Системи и условия за устойчиво развитие


Категория на документа: Екология


Системи и условия за устойчиво развитие

Устойчиво развитие - когато говорим за устойчиво развитие това е идея, концепция, която е приета от международната общност като алтернатива на песимистичния начин на разглеждане на икономическото, социално и екологично развитие. То се свързва с публикуването на доклад "Нашето общо бъдеще" приет на 2рата конференция в Рио де Жанейро през 1992г. според този доклад - процес с който се удовлетворяват потребностите на сегашното поколение без да се отнемат възможностите на следващото поколение да задоволяват своите потребности на не по-ниско равнище.
Устойчивото развитие в своята същност изразява баланс в трите цели на развитието - социална, икономическа и екологична. Когато се търси това съизмерване - графика

Между ик и ек -1 формирани 3 стълба които формират устойчивостта
Ик и соц - 2
Ек и соц - 3
Устойчивостта изразява състоянието, което се измерва с помощта от система от показатели. Познати са над 150 показателя, с които тя се измерва. Тези три групи показатели проследяват дейността и по отношение на тези три стълба, а не само в отделните цели една по друга. Устойчивостта търси баланс между тези три стълба.
Трите стълба на устойчивото развитие:
1) Изразява жизнеспособността на икономиката, която се определя от потока от ресурси и екосистемни услуги
2) Изразява социалната справедливост. Тя може да бъде в рамките на едно поколение, по отношение на разпределение на доходите, на преодоляване на дискриминацията по пол, възраст; между поколенията по отношение на външния дълг, по отношение на социалните отношения; между отделни страни - развити и развиващи се и др.
3) Изразява способността на природните системи да осигуряват както ресурси, така и да поглъщат част от отпадните продукти ( екологичния товар на населението, който оказва въздействие върху природните системи)

Показателите най-общо могат да бъдат специфични, сумарни (агрегирани), интегрирани и др.:
- БВП като измерител на икономическия растеж - всеобщ показател, който проследява стойността на стоките и услугите, прозведени в дадена страна за една година. Този показател има съществен недостатък: той прикрива с цената на какви унищожения, природни ресурси и екосистемни услуги се постига определено благосъстояние с помощта на икономическия растеж.това налага той бъде коригиран, като бъдат приспаднати загубените природни ресурси и екосистемни улуги; да се отразят екологичните щети. Така полученият коригиран БВП се нарича "зелен" БВП

БВП - Амортизация - получава се Чист(Нетен) Вътрешен продукт. От НВБ се приспада изхабяването на природния капитал -> Зелен Нетен Вътрешен Продукт
Графика - от Елис

- Показател "Екологичен отпечатък" - проследява колко хектара площ е необходима за осигуряване на ресурси и екосистемни услуги на човек годишно, както и за поглъщане на отпадните продукти. Този показател се движи в твърде щироки граници - например за някои развити страни като САЩ и Канада, екологичния отпечатък достига до 9.8 хр на човек. За страните от ЕС е средно около 4.5 хр а за някои страни от Азия като Япония и Южна корея - 3.2 хр.
Установено е ,че екологичния отпечатък не бива да превишава границата от 1.8 хр на човек защото над тази граница той е за сметка на капацитета на природните екосистеми. Над тази граница той е в ущърб на биоразнообразието, на оцеляването на представителите на биоразнообразието. Средно за света този капацитет е надвишен и понастоящем е 2.2 хр на човек. Ако се направи съпоставка между страни като САЩ и бедните страни като Индия се наблюдава разлика от близо 50 пъти т.е. те оставят значително по-малък отпечатък от развитите страни.
- Индекс за човешкото развитие
Графика - от Стела

По настоящем са налице две световни тенденции - низходящо по отношение на природния капитал, съответно ресурси и екосистемни услуги и възходяща, която се измерва с едно уравнение наречено IPAT уравнение: графика от Стела
Съдържа 3 показателя:
1) проследяващ демографския ръст - наблюдава се нарастване с високи темпове на населението до 60те години. След което настъпва прелом от годишен прираст 2.1 достигайки до 1.2 по настоящем. Този обрат в демографския прираст се подкопава от тенденцията на нарастване на очакваната продължителност на живот поради което абсолютният прираст на световното население е в границите на около 70 млн. души годишно. Очаква се до 2050 населението да достигне 9млрд души. След това се очаква стабилизиране. Всеки жител идва със своя екологичен отпечатък
2) проследява богатството и неговото отражение върху потреблението - налице е неравномерно разпределение на богатството, което намира израз в това, че около 1% от световното население владее над 90% от световното богатство. Неравномерното разпределение поставя въпроса за пропастта между развитите и развиващите се страни който оказва натиск върху екосистемите - от една страна които използват пре много ресурсите и развиващите страни, принудени да оцеляват прибягват към екосистемните ресурси.
3)проследява технологичното равнище - насочено е предимно за удовлетворяване на потребностите в развитите страни; потребности, свързани с лукса и загърбване на потребностите на крайно бедните

По правилното използване на ресурсите зависи от т.нар. екоиновации - такива които ще доведат до спестяване на част от ресурсите.
Моделът се нарича още "модел на фунията" - на стеснените възможности

Системни условия за устойчиво развитие

1 - Устойчиво развитие е онова при което икономическият растеж не е за сметка на изчерпването на природните ресурси. Това е развитие, при което икономическия растеж се отделя от използваните природни ресурси (за сега е налице корелация).
2 - устойчиво развитие е онова, при което се постига благосъстояние без да се унищожават способностите н априродните системи да предоставят услуги . (1 и 2 от горната линия на графиката)
3 - онова, при което се постига благосъстояние без да се увеличава екологичния натиск (отпадъци, замърсяване)
4- онова, при което се постига благосъстояние като се отчитат и потребностите на крайнобедните (проследяват долната линия на графиката)

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Системи и условия за устойчиво развитие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.