Същност и етапи на развитие при управление на околната среда


Категория на документа: Екология


СЪЩНОСТ И ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ

ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Под управление на околната среда се разбира поддържане на равновесно състояние в системата "човек-околна среда", при което се осигуряват благоприятни условия за съществуването на човека и оптимално взаимодействие със заобикалящата го среда.

При управлението на околната среда се използват главно два подхода:
1.Подход на въздействие върху стопанските обекти;
2.Подход на въздействие върху отделните природни обекти - компоненти на околната среда: земя, вода, въздух и др.

Двата подхода са взаимно свързани и взаимно се допълват в екологичната политика на държавата.
Първият подход има превантивен характер в стопанската и битовата дейност
и е насочен към отстраняване и/или минимизиране на източниците на вредно въздействие върху околната среда.
Вторият подход на управление е насочен повече към преодоляване на нарушеното равновесие в околната среда чрез мерки за възпроизводство на определени природни ресурси или ограничаване на последствията от замърсяването или деградацията.

Екологичната политика е съвкупност от утвърдени от държавните органи

и съобразени с международните документи административно-правни и икономически подходи и изисквания за научно-обосновано използване, възпроизводство и опазване на природната среда.
През последните десетилетия във всички страни екологичната политика заема приоритетно място в държавната политика.Управлението на околната среда
се осъществява на световно равнище, национално и регионално равнище.

Наложително е да има координация между националните, регионалните и глобалните цели в екологичната област.
Основните задачи по управление на околната среда на международно ниво
се решават в рамките на 20 организации в системата на ООН.
Този център подготвя обзорна информация за състоянието на околната среда,
организира мероприятия и контролира тяхното изпълнение.

За тази цел е създадена
Глобална система за наблюдение на околната среда, която се състои от три компонента:

1. Международен регистър на токсичните вещества;
2. Международна информационна система за околна среда /ИНФОТЕРР/.

В своето развитие управлението на околната среда преминава през три етапа.
1. Първи етап:
Започва от началото на 60-те години и завършва през 1972 г., с приемането на общите принципи за опазване на околната среда и създаването на координационен орган - Програма на ООН по околната среда (ЮНЕП).
2. Втори етап:
Обхваща период от 20 години - 1972/1992 г. Отличава се с преход към комплексна, всеобхватна и постоянна природозащитна дейност.
При разработване на природозащитната стратегия се използват два подхода -
традиционен и алтернативен.

С помощта на традиционния подход се изследват три групи проблеми:
1. Проблеми по замърсяването на околната среда /въгл. диоксид и измененията в климата, замърсяване на атмосферата , замърсяване на вътрешните води и др/,
2.Проблеми свързани с природните ресурси (изсичане на горите, ерозия и опустиняване, изтощаване и деградация на подземните води, унищожаване на живите морски ресурси и др.).
3. Проблеми с населените места (земеползване, урбанизация и др.),

с недостатъка на този подход , че екологичните проблеми се разглеждат
изолирано от икономическото развитие.

Алтернативният подход по своята същност е системен и комплексен.
Използването на алтернативния подход дава по-широка възможностСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност и етапи на развитие при управление на околната среда 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.