Щрихи към новото бъдеще на енергетиката


Категория на документа: Екология


Ако искаме да преобърнем загубата на биоразнообразие, да намалим влиянието на глобалното затопляне и да премахнем тормоза на постоянната бедност, трябва да преоткрием самите себе си - като личности, като общества, като корпорации и като правителства. светът се намира на прага на успехи, които могат да доведат до създаването на устойчива човешка цивилизация.
Предвижда се в следващите години световното потребление на енергия да нарасне заради прираста на населението , продължаващата урбанизация, икономическия и социален ръст.Потреблението на най-универсалната енергия - електричеството ще нарастне до близо 70 на сто. Предвижда се по-голямата част от увеличението на енергията да се произвежда от изкопаеми горива, което ще застраши природната среда, общественото здраве и благосъстояние и международната стабилност.
Технологиите за възобновяема енергия имат потенциал многократно да посрещнат световните енергийни потребности и в голяма степен са готови за употреба. Вятърната и слънчевата енегрия са най- бързо развиваците се енергийни източници в света. Глобално погледнато,новите възобновяеми енергийни източници задоволяват нуждите от електричество на над 300 млн. души.
Сега светът използва 10 пъти повече вятърна енергия, отколкото преди едно десетилетие, а потреблението на слънчева енергия е нараснало над 7 пъти. Политическата подкрепа за възобновимите източници също нараства. Все повече страни приемат нови решителни закони в подкрепа на възобновимата енергия, отваряща пазарите във все по-голям брой страни.
Докато светът е силно раздвоен от това какво енергийно бъдеще да избере, много държави гледат на възобновимата енергия като сериозна алтернатива на изкопаемите горива.
Смята се, че всяка година в свързани с енергетиката инфраструктури се инвестират около 200- 250 млрд. Долара, още 1,5 трилиона отиват на потребление на енергия, като почти всички тези инвестиции са в конвенционална енергетика. В резултат обществото се намира в процес на продължаващо самообвързване към неопределена зависимост от нездравословните, неустойчиви и несигурни енерфийни структури.
През последните години възобновяемите технологии се разширяват драстично, поради амбициозно обмислени и реализирани правителствени програми за развитие на възобновяемата енергия. Тези успешни нововъведения в някои страни се превърнаха в най-важния двигател за напредъка на възобновяеми технологии като вятърната и фотоволтаичната.
СЪСТОЯНИЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ИЗТОЧНИЦИ
Днес новите възобновяеми ресурси осигуряват съвсем малка част от световното производство на енергия. Предимствата от преминаването от изкопаеми горива и ядвена енергия към по-сериозно използване на възобновяеми източници са огромни.
Над 80 на сто от причинените от човека емисии на CO2 се дължат на изгарянето на икопаеми горива, техните съкращения са невъзможни без значителни и бързи подобрения в енергийната ефективност и насочване към възобновяема енергия.
В Китай екологичната и здравната цена от изгарянето главно на въглища през 1995 година възлиза на около 7 на сто от брътния вътрешен продукт. Световната банка смята, че към 2020 тази цена може да нарастне по 13 на сто от БВП. Тези оценки обаче не включва цената на климатичните промени- потенциално най-скъпата последица. Глобалните икономически загуби от природни бедствия, които са свързани с глобалното затопляне, се удвояват всяко десетилетие и годишните загуби се очаква да достигнат до 150 милрд. долара.
Преките загуби в икономиката и сигурността, свързани с конвенционалната енергия, са също значителни. Ядрената енергия е един от най-скъпите начини за производство на електричество, без да се отчита рискът от ядрени инциденти, разпространението на оръжие и проблемите свързани с ядрените отпадъци.
С нарастването на политическите, икономическите и военните конфликти сдобиването с ограничени ресурси като нефт например става все по-трудно.
Възобновимите ресурси от своя страна са много по достъпни, не представляват никаква горивна или транспортна опасност и са много по-малко уязвими на терористични нападения. Тяхното усвояване може да стане бързо, в малък или голям мащаб и в райони, които изпитват остра нужда от енергия.
Всички възобновяеми източници, без енергията на биомасата, избягват разходите за гориво и рисковете, свързани с колебанието на цените на горивата. Те са на значително по-ниска социална, екологична и здравна цена от конвенционалните енергийни източници и технологии.
Британският министър на енергетиката от 2002 Брайън Уилсън изказва своята подкрепа към възобновяемата енергия с думите "възобновяемите източници не са само енергия и околна среда, те са и производство и работни места ".
Проучване в Калифорния води до заключение, че разрастването на технологиите за възобновяема енергия в този щат ще създаде 4 пъти повече работни места от действащите газови мощности, като при това в Калиформия ще останат милиарди долари, които биха отишли навън за покупка на електричество.
Възобновяемите източници ще подобрят и качеството на живота, и жизнения стандарт, и производителността и ще намалят верояността от икономическа и политическа несигурност.
Развиващите се страни, които инвестират във възобновяеми източници, ще открият, че са богати на енергия и могат да прескочат мръсните технологии, на които са разчитали развитите страни в миналото. Те могат да развият икономиките си с чисти, местни и надежди енергийни източници и да избегнат продължителния и скъп внос.
През 2001 година работна група от Г-8 стигна до извод за възобновимите източници: "Стойността им през първите десетилетия е по-висока, измерена единствено от гледна точка на разходите, отразяващи пазара. След успешното популяризирне на възобновяемите източници в периода до 2030 година цената ще се окаже по-евтина от подхода на "обичайния бизнес" с каквито и да било реалистични отстъпки ".
СЪСТОЯНИЕТО НА ТЕХНОЛОГИИТЕ 2003
От 70-те и 80-те години на миналия век до днес възобновяемите технологиии постигнаха значителен напредък и като технически характеристики, и като цена. Техническият напредък при много от възобновяемите източници - особено при вятърната енергия - е много по-бърз, отколкото се очакваше преди няколко години, и се очаква тази тенденция да продължи.
Слънцето и вятърът са най -добре познатите източници на възобновяема енергия, но неизтощими запаси предлагат биомасата, геотермалната енергия, водната енергия, океанската енергия на приливите, течението и вълните, океанската термална енергия. Най -бързо развиващи се и с най-голям потенциал са вятърната енергия и слънчевите фотовoлтаични клетки.
Вятърната енергия
Потреблението на вятърната енергия само за периода от 1990 до 2000 година се увеличи 10 пъти. Експертите смятат, че с изграждането на крайбрежни вятърни централи осигуреното от тях количество електричество ще надвиши четири пъти световното потребление. В последно време се разработват малки вятърни централи, които магат да бъдат разположени близо да мястото на потребление - например покриви на сгради.
Технологиите за придобиване не енергия от вятъра се развиват напрестанно:
олекотени турбини с две перкивместо с обикновенните три;сензори за износването намашината, като и резервнисистеми в случай на повреда;
разработена в Германия турбинаможе да обезсолява вода, дагенерира електричество или дапроизвежда водород чрезелекртолиза;
системи за предсказване навятърните ресурси 24-36 часапредварително
Слънчева енергия
Слънчевите клетки са на прага на решителен спад на цената, те произвеждат електричество през деня, когато потреблението е голямо,а цените са най-високи. Според Националната лаболатория за възобновяема енергия в САЩ слънчевите фотоволтаични клетки "имат потенциал да станат един от най-важните отрасли в света". Потенциалът на пазара на слънчеви клетки е огромен и се простира от потребителски стоки(като калкулатори и часовници) до отдалечечени стационарни системи за електричество и изпомпчане на вода. Всяка година слънцето доставя на земята 10 000 пъти повече енергия,отколкото използват хората. Индустрията за слънчеви клетки е бизнес, който възлиза на над 2 млрд долара годишно и осигурява десетки хиляди работни места. Днес над един милион домакинства в развиващия се свят имат за първи път електричество благодарение на слънчеви клетки, а в развитите страни на 100 000 домакинства задоволяват потребностите си с такива системи. Производството на слънчеви клетки е концентрирано в Япония,Европа и САЩ, но растящи пазари и производствени бази има и в развиващите се страни като Китай и Индия.

СЛУЧАЯТ С ГЕРМАНИЯ
В началото на 90-те години Германия нямаше промишленост за възобновяема енергия и за много германци се струваше невъзможно страната да бъде на челно място по тези алтернативни източници на енергия.Но за изненада на много хора само за по-малко от десетилетие Германия се превърна в лидер във възобновяемата енергия.
Случаят с Германия започва през 70-те години, когато високите цени на нефта предизвикаха растящ интерес на алтернативните източници на енергия и правителството започна да финансира научноизследователската дейност по възобновяемите енергийни източници.Усилията обаче се оказаха недостатъчни, за да се предизвика търговски интерес. Големите политически партии бяха спокойни, знаейки, че могат да разчитат на ядрената енергия. Всичко това се промени след аварията в Чернобил на 26 април 1986 година.Тогава германците започнаха да се съмняват в енергийната си система, започнаха да обръщат внимание на глобалните громени на климата и да се замислят за използването на алтернативни източници на енергия.
В края на 1990 година Бундестагът прие нов закон за енергетиката, който изискваше предприятията за комунално обслужване да купуват електричесто, произведено от всякакви възобновяеми технологии в техните райони и да плащат минимум 90 на сто от цената му на дребно ако е от вятърна или слънчева енергия. След влизането на този закон в сила започва бързо развитие на вятърната енергия. До 2000 година този закон среща редица трудности като например покачване и спад в цените на електричеството ето защо през април 2000 година се прие Закон за възобновяемата енергия.
Така за около десетилетие Германия се превърна в лидер в производството на енергия от възобновяеми източници,надминаваща дори и САЩ.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Щрихи към новото бъдеще на енергетиката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.