Щети на природната среда и човека от антропогенното въздействие


Категория на документа: Екология


- Азотни оксиди - известни в инхалаторната токсикология като нитрозни газове.
Нефтът и нефтопродуктите глобално замърсяват околната среда, в резултат на емисия във въздуха от изгряне, от директно замърсяване ан наземните екосистеми , от замърсяване на моретата и океаните. Ежегодно общо в биосферата попапдат 64,5 - 89,5 млн. т. Нефт и нефтопродукти. Нефтът се разгражда сравнително бавно в околната среда. На повърхността на водата образува тънка ципа, разливайки се на огромна площ (1т. Нефт образува ципа 12 кв. км.). Нефтът е високо токсичен за живите организими,а много от неговите компоненти са канцерогенни.
Глобален проблем за цялата страна са токсичните газове, които се отделят при извършване на промишлени взривни работи в минно-добивната промишленост, в строителството и др. Промишлени отрасли.
Енергията на взрива е най-евтината енергия, която човека полазва в своята дейност. В настоящия момент не може да си представим производствения процес в подземните и особено в откритите рудници и кариери, както и в строителството без извършване на взривни работи. Масовото използване на взривните работи в промишлеността обаче, поставя и някой екологични проблеми като не съвсем контролируемо нарушаване на околната среда, зеизмично десйтвие на взрива, масово обгазяане и др.
Фреоните са масово изпозлвани през втората половина на ХХ век. Те са хладилни агенти и влизат в състава на аерозолни опаковки. Представляват въглеводороди, на които няколко атома са заместени с флуорни или хлорни. Фреоните са много стабилни летлеви съединения, които труднос е окисляват от кислорода на въздуха. Под влияние на ултравиолетовото лъчение те се разпадат последователно като дават радикал - Cl.
Антропогенното замърсяване на атмосферата е свързано с изгарянето на различни видове горива (твърди, течни, природен газ), с дейността на металургически или химически фирми.
Нова и тревожна информация за увеличено топене на ледниците в запдната част на Антрактида показва, че тези ледници са дестабилизрани, вероятно в резултат на затоплящите се океани, като ако това продължи, то може да доведе допълнително до 7м. увеличаване нивото на световния океан. Освен полярният лед бързо изчезват и планинските ледници в света - от Аляска до Алпите, от Хималаите до Патагония и от Колорадо до Килиманджаро. Тези ледници често са основни източници на прясна питейна вода за региона и тяхното изчезване ще има негативен ефект върху земеделието, ще причини суши и ще допринесе за още по-бързо топене на ледове навсякъде по света.

3. Проблемите на антропогенното замърсяване на хидросферата

Кръговратът на водата в природата включва:
- Океанско звено
- Атмосферно звено
Атмосферната влага често се стича от повърхността на Земята, попълва ресурсите от повърхностни води и формира речната мрежа и водоемите.
Повърхностните води образуват:
- Почвена влага, необходима за развитието на растенията;
- Зона на аерация;
- Обилни и устойчиви хоризонти, без налягане и образуване на грунтови води в рохкави отложени речни долини и езерни падини;
- Артезиански басейни, притежаващи високо налягане
Основен потребител и замърсител на прясната вода е селското стопанство. 50% от водата се губи безвъзвратно, оставайки в селскостопанската продукция или се изпарява в растенията, от повърхността на почвите и от водохранилищата, или се изхвърля като дренажна вода, оросяваща масивите. Тези води носят соли, частици от почва, остатъци от торове.
Второ място по замърсяване заемат промишлените и битови стоки, ВЕЦ, ТЕЦ, замърсените води от утайниците на водоочистващите съоражения.
При намаляване на атмосферното налягане от каналните шахти започва да мирише на "лошо", т.е. от тях излизат газове.
Главен проблем на качеството на речните води в страната е ограниченото замърсяване на непричистени отпадъчни води. Повечето случаи на критично замърсяване на непречистени отпадни води - 16% се дължат на индустриално и битово-фекално замърсяване. На първо място това са металургичните и химични заводи, които често поразяват житова в реките със силно токсични води. В последните години се наблюдава известна тенденция къмс лабо подобряване качеството на водите. Причните за това са както процесите на приватизация и прехода към пазарно стопанство, свързани с технологично обновление на производствените процеси и изграждане на преичствателни съоражения, така и преустановяване на дейността на неефективно, силно замърсяващи производства.
Малко хора знаят, че по принцип рапанът е хищник, който унищожава всички аборигенни дънни животни. Между другото рапаните образуват огромните колониии и отговарят за биологичното почситване и продуктивността на крайбрежните зони.
4. Проблеми на антропогенното замърсяване на литосферата

Литосферата в ъвншната твърда обиввка на Земята в границите 50-200 км. Огромно влияние върху литосферата оказва човешката дейнос. В резултат на това са усвоени 55% от природните ландшафти, 20% от сушата са претърпели коренни промени влседствие застрояване, мелиорации и различни инженерни съоражения. Голяма част о т земята се отчуждава, освобождава се от дървета, храсти в интерес на енергетиката (кабелни линии, антени, тръбопроводи и пр.).
Взаимодействието на човека с литосферата се осъществява по слдния начин:
- Разработка на богати и крупни рудни местонаходища на полезни изкопаеми, което води до изтощаване на минералните запаси;
- Изменение на релефа на земната повърхност, влседствие на изкуствена промяна на ландшафта;
- Изменение на баланса на веществата в горната част на литосферата и на повърхността й влседствие на антропогенното замърсяване на атмосферата и почвата;
- Изменение на състоянието на надземната и подземната хидросфера;
- Изменение на водно-топлинния баланс наз земната повърхност;
- Нарушаване на геостатичното поле в горната част на литосферата;
- Изменение свойствата на планините в резултат на строителство и експлоатация на инженерни съоражения;
- Геофизични промени;
Ръстът на населението през ХХ век изисква увеличение на производството на хранитлени продукти, което води до развитие на селското стопанство с високи темпове. При това се достига границата на биологичната активност на почвата и повишението на добивите може да бъде резултат само на внасяне на големи количества изкуствени торове. В света смао в почвата се съдържат над 50 тона минерални торове, с над 3 милиона тона химикали, които се смесват с повърхностните води, разнасят се от ветровете и в резултат от това настъпват геохимични аномалии. На растенията е необходим азот, форсфор, калий, калций и множество микроелементи.
Широко приложение в селското стопанство намират пестициди и инсектициди, които се изпозлват за борба с редица насекоми, плесенни гъби, плевели, които унищожават реколата събиране, транспорт и съхранение. Проблемите, свързани с пестицидите може да се сведат до привикване и устойчивост на вредителите към тези препарати и натрупването им в оклната среда като последствие от това нежелателно въздейстие на околната среда върху здравето на човека.
Основното производство и изпозлване на пестициди превишава 0,5 кг. на човек за година.
Най-важният проблем на съвремеността е заразяването в литосферата на особено опасни и вредни отпадъци на гражданското, химично и военно производство, както и неизползвани в селското стопанство химични вещества.
Проблемът в смесеното изхвърляне на боклука е в това, че след като се озоват на сметището неговите съставки участват в различни сложни химични процеси, а те на практика водят до това, че органичните отпадъци, които по принцип се разграждат лесно и безвредно, имат нужда от неимоверно повече време, за да се разградят или въобще не се разграждат.
Ясно е, че живеем в свят на решенията от тип "по-малко зло". Целият съвременен модел е създаден на една погрешна основа - в началото на индустриалната епоха хората смятат, че тя не може да бъде променена от човекая и освен това в началото на ХIX век "овладяването" на дивата природа се смята за едно от най-важните човешки задължения. Цялата последователна парадигма е построена на принципа раждане - живот - смърт. Казано по друг начин - производителят се стрми да създаде "нещо" и да го достави на потребителя по възможно най-бързия и най-евтин начин, след което върпросното "нещо" служи известен период от време и отива на боклука, заменено от ново. В повечето случаи тези "неща" са предварително програмирани за кратък живот с цел стимулиране на продажбите. Този линеен принцип на съществуване на дадне продукт създава проблеми дори пред желаещите да положат усилие, защото повечето изделия просто не са направени така, че да могат да се упостребяват втори път. Именно тази промяна е заложена в концепцията Cradle To Cradle - третият възможен начин за разрешаване на "отпадъчния проблем". Това е една съвсем новаторска теория, синтезирана в едноименна книга, която преразглежда начин, по който е устроен светът и дава нов позитивен модел - колкото фантастичен, толквоа и възможен. Според авторите на модел американският архитект Уйлям Макдона и германският химик Микаел Браунгарт - всичко е въпрос на дизайн. В светът, който те описват нещата са нашравени по такъв начин, че или се изпозлват вечно (книгата им например е отпечатана върху специална синтетична хартия, която е водоустойчива, не може да се скъса и при желание лесно може да се рециклира, без материалът да изгуби качествата си) или са разаложими. Конкретно - купуваш например, сандвич, изяждаш го и изхвърляш опаковката в първата градинка на земята, където тя се разлага за няколко дни и подхранва почвата. Това не е измислица, такива материали вече съществуват.
С елктроуредите нещата стоят така - когато отидеш и си купиш телевизор, ти всъщност плащаш услугата "телевизор", самият апарат си остава собственост на производителя. Договорът е за 5 или 20 години, след което си длъжен да го върнеш и, ако искаш да се абонираш отново. Уредът е направен така, че всички негови части да могат да се преработят и да се преупотребят. Накратко - въпрос само на време и добра воля е Cradle To Cradle да се превърне в ежедневие, а човекът да се отърве завинаги от статута на "единственото, което създава боклук на тази планета".

Използвана литература:
1) Бонева M., Социална екология и глобализация. Издателство Фабер., 2011

??

??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Щети на природната среда и човека от антропогенното въздействие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.