Устойчиво развитие и опазване на околната среда от промишлени замърсявания


Категория на документа: Екология


Възможностите за екологосъобразно развитие на този подотрасъл са в осъществяването на строг контрол върху отпадните продукти от страна на производителите, внедряването на технологии, осигуряващи по-цялостно използване на суровините и отпадъците, стимулирането на производството на екологично чисти продукти от дребните и средните производители и на екологично мислене и съзнание.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Засегнатите теми превръщат решаването на екопроблемите в глобална цел на цялото общество - политици, законодатели, неправителствени организации, наддържавни формирования (ЕС). Опазването на околната среда се изразява в система от обществено-политически, правни, социално-икономически, технически, педагогически, хигиенни, естествено-научни и други мерки, насочени към поддържане и създаване на оптимални екологични условия на сегашните и бъдещите поколения.

Характерно за екологичното законодателство за разлика от останалите правни отрасли е неговата младост. Като нов отрасъл той е бързо развиващ се и незакостенял. Дава се възможност още от създаването си нормите да имат относително стабилен характер. Това подпомага и възможността нормите на екологичното законодателство да бъдат в една много висока степен съобразени с международните стандарти. Промишлената политика е включена в законодателството на ЕС след Договора от Маастрихт. Тя попада в приложното поле на процедурата на съвместно вземане на решения и влияе върху редица аспекти на политиката за опазване на околната среда, на политиката, свързана с единния пазар и на политиката в областта на конкуренцията.

В рамките на стратегията "Европа 2020" две от седемте ключови инициативи са от особена важност за промишлеността: "Европа за ефективно използване на ресурсите" и "Индустриална политика за ерата на глобализацията". Първата включва отделянето на икономическия растеж от използването на ресурси, преместване на фокуса към нисковъглеродна икономика, възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност. При втората фокусът се насочва към подобряване на бизнес средата - а именно за малките и средните предприятия, като междувременно се подпомага развитието на силна и устойчива промишлена база.

Планът за действие за устойчиво потребление и производство и за устойчива промишлена политика от 2008г. също включва редица предложения за подобряване на въздействието върху околната среда на продукти и насърчаване на търсенето на по-устойчиви стоки и технологии за производство. Има за цел и да насърчи промишлеността в ЕС да се възползва от възможностите за иновации, например чрез политика за устойчиви продукти и екологични иновации. През следващите години Европейската комисия ще се съсредоточи върху по-доброто прилагане на законодателството и особено на Директивата относно емисиите от промишлеността. Това ще включва приемане от страна на Комисията на заключения с най-добри налични техники със стойности на норми за допустими емисии, създаване на планове за екологична инспекция на свързаните с това инсталации и включване на норми за допустими емисии в директивата, и особено във връзка с големи горивни инсталации.

През 2012г. Комисията прегледа плана за действие за устойчиво потребление и производство/устойчива промишлена политика (SCP/SIP) и обмисли възможно удължаване на свързаната с него Директива за екодизайна. Създаването на Плана за действие за екологични иновации с цел осигуряване на пускането на пазара и внедряването на ключови екологични технологии се предвижда в контекста на стратегията "Европа 2020".

Вниманието на всички развити страни през последните години се пренасочва - стремежът е не само да се третират отпадъците, а в цялата обработка на суровините да се получава по-малко количество от тях. Всяко ново производство крие потенциална опасност от нов отпадък, затова големият въпрос пред конструкторите е как ще изглежда новото изделие, когато престане да ни служи и се превърне в отпадък. В стремежа си да намалят промишлените отпадъци редица напреднали страни работят в няколко основни направления. Преди всичко се формира нова прогресивна структура на икономиката. Освен това се създава нова суровинно-енергийна база, внедряват се технологии за преработване на натрупаните промишлени отпадъци в нови суровини, материали и изделия, внедряват се нови екологично чисти технологии - малкоотпадъчни и безотпадъчни, като се затваря производственият цикъл, използват се отпадъчните продукти в самия производствен процес или други сродни производства.

В днешно време основното в световната практика е не само да се обезвреждат отпадъците, като се депонират и контролират, но и като се развиват и промишлени методи: изгаряне, компостиране и рециклиране. Контролираното депониране става на предварително оформени площадки с хидроизолирани дъна и стени, с дренажни системи за събиране и отвеждане за пречистване на течната фаза, с охранителни канали за отклоняване на повърхностните води от района на отпадъците, със системата за отвеждане на образуващия се биогаз. Отпадъците се уплътняват и периодично се покриват с пръст, състоянието на подземните води непрекъснато се контролира, а уловеният биогаз се изгаря в специални устройства за оползотворяване на топлинната енергия. В напредналите страни е установен пълен контрол на съоръженията за депониране на промишлените отпадъци, в т.ч. опасните. Площадките се строят при високи изисквания за защита, с многопластови изолационни слоеве, полимерни облицовки и мониторингова система. Терените за изграждане на подобни депа са с регламентирана геоложка структура. В някои страни се използва и загробването на опасните отпадъци в стари минни галерии. Много разпространен метод при третирането на опасни отпадъци е да се втвърдят, така че да станат водонеразтворими преди депонирането им, например като се смесят с циментов разтвор или с течна стъклена маса. Днес в страните, прилагащи изгарянето на отпадъците, се строят модерни заводи с висока степен на механизация и контрол на процесите. Съвременните заводи за изгаряне са оборудвани с модерни съоръжения, което обезпечава пълно изгаряне, сухо и мокро пречистване на димните газове.

По този начин отпадъците естествено способстват за снабдяването на стопанството с енергия и същевременно икономически решават проблема за опазване на природната среда. Постепенно все по-важно за всяка държава става опазването на околната среда от промишлените замърсявания и извеждането на устойчивото развитие като основно начало, наред с утвърдените хуманитарни и демократични ценности.

??

??

??

??

2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Устойчиво развитие и опазване на околната среда от промишлени замърсявания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.