cu, Fe върху носител. Редукцията протича по следната реакция:
2NO↔N2 + O2
Техническо оптимизиране на двигателите- с повишаване на ефективността и намаляване на разхода на използваното гориво , както и разработване на алтернативни двигатели.
Разработване на алтернативни горива- водород, биогаз- в сравнение с познатите горива водородът притежава най-високи енергетични показатели, запасите му в природата са неизчерпаеми, а при изгарянето му не се отделят токсични вещества.
Използване на електромобил- те практически не замърсяват околоната среда.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Вредни газове от транспорта 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.