Предмет на екологията


Категория на документа: Екология13.Биосфера.
Биосферата се дели на :
-твърда обвивка или отва е литосфера
-водна обвивка на земята или това е хидросфера
-слоя въздух атмосфера
Слънчевата енергия е основния източник на енергия за системата.Биосферата има различна дебелина в различните части на биосферата.Климатичните фактори са главна роля в разпространението на организмите.Те определят и съотношението на биомасата на растенията и животните в основните среди за обитание.Биосферата се изразява в неравномерно разпределение на океаните и континентите ,както и голямото разнобразие на климата,морските водоеми и др.Колкото и да е наравномерна биосферата,разнобразието от видове и тяхната биомаса,пространствения строеж на биосфера няма такава анархия.Голяма биомаса се наблюдава в блатата ,както и в някои океански зони.

14Биотоп.
Биотопа се характеризира като съвокупност от еко фактори,които определят неговата уникалност.Или по точно казано биотопа е физичеката основа за развитието на съобществото от организми.Има първични биотопи-тук няма човешка намеса и вториче биотоп-тук има човешка намеса и биотопа става променен.Всеки биотоп предлага и своята динамика или това е една промяна.Последователните и закономерните промени в динамиката на биотопа,могат да бъдат исторически ,тях ги наричаме генеза на биотопа.Тук се въвежда и термина фазия,които от своя страна ни показва неравностните участъци на един биотоп.

15.Сухоземни биоми.

Климатичните пояси дават разпределението на биотичните съобщества на земята.Те имат добре изразена зоналност,тази зоналност съвпада с климатичната.Биомат е биологичен израз на взаимодействието между водата ,организмите,почвата.Има водни и сухоземни биоми.Сухоземните биоми имат хоризонтална зоналност,тук климата на земята определя разпределението на съобществата върху земната повърхност.Имат и вертикална зоналност.Към сухоземните биоми спада биомат на бореалните иглолистни гори.Биомат на листопадните гори от умерения пояс,разположени са в северното полукалбо,има достапна влажност през цялата година.Друг биом това е биома на тропическия градиент и саваната-тук климата е доста разнобразен има изсушавания и навлажнявания,но въпреки това организмите тук са се приспособили към тази си неблагоприятна среда.Биомът на субтропичните гории храсталаци-тук лятото е много горещо.Биомът на пустините,това е доста разпространен биом,доста обширен-в африка,азия и др.
Биомат на вечно зелените тропически гори-това е екваториалния пояс.В вертикално направление има следните биоми:
-алпийска зона
-буков пояс
-много ниска зона
-умерена зона
Най-високите планински части в вертикалната зоналност са тропиците и субтропиците.

16.Водни биоми.
Водните биоми имат постоянна температура.Има БИОМИ на сладките води те се намират в ледниците,в езерата.Те имат разлика в скороста на течението на водата.Биомът на заблатените земи-това са местата с застояла вода.Над тези блата обикновено има влаголюбива растителност,като папур.Биомите на солените води,големи пространства имаме от световния океан които се характеризират с почти еднаква температура и количество на разтворените соли.Тук типовете морски биоми са:
-миторална зона-тя се разпростира между доланата и горната граница на прилива.
-сублиторална-намира се под границата на отлива
- супралиторална-зоната над горната граниза на прилива.Това е най-добрата граница за живот на организмите.
Към видовете сладководни биоми спадат и лотическите или това са течащите води,реките и ручеите,В реките има 2 зони плитководна и дълбоководна,при дълбоководната се наблюдават водораслите ,а при плитководната има голямо съдържание на кислород.И не на последно място е биомът на открития океан,тук също наблюдаваме 2 зони-афотична,която се дели на абисална зона-тук е пълна тъмнина и има голямо налягане на водата.И другата зона това е еуфотична,тук дъно неможем да срещем.

17.Популация.
Популацията е основна форма на същствуването на вида.За да има популация трябва да има реална възможност за свободно кръстосване.Популацията е въведен термин от Йохансен.Има няколко вида популации:
-екологична популация-тя е представена от индивидите на вида,които населяват даден биотоп.
-МИКРОПОПУЛАЦИЯ-към нея спада екологичната популация,общо казано микропопулациите са тясно свързани помежду си
-друг вид това е географски-тя се съсътои от група от индивиди на даден вид,които населяват географски населена територия.Географските популации се различават по срокове и по темпове на размножаване.Различават се и по периодичноста на миграциите.
Според одум популация е всяка група от ораганизми на даден вид,които заемат определено пространство като част от биотичното съобщество.

18.Свойства на популациите.
Всяка популация притежава фенотипно разнобразие и свой генотип.Върху състава на популацията оказват влияние численоста и плътноста на популациите.Панмиксията също оказва влияние тя води до уеднаквяване на генетичната структура,и също така отразява количествените съотношения между индивидите които са от различен генотип но са в една и саща популация.Численоста на популацията е един показател на относителната численост той отразява броя на индивидите в популацията за определен период от време.Колкото е по -малка численоста толкова е по -голяма ролята на дрейфа на генните в изменението на генетичния състав.Има няколко фактора които влияят върху численоста на популациите като например-факторите на средата,като качество и количството на храната,отношението хищник-жертва,паразит-гостоприемник и др.Влиянието на паразит -гостоприемник оказват неблагоприятно действие върху численоста на популацията.Друг фактор е и влиянието на заразните заболявания-те могат да предизвикат епидемии на големи терирории,особено ако плътноста на даден вид е по голяма опасноста също е по голяма.Друг фактор са и миграциите.Влиянието хищник-жертва влияе върху численоста и на двете популации,но в противоположни посоки.Климатичните фактори също влияят на популациите,но популациите много бързо могат да се възтановят от тези климатично природни катаклизми.

19.Плътност на популацията.
Плътноста е показател за даденото състояние на определена популация.Когато нараства плътноста на дадена популация това показва че популацията се развива добре,ако тази плътност започне да намалява това показва че има някакви фактори които влияят негативно на плътноста на популацията.Или именно това е растежа на популациите-увеличаването на плътноста.Когато говорим за раждаемост на популацията ,виждаме броя на появили ти се нови организми за единица време,има 2 вида раждаемост-максимална,може да бъде положителна или нулева,но никога отрицателна.Смъртноста на популацията показва броя на починалите индивиди за единица време.Екологичната смъртност тя пък отразява броя на починалите индивиди за единица време при няккави конкретни условия на средата.ПРЕЖИВЯЕМОСТА СЕ ОПРЕДЕЛЯ КАТО РАЗЛИКА МЕЖДУ ОБЩИЯ БРОЙ НА ИНДИВИДИ ОТ ПОПУЛАЦИЯТА и броя на починалите индивиди.

20.Възрастов състав на популацията.
Възрастовия състав на популацията показва интензивноста на размножаването през различни периоди и преживиямоста на индивидите през различна възраст.Има 4 периода на възрастовия състав:
-първия това е предразмножителен период-
-размножителен-обхваща периода когато ораганизмите се размножават.
-период на покой-той показва всички форми преди да са започнали размножаване
-постгенеративен период-растенията немогат да се размножават полово и им остава само вегетативно.
Възрастовата структура при животните е на 3 групи:
-предрепродуктивна-
-пострепродуктивна
-репродоктивнаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Предмет на екологията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.