Предмет на екологията


Категория на документа: Екология


Видове с голяма продължителност на живот и индивиди които много се размножават,имат най-голяма устойчивост на възрастовата група.И обратното видове с многогодишен цикал на развитие имат популации с разнороден възрастов състав.Половата структура на популациите показва влияние върху генетичната разнородност,както и върху динамиката на численоста.При полигамните видове преобладават женските индивиди.

21.22.динамика на популациите и крива на растежа.
Динамиката на популациите проследява измененията в структурата и скороста с които настапват тези изменения.Чрез скороста ние можем да определим нейната численост,също така и посоката на изменението.Има няколко вида скорост:
-относителна-тя се изпозва за сравняване на различни популации.
-моментална скорост-в опр.момент когато тази скорост клони към 0
-и последната е средната скорост
Кривите които отразяват растежа на популаците се различават по профил,защото численоста им нарства по различен начин.Има два типа криви-J-образна-тя е характерна за популации при които става рязко повишаване на плътноста им. И другия вид това е S-образна,тук Пърл е създал уравнението ....
При S-образните криви има 4 фази,фаза на положително и отризателно ускорения,логаритмична фаза на растежа и равновесна фаза.
Средната скорост на популациите се бележи с" r"-отразява прираста на популацията.

23.ПРостранствена структура на популациите.
Тази пространствена структура показва как се разпределят индивидите и техните групировки.Това зависи от биологичната особеност на вида и от екологичния характер на местообитанието.Има няколко вида разпределение на индивидите:Първото е груповото разпределение-то осигорява голяма вазможност от защита от неприятели.Тук групите се формират в резултат на агрегазия,тази агрегазия е предизвикана от денонощни и сезоонни изменения в климатичните условия.Агрегазията също така и създава условия за засилване на конкуренцията между индивидите в популацията.Друго разпределение това е равномерното-това най-вече се отнася за индивидите които се отличават със силна конкуренция между индивидите на вида и населяващи територия която има еднакви условия за живот .Понятието териториалност е характерно най-вече за животни които трудно се приспособяват или по точно казано за животни с сложно репродуктивно поведение.Хубавото нещо е че чрез тази териториалност се намаля конкуренцията.Има и още едно разпределение това е случайното разпределение-тук видовете нямат враждебни взаимоотношения,макара че обитават еднородна среда.
Понятието изолация-Тук участъците се охраняват чрез системе от сигнали или маркировки.

24.Биоценоза.
Като понятие биоценозата е съвкупност от популации които са взаимно свързани на рзлични видове,и които ибитават заедно даден биотоп.
Както при много от екологичните понятие тук и Одум си казва думата ,а=според него-Биотичното съобщество е съвкупност от популации,населяващи определена територия и биотоп.Биоценозата представлява съвкупноста от растителните и животинските популации,които обитават един биотоп.Понятието Биохор-това са степите ,пустинята,и техните съобщества формират биома.От тук пък биома е съобществото на даден биохор,или по точно казано това е тип жизнена зона.Всяка една жизнена зона се характеризира с определена растителност и животински свят.Екологичната ниша ни показва мястото ,където популацията на дедаен вид заема в биоценозата и съответно функцията която изпълнява в нея.Друг тип ценоза това е консорция-това е групиривка от организми които са тясно свързани помежду си.Чрез обидиняването на екологичните ниши се намалява конкуренцията,това дава възможноста на популацията да се адаптира по лесно в биоценозата.Никога обаче в един биотоп немогат да съществуеат няколко вида едновремено.Екологичната ниша зависи от приспособлението на популацията на вида към абиотичните фактори на средата.

25.Състав на ценозите.
Обилието на видовете то отразява количественото участие на видовете при формиране на ценозата.Това обилие може да бъде изразено чрез обемни и тегловни съотношения между групи видове.Обилието можем да отчетем по метода на пробните площи.Квадратните пробни площи се използват най-често при стационарни излселдвания на съобществата.Прибрите които се използват за оценка на обилието в ценозата са мрежички,зрителни тръбички,и стойки с спици.Скалите по които се дава оценка на обилието,някои от тях отразяват само които са по малко обилни или повече обилни.За оценка на количествени съотношения между видовете се използва индекса на SIMSON означава се с D-и зависи от видовото богатство и равномерноста в обилието на различни видове.При постоянен брой на индивидите индекса на симсон ще нараства при увеличаване на изравняемоста в количествените съотношения между видовете.Другия индекса това е индекса на SHANON той се използва за сравняване на сходни екосистеми или на сходни хабитати.Коифизиента на срещаемост е R=n/N.100
n-е броя площи където са регистрирани екземплярите на вида
N-е това е общи брой на заложени площи в ценозата.

26.Класификация и ординация на съобществата.
Типовете класификации са следните:
Фитотопологични-тук растителноста се разделя на типове и подтипове.Разделят се на екологични;филоцелогенични-това са тревни съобщества;биотеогенични-тундра,пустиня.
Градиентен анализ-метод за изледване на непрекъсното разпределение на растенията в зависимост от отделните екологични фактори.Има два типа гардиентен анализ-косвен и пряк.
При теоритя ана континиума се развива идеята за непрекъснатоноста на растителната покривка.Има 2 правила
Първото правило е за непрекъснатаноста на растителната покривка,И второто правило за екологичната индивидуалноста на видовете.ТЕЗИ две правила са създадени от Раменски.При ординацията ,фитозеносзите се разполагат в многомерна координатна система,по тази координата се нанасят градиентите на условията,както и параметрите на състава на растенията.

27.Екосистема
Екосистемата е най-голямата саморегулираща се система в биосферата.Те са структурни едници на биосферата.Има пространствена структура на екосистемата,която отразява пространственото разпределение на организмите в дадения биотоп.В простарнствената екосистема се наблюдава етажност,тя се определя зависимост от растителноста от абиотичните фактори на средата.При жиеотните също се наблюдава тази етажноста,но при някои тя е много относителна,например при птиците,не не обитават само едни етаж,но както и при всичко останало имат слабост или предпочитания към определен етаж в биоценозата.Консорция наричаме съвкупност от организми от различни видове,които са обидинени около и само едни вид.Консорцията се определя като най-малката структурна едница в екосистемата.Според Одум кръговратът на веществата в системата,предствлява екосистема.Видовете обидинени около детерминантата се означават като консорти.Консортите могат да бъдат постоянни и времени.Ако се унищожи член на консорцията или нов влезе в нея,това веднага засяга цялата консорция.Синузията от своя старана е по голяма от консорцията,тя се характеризира с определен видов състав.Микроорганизмите също формират едно ниво в екосистемата,те минерализират мъртвата ораганична материя.Докато пък зелените растения са онези които създават тази органична материя.Те синтезират сложни органични вещества.Чрез храната се осъществява функционалана връзка между отделните видове в екосистемата.

28.Трофични нива в екосистемите.
Имаме 3 торфични нива в екосистемите .Първото тофично ниво е заето от зелените растения , както занем вече зелените растения изграждат органични вещества , организмите които боитават това трофично ниво ги наричаме продуценти , вторто трофично ниво - тук преобладават консументите които консумират готовата органична материя в екосистемата.в Природата рядко се срещата консументи след трети порядаък , към консументите се вклучват и фитофагите които пък от своя страна служат за храна на хищниците . Последното трето трофично ниво е заето от редуцентите - за тях вече знаем че те минерализират органични вещества. Хранителните вериги и екологични парамиди са едни от основните елементи в структурата на екосистемата. Има три типа хранителни вериги на парзитите започва с растение или животни ; на хищниците започва от продуцентите и на редуцентите започва с мъртвата органична материя.След всичките тези типа хранителни вериги които изброихме след тях следва нивото което се заема от микроорганизмите или това е най последното ниво на хр.верига.Всяко трофични ниво в хр.верига има много малко биомаса и енергия сравнение с предходното ниво. Това понятие наричаме екологична парамида или с други думи казано това е графичен модел на прогресивното намяляване на броя на индивидите , намляне на биомасат на енргията и на всяко следващо ниво на хр.верига.Имаме няколко типа екологични вериги : първата е екологичната пирамида това е на биомасата , тя отразява съотношението между биомасат на индивидите с трофичната верига изразена с тегловни единици. Във водните екоситеми пирамидата на биомаса е обърната обратно. Друг тип екологична верига това е екологична пирамида на числата Тази пирамида показва броя на индивидите в всяко ниво на трофичната верига : На парво място поставяме продуцентите след това са фитофагите , зоофагите и наи високото стъпало заемат хищниците, Третот ниво това е екологичната пирамида на енергията , тази пирамида отразява загубата на енргия при преминаването и през звената на трофичнта верига , ако това трофично ниво е по близо до продуцентите толкова по голяма енергия ще се получава

30 Поток на енеригия в екосистемите
Тук се вклучват 1и 2 закона на термодинамиката които описват своиствата на енергията. Според първия закон енергията не изчезва и не се създава , тя обаче може да премине от една в другат форма . Ето едвижението на енргията в една посока ; Продуценти - консументи 1,2 порядък - консументи 3 порядък и най на края редуцентите . Потокът на енергия в екоситемите движи биологичния кръговрат на веществата в нея. Има чиста първична продуктивност - това е скороста на натрупване на органичните вещества в растенията без тези вещества да са използвани бзадишане от самите растения. Друго стъпало това е вакова първична продуктвност. Имае и чиста продуктивност на съобществото това е чистата първична продуктивност минус употребяваното от хетеротрофите вещество.На сушата се обособяват три категории екосистеми в зависимост от продуктивноста им : екоситеми с ниска продуктивност с средна и вискоа продуктивност

31 Екологична сукцесия .
Екологичната сукцесия това е една последователна смяна на някаква биоценоза в екосистемата с друга . Сукцесията е една не прекъсната последователнсот тя е не сезонна. Според Одум сукцесията е закономерен процес и тя е предсказуема. Има няколко видово сукцесии автотрофна и хетеротрофна . Автотрофната е характерна за екосистеми където неорганичното вещество е повече от органичното , хетеротрофната преобладават хетеротрофни организми. Тази сукцесия протича исключително бързо за около една година според характера на средата има първична и вторична сукцесия ; първичната продължава много дълго време в продължние на няколко века , вторичната сукцесия се развива на такива места където растителноста е напълно унищожена или е частичо.
Първите видове които се развиват в първичната сукцесия са лишеите , тук също се създава една пирамида защото след лишеите те дават живот на мъховете , от там пък мъховете дават начало на зелените растения.Климаксът е най крайния етап на сукцесията тои може да бъде климатичен и едифичен.

32Вивове сукцесии според територията на Раменски
Според водещия фактор те биват сингенетични , екзогенни и ендоекогенетични - протичат в резултат на жизнената деиност на организмите влизащи в състава на ценозата. Има вековни сукцесии те протичат за хиляди години има бързи сукцесии те са характерни за пътвите стадии на вторичните скукцесии , и дългогодишните сукцесии те са най дългите продължават десетки и стотици години . Друг вид това са катастрофалните сукцесии , под въздействието на антропогенни и природни фактори те разрушават растителанат покривка
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Предмет на екологията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.