Реферат по екология


Категория на документа: Екология


 Аграрен Университет- Пловдив

Реферат
По Екология

На тема:
Общи закономерности на влияние на факторите на средата върху организмите.Класификация на екологичните фактори,лимитиращи екологични фактори.Закон на минимуми.Закон за толерантността.Компенсация на лимитиращите екологични фактори.

Проверил: Изготвил:А.Василев

С.Георгиева

Земята е единствената планета в Слънчевата система, която е населена с живи организми. Науката смята, че тези организми са произлезли тук, на Земята. Това е станало в хода на едно дълго развитие на материята, от която са се появили отначало просто устроени организми. Те са вземали необходимите им хранителни вещества от средата, в която са живели. Така тези организми са се намирали в непрекъсната връзка със средата. Тази връзка се изразява във взаимодействие между организмите и средата. Това е така, защото, вземайки от нея различни вещества,организмът става зависим от нея. От друга страна, като отделя непотребните за него отпадни продукти, които попадат в средата, тя на свой ред се променя. Променената среда обаче вече предлага други условия за съществуване на организмите.

Среда (околна, окръжаваща) - съвкупност от материални тела и енергия, заобикаляща биол. системи. Непосредственото обкръжение на биологични системи е среда на обитание (конкретно пространство). Съществуват пет типа среди: водна; наземна; въздушна; почва; други организми ( за паразитите).

Различните елементи на средата имат различно значение.

Екологичните фактори са всички елементи на средта които въздействат на организмите, независимо от характера му - светлина, вода, радиоактивност и т.н.. С рзвитието на науката броят на екологичните фактори непрекъснато нараствал. Оказва се, че организмите реагират на шум, магнитно поле и др.. Под условия за съществуване се разбира съвкупността от жизнено необходими екологични фактори, обуславящи възможност за растеж, развитие, преживяване и размножаване - светлина, вода, температура, храна. За разлика от тях останалите екологични фактори не са непосредствено необходими за живота им - вятър и други.

Класификация на екологичните фактори:

Абиотични - на неорганичната среда, която влияе върху организмите химически,физически.

Биологични (биотични) - много разнообразни. Влиянието от дейността на едни организми върху други.Животните могат да способстват за размножаването на растенията като помагат при опрашването,те оказват влияние на останалите организми примерно с това, което отделят. Могат да имат пряко и косвено въздействие.

Антропогенни фактори - съвкупността от въздействието на дейността на човека върху останалите организми. Човекът изменя релефа, състава на почвата, атмосферата, водните басейни. Има влияние върху преразпределянето на водните количества, изменението на климата, ликвидирането на естествените екосистеми, създаването на изкуствени такива.Хората експлоатират природните богатства, унищожават полезни и вредни видове, изменят количествените взаимоотношения между организмите. Някои причисляват антропогенните фактори към биотичните.Всички фактори влияят пряко или косвено върху организмите .
Въздействието на екологичните фактори върху организма е акция. Въздействието на организма върху средата - рекция. Взаимодействието организъм среда - коакция.

Ако някои от екологичните фактори се приближава към min си за дадена биологична система значи той действа ограничаващо и на останалите фактори, колкото и благоприятни да са те и така определят крайния резултат от въздействиетона средата върху биологичната система. Изменението на този резултат е възможен само чрез въздействие върху ограничаващия фактор.

Например температурата действа пряко като определя техния температурен баланс, темповете на физиологичните процеси. Освен това тя косвено влияе върху животните, защото оказва влияние върху растенията следователно и върху фитофагите.

Зависимост на действието на екологичните фактори от тяхната интензивност:

Минимума и максимума на даден фактор са критични точки. Зад техните предели настъпва смърт за вида. Най-благоприятна дозировка на фактора за даден вид се нарича зона на биологичен оптимум. В нея протича нормалната жизнена дейност на организма. Отклонението на дозата извън оптималната зона предизвиква понижаване на жизнените процеси и се нарича зона на огнетяване.

Оптималната зона заедно с целия диапазон на поносими колебания на фактора се нарича зона на поносимост.

Способността на организмите да съществуват при определени колебания на един фактор или повече такива се нарича валентност или още бионтност и екологична пластичност. Колкото е по-голяма екологичната пластичност толкова е по-голяма приспособимостта на един вид към промените на средата и обратното. Видове с широка екологична пластичност се наричат еврибионти, а тези с ниска - стенобионти.

Евробионтните организми понасят по-широк диапазон на действие на факторите докато стенобионтите по-тесен. Примерно стенобионти в областта на ниските или високите температури имат много малък диапазон. По отношение на всички фактори еврибионтите са малко на брой. Обикновено имаме в предвид по отношение на един фактор: евритермни и стенотермни, еврохалинти и стенохалинти, еврофаги и стенофаги.

Даден организъм може да проявява предпочитание към определен фактори или диапазон: топлолюбиви или студенолюбиви растения и животни, сухо и влаголюбиви, фотофили и фотофобни и др.

Организмите разпространени по цялото земно кълбо са космополити и те живеят при различни условия на средата.

Факторите не действат самостоятелно, а едновременно и във връзка т.е. като сложна взаимосвързана съвкупност.

Организмите също оказват влияние върху средата. Например едно растително съобщество в гора създава специфичен микроклимат, различен от този в откритите пространства. Животните чрез риещата си дейност, чрез храненето, унищожаването на растителна маса, преграждането на водни басейни.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Реферат по екология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.