Устойчиво използване на природните ресурси


Категория на документа: Екология
УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ

ДЕФИНИРАНЕ, КЛАСИФИКАЦИЯ И ПРИНЦИПИ НА УСТОЙЧИВО ПОТРЕБЛЕИЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ

I. ДЕФИНИРАНЕ И СЪЩНОСТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ

Природните ресурси и природните условия са средство за съществуване на хората и главно фактори на производство. Развитието и стопанската дейност на обществото са невъзможни без използването на природните ресурси и условия. Природата се характеризира с безкрайно разнообразие. Атмосферата, хидросферата и литосферата са в непрекъснато движение и взаимодействие и формират естествените условия за организмовия свят.

В настоящият момент човечеството експлоатира 55% от сушата, използва 13% от речните води, годишно горите в света намаляват с около 18 милиона хектара, а извличането на руди възлиза на 100 млрд. тона, изгарят се около 7 млрд. тона условно гориво (5).

1. Природните ресурси са всички явления и обекти използвани в миналото, настоящето и бъдещето за пряко и косвено потребление. "Те са част от природното богатство, представляващо реална или потенциална икономическа, социална и културна ценност" (1). Към природните ресурси се отнасят въздухът, водата, почвите, растенията, полезните изкопаеми и др. От тях без или след обработване се получават необходимите за човека храна, дрехи, покрив, отопление, осветление, т.е. всичко необходимо от което се нуждаят хората, за да преживяват. Природните ресурси се разглеждат в следните направления:
> Природни ресурси чиято обществена полезност се изменя в резултат от стопанската дейност на човека;
> Природни ресурси които се използват като средства на труда (земята, водата, водните пътища и др.);
> Природни ресурси които са непосредствени предмети на потребление (питейна вода, диви животни, растения и др.);
> Природни ресурси които са банка на генетичен фонд (създаване на нови сортове, породи животни и др.) или източници на информация за обкръжаващия ни свят (резервати в природата, биоиндикатори и др.);

2. Природните условия са твърде широко понятие, обхващащи всички аспекти на природата. Те са съчетание на природни елементи (химичен състав на въздуха, водата, почвата и др.) при което може или не може да протича нормално жизнената дейност на биологичните видове, в т.ч. и на човека. Всяко природно условие може да стане природен ресурс, при положение че се създават условия и възниква необходимост от неговото използване.

Структура на световният Природен капитал в % - Възобновим 99.8% естествен възобновими RR 99,7%, антропогенно възобновими RR 0,1 % Невъзобновим NR 0.2 %

3. Природен капитал са всяка природна даденост, създаваща поток от екологични услуги с икономическа стойност. Това могат да бъдат различни даденостти, като животоподдържащи екосистеми, биоразнообразие, възобновяеми и невъзобновяеми ресурси, използвани от човека или представляващи за него интерес. Природният капитал включва още запасите от природни активи, такива като почвите и горите, водните ресурси, биологичните видове, ландшафта, влажните територии. Природният капитал в икономиката се разглежда в качеството на актив, който съдържа потенциал да увеличава производителността на икономиката и благосъстоянието на хората. Ценността на природния актив в икономически аспект зависи от величината на дохода или благосъстоянието, за които той допринася. Производителността на атрапогенния (създадения от човека) капитал все повече се ограничава от съкращаването на размера на природния капитал, поради което е необходимо да се спазват определени критерии за неговото устойчиво използване

II. СТРУКТУРА И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ

Природните ресурси са извънредно разнообразни по качество, склонност към изменение, възобновимост и способност за многократно използване. Класификацията им се извършва по няколко признака.

А/ В зависимост от използването им, природните ресурси се подразделят на: производствени, рекреационни, естетически, научноизследователски. Всяка една от тези групи съдържа три основни компоненти от Природата: земни компоненти, водни компоненти, въздушни компоненти. Ресурсите могат да бъдат с материална, енергийна или информационна характеристика.

Формите на използване на ресурсите са две:

Екстензивната форма е използване в стопанската дейност на огромни количества природни ресурси, без да се осигурява възпроизводството им;

Интензивната форма представлява въвеждане на високи темпове на добив, производство и потребление на ресурсите, които да са съобразени с тяхното естествено възпроизводство или с нуждите на следващите поколения от съответния ресурс;

Б/ В зависимост от времето, за което се използват природните ресурси се подразделят на изчерпаеми и неизчерпаеми.

1. ИЗЧЕРПАЕМИТЕ природни ресурси от своя страна се делят на две групи - възобновими и невъзобновими.

а/ Възобновимите природни ресурси (RR) съставляват 99,8% от световния природен капитал. Възобновимите ПР са тези ресурси, който имат естествената способност да попълват своите запаси със времето, съпоставимо с темповете на използване. Към тази група отнасяме различни растителни и животински екосистеми в това число и тези на естествената природа. Възобновимите ресурси се разделят на две групи:
* Естествено възобновим - 99,7%
* Антропогенно възобновими - 0,1% - аквакултури, земеделски ресурси (почвите), водните ресурси, горските ресурси, рециклиране.

Водни ресурси
Климатични
Космически
Минерални суровини
Енергийни изкопаеми
Антропогенно възобновими
Естествено възобновимиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Устойчиво използване на природните ресурси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.