Устойчиво развитие и опазване на околната среда от промишлени замърсявания


Категория на документа: Екология


0,50
5.
Хлор
0,10


Промишлеността произвежда продукти за крайна консумация или полуфабрикати. Всяка промишлена дейност въздейства върху околната среда, тъй като се нуждае от енергия и суровини. Характерното за някои от по-важните нейни отрасли може да се обобщи в следното:

1. Добивна промишленост.

Нейното въздействие върху околната среда може да бъде обособено в следните направления:

А. Нарушаване на земните недра.

Полезните изкопаеми са невъзобновим природен ресурс и самото им добиване води до нарушаване на околната среда. Във връзка с това защитата на земните недра трябва да се разглежда като задължителен комплекс от технически, правни и организационни мерки, насочени към по-пълно извличане на полезни изкопаеми при минимум нанесени щети върху природата и загуби на получените суровини. Основните изисквания са:

-цялостно, комплексно и компетентно геоложко проучване;

-прилагане на рационални и ефективни методи и технологии за добиване на полезните изкопаеми;

-предотвратяване замърсяването на земните недра при използването им за хранилища на нефт, газ, вредни вещества, отпадъци и др.

Б. Нарушаване на земната повърхност и влошаване плодородието на почвите.

Тук е най-значимото отрицателно въздействие на добивната промишленост. Особено голямо негативно влияние оказва въгледобивната промишленост. Например добивът по подземен начин на 1000т въглища е съпроводен с преместването на 120-395т скални земни маси, а по открит начин - на над 9000т разкриване на земна маса. Така върху земната повърхност се образуват т.нар. "лунни пейзажи", съдържащи различни неизползваеми вещества, метали, соли и др., които силно пречат и подтискат развитието на флората. Последиците от въгледобивната и кариерната промишленост, последвани от ерозивни процеси върху тези терени, водят до един коренно видоизменен природен ландшафт. По тази причина е нужно да се осигурява опазването и рационалното използване на естествените ресурси чрез:

-максимална икономичност на поземления фонд;

-рекултивация на нарушените терени от добива и преработката на полезните изкопаеми;

-вземане на всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда в близост до обектите на добивната промишленост.

В. Замърсяване на водите.

Характерни за предприятията от този подотрасъл са сравнително малките количества вода, използвана за собствени нужди. Независимо от този факт те оказват значително влияние върху състоянието на подземните и повърхностните води. Получените отточни води от стопанската дейност съдържат различни вредни токсични вещества, метали и соли. Основните им източници са промишлените и битовите площадки, обогатителните фабрики и рудничните води. Замърсяванията, които те изхвърлят, са масла, горива, битово-фекални отпадъци, разтворени вредни съставки и др. Замърсените от промишлеността води оказват своето токсично влияние върху живите организми. Животът в такива води намалява силно, а в някои случаи се унищожава тотално заради нарушения кислороден режим. Поливните площи и горите край отровените водоеми са застрашени от вредното въздействие на замърсените води. Установени са необратими нарушения в генетичния апарат на някои растения и животни, ставащи жертва на вредното замърсяване. За опазване на водите от вредното действие на добивната промишленост се прилагат най-различни мерки като изграждане на пречиствателни станции за отпадните води, утаяване и подаване за повторна употреба на водите от рудниците и обогатителните фабрики, механично, физико-химично и бактериологично очистване на водите.

Г. Замърсяване на въздуха.

При производствения процес в атмосферата се изхвърлят въглищен, земен и скален прах, както и различни по вид газове, като азотни и въглеродни оксиди, сероводород, метан, метанови въглеводороди и др. Техни източници са минните шахти, галерии, въглищните складове, обогатителните фабрики, кариерите и кариерните пътища, откритите рудници, взривните работи, извършвани по време на миннодобивния процес. Значителен замърсител на въздуха са насипищата и табаните, които съществуват на територията на такива комплекси и които са подложени активно на ветрова ерозия. Към основните дейности по опазване на въздуха в добивната промишленост се отнасят:

-използване на прахоуловителни системи;

-навлажняване и покриване на повърхността на насипищата и складовете с отпадъчни материали, с предпазни филмообразуващи вещества, ципи и др.;

-внедряване на технологични производствени процеси, насочени към ликвидация или рязко снижаване на отделянето на вредни примеси в атмосферата.

2. Металургия.

Металургията спада към производствено-технологичните системи, използващи невъзстановими природни ресурси. Липсата на богати находища у нас налага преработката на бедни суровини, което е съпроводено с отделянето на значителни количества замърсяващи емисии. В черната металургия, особено добивната, източници на замърсяване на околната среда са почти всички производства - доменно, феросплавно, стоманодобивно, съпътстващите производства като коксовото, магнезитното и др. Значително по-слабо изразено е замърсяването в преработващата металургия - валцоване, коване и др. Цветната металургия може да бъде дадена като един от най-сериозните замърсители на основните компоненти на околната среда - въздух, вода, почва. Главните източници на вредни за природата вещества са предприятията за добив на тежки цветни метали - мед, олово, цинк, както и съпътстващите ги производства - на сярна киселина, кадмий, бисмут, солен телур, благородни метали и др. По-важните направления, в които се проявява отрицателното въздействие на металургията са:

1. Недостатъчната осигуреност на българската металургия със собствена суровинна база. Местните суровини за черната металургия съдържат много примеси - олово, арсен, цинк, мед и други, което ги прави трудни за дълбоко обогатяване. Идентично е положението и с цветната металургия. Рудните находища на цветни метали са с много ниско съдържание на олово и цинк - 2-4%, на мед - 0,3-0,4%, световните залежи за олово и цинк са от 3-10%, а за мед - от 0,5-2%, а това води до отделяне и натрупване на големи количества твърди отпадъци.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Устойчиво развитие и опазване на околната среда от промишлени замърсявания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.