Решени задачи по екологично право


Категория на документа: Екология


1 задача:
Обяснение на четири понятия от приложение №1
1.Възобновими ресурси - ресурсите, които се възстановяват естествено или чрез специални дейности и тяхното възобновяване става с темповете на експлоатация им.

2.Трансгранично въздействие - всяко въздействие, предизвикано от дейност на източник, който е разположен в район под юрисдикцията на държава, различна от тази, в която се наблюдава въздействието.

3.Норми за качество на околната среда - специфични изисквания, определени в нормативните актове по околната среда, които трябва да бъдат изпълнени в определен момент.

4.Верификация - проверка на надеждността и точността на системата за мониторинг и на докладваните данни, свързани с емисии на парникови газове.

2 задача:
Анализ на индивидуално екологично съзнание - съгласно чл.35 Закон за биологичното разнообразие

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Растителните, животинските и гъбните видове от дивата флора, фауна и микота на Република България се опазват в естествената им среда чрез:
1. съхраняване на техните местообитания в Националната екологична мрежа;
2. поставяне на видовете под режим на защита или на регулирано ползване;
3. поддържане или възстановяване на условията в местообитанията, съобразно екологичните изисквания на съответния вид;
4. разработване и прилагане на планове за действие за видове с различна степен на застрашеност;
5. повторно въвеждане в природата на изчезнали видове и попълване на популациите на редки и застрашени видове;
6. контрол и регулиране на неместни видове, които са или биха могли да бъдат въведени целенасочено или случайно в природата и застрашават местни видове.

Опазването на растителните, животинските и гъбните видове е въпрос, известен на всички граждани. Значимостта на тези видове е огромна, всеки член на обществото е запознат с това, дори без да се е интересувал от правната уредба. Растем и се обучаваме със съзнанието, че да запазим био разнообразието е една от основните ни мисии.

Разпоредбата на чл.35 от Закона за биологичното разнообразие извежда начините за опазване на естествената среда на растителните, животинските и гъбните видове.

Като гражданин, интересуващ се от състоянието на околната среда ме вълнува всяка инициатива за съхраняване на видовете, за повторно въвеждане на изчезнали такива и за защитата на тяхната естествена среда. Подкрепям изцяло създаването на защитени природни територии, чрез които да се опазят в естествено състояние комплексите от саморегулиращи се екосистеми, както и отделни растителни и животински видове. Ако имам възможност бих участвала в прилагането на конкретни мероприятия за опазването на разнообразието.

3 задача:
Най-важните международни документи, които регламентират получаването на информация за състоянието на околната среда. Понятието "нарочно обработена информация".

1.Декларация, включваща Принцип №10 - приета на Конференцията на ООН по опазване на околната среда и устойчиво развитие през 1992 г. в Рио Де Жанейро. В принцип №10 е включено, че на национално ниво всеки трябва да има достъп до информацията свързана с околната среда.

В изпълнение на принципа в България се приема новия Закон за опазване на околната среда, в който е разширена правната регламентация, свързана с достъпа до информация за околната среда.

2.Директива 90/313 - в последствие отменена и заменена с две нови директиви, които са конкретизация на най-важния документ, отнасящ се до правото на достъп за информация за околната среда.

3.Орхуска конвенция - регионална конвенция на държавите-членки на икономическата комисия за Европа към ООН. Конвенцията е за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда.
Република България подписва конвенцията при нейното откриване за подписване в Орхус, Дания, 25.06.1998 г. Конвенцията влиза в сила през октомври 2001 г., когато е ратифицирана от 16 страни. Конвенцията е в сила за нашата страна от 16.03.2004 г. Ратифицирането на конвенцията се отразява положително на процеса на присъединяване на страната ни в ЕС, в сектор "Околна среда".

4.Директива 85/337, Директива 96/61 - директиви, които конкретизират текстовете на Орхуската конвенция

Понятието Научно обработена информация
*Нарочно обработена информация - информация, която е събирана, обработвана, обобщавана и анализирана по искане на заинтересувано лице.

4 задача:
Анализ на таблици 1 и 5 от приложение №2

Таблица 1 съдържа описание на екологичните проблеми в ценностната система на анкетираните лица.

Отговорите на зададените въпроси относно безпокойството за състоянието на околната среда, са разгледани в годините 1991, 1994, 1996, 1998, 2011. Огромният брой хора, които посочват че състоянието на околната среда ги безпокои много, показва че този проблем заема едно от първите места в тяхната ценностна система. В годините обаче се забелязва тенденция към намаляване безпокойството за състоянието на околната среда за сметка на безпокойството по други въпроси. Този спад се дължи от една страна на това, че в началото на демократичните промени въпросите, свързани с околната среда доминират в общественото съзнание, а в последствие са изместени от други проблеми - икономически и социални. През 2011 г. отново се наблюдава завишен интерес към проблемите на околната среда, което е радващ факт, ако и действията са насочени към разрешаване на проблема.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Решени задачи по екологично право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.