Предмет на екологията


Категория на документа: Екология


1.Предмет на екологията.
Задачата на екологията е да иучи динамиката на популациите,биоценозите и екосистемите.Одум разглежда екологията като наука за функциите и структурата на природата.Разделите на екологията са много разнобразни.Има според нивото на изочаване на организмовия свят .Има екология на индивидите-тя изочава физико-химичните фактори които индивида избира за живеене.Екологията пък на популациите изучава-как те ще се формират в околната среда,тяхната структура ,численост.Екологията на съобществата изучава тук се проследява пътищата и формирането им.Количествена екология-тук се разработват математически модели за различните екологични процеси.Приложна екология-тук акцентат е изяло с опазване на околната среда от замърсяване.Селскостопанска екология-тя изучава замърсяването на почвите и водите от земеделските райони.Има няколко метода за иследване на екологията:
Експериментални методи те се прилагат в природата или в лаборатория,така ние можем да разберем как точно определен фактор действа върху даден организъм.Метода на пробните площи-чрез него се проучва състава и структурата на популациите.Полевите методи-чрез това наблюдение можем да установим екосистемите в даден ландшафт,можем да разберем плътноста на популациите.

2.Екологични фактори.
Екологичните фактори са онези фактори на средата,които имат определено значение за организмите.Екологичните фактоти действат върху организмите,като дразнители-всяка една промяна се смята за дразнител.Ограничител-това е когато даден оррганизъм може да живее само в една среда т.е. неможе да се приспособи към друга,това го ограничава.Модификатори-това са някакви екологични фактори които действат на организмите и предизвикват някакви изменения в тях.Има 3 вида екологични фактори.Абиотични фактори;Биотични-те представляват различни форми на въздействие и взаимоотношение между организмите.Друг вид това са антропогенни фактори-това са всички човешки дейности.
Според Мончадский той групира екологичните фактори на устойчиви -те не се променят в рамките на дълъг период от време,те не влияят върху динамиката на численоста на видовете.И неустойчиви-те се променят,те са резултат от въртенето на земята около оста и и около слънцето.

3.Обши закономерности....
Закона за оптимума гласи че когато един екологичен фактор присъства няма значение в какво количество ще бъде ,той е неблагоприятен.Екологичните фактори имат стойности на минимум и максимум.Те са критични и когато се надминат настъпва смърт на организма.Зоната на оптимум е благоприятна,когато обаче оптимума се наклони образува нова зона песимум,те заедно двете формират една зона или това е зоната на поносимост.
Закона за минимума-този закон е неприложим за биотичните фактори.Този закон казва че елементат с най-ниска концентрация в почвата се ограничава.
Още една закономерност към факторите на средата върху организмите е че силата на проявление на даден фактор с още действащи фактори ,променят границите на оптимума и пределите на минимума и максимума.

4.Температурата като екологичен фактор.
Температурата влияе върху растежа,големината,пола на организмите.Биоклиматичния закон гласи че периодичните явления в живота на организмите закъснява с 4 дни.Правилото на Бергман гласи че по едрите видове животни обитават области с ниски температури.В зависомост от толерантноста си към фактора,организмите могат да бъдат евритермни и стенотермни.Хомотермните организми имат високо ниво на обмяна и могат да подържат постоянна температура на тялото независимо от температурата на околната среда.Формулата на Блунк гласи че сумата от ефективните температури е равна на температурата при която протича развитието минус долния температурен праг умножено по продължителноста на развитието в дни или часове.За да се използва формулата на блунк трябва да се проучи продължителноста на развитието при 2 различни температури.

5.Светлината като екологичен фактор.
Чрез светлината организмите подържат своята жизнена дейност.Според дължината на вълната лъчистата енергия бива няколко вида:
-проникващи гама и х лъчи
-видима светлина
-топлинни инфрачервени
Ултравиолетови лъчи
-радиовълни
Ултравиолетовите лъчи понякога могат да повлияят негативно на организмите.С дължина на вълната под 380 nm действат благоприятно.За живите организми е много важна интензивноста на светлината и количеството която те ще използват.Количеството светлина се определя от пряката и разсеяната радиация.
Растенията и животните се делят на няколко групи според светлината.Растенията се делят на светлолюбиви,сенколюбиви,сенкоиздръжливи-те се развиеат при пълно слънчево осветление.Сенколюбивите-те не понасят пряка слънчева светлина.И светлолюбивите обичат много светлина,на открити пространства.
Животните се групират на :Фотофоби-те живеят в пълен мрак.И хелиофили- обичат нормално осветление.Хелиофоби тук спадат и растения и животни които обитават преходни форми.Животните се приспособяват към светлината,като те сами си избират средата.Светлината при тях има и топлинно действие зависи от космената покривка.Растенията пък се приспособяват към светлината чрез формата на коронката си,чрез сроежа на листата или чрез разположението на листата.Растенията се делят и зависимост и от фотопериодичните условия-има растения на късия ден,растения на дългия ден,и неутрални видове-те цъфтят независимо от дължината на деня.При животните,когато идва пролета тогава започва размножителния период,с идването пък на есента се показва че идва зимен сън.Дори при някои бозайници се променя цвета на козината.

6.Водата като екологичен фактор.
ВОДАТА е един екологиче фактор без който всички сухоземни видове немогат.Тя може да регулира топлината,в водните местообитрания тя е под формта на скорост на течението,соленост,газов състав.Водата влия на сушата като количество на валиежите,изсушаващо действие на въздуха.Абсолютната влажност отразява съотношението маса въздух маса вода.Относителната влажност пък е количествтото влага в въздуха в сравнение от насищащото количество при опр.тем. и атмосферно налягане.Важен екологичен фактор за сухоземните животни и растения е изсушаващото действие на въздуха.Ораганизмите си набавят вода и храна от корените на растенията.Отеделянето им на водата става чрез урината,чрез дишане също.Спрямо влажноста сухоземните организми се делят на :
-еврихигробионти-имат широка екологична пластичност.
Друг вид това са стенохигробионти-съптветно те ще са с тясна екологична пластичност.Хигрофилните те са влаголюбиви.Ксерофилните-те са сухолюбиви.Като еколози ние можем да представим колебанията на температура и влажноста в дадено местообитание чрез климатограми.

8.Въздуха като екологичен фактор.
Въздуха предпазва ораганизмите от убийствено действие на ултравиолвтовите лъчи.В водните басейни когато има много растения,има голямо снижавеане на кислорода.Когато има много ораганизми в дадено местообитание също количеството на въздух намалява.По висока концентрация на въглероден диоксид в въздушния слой водят до гниеене в почвата.Замърсяването на околнта среда също влияе върху промяната в въздуха.Парниковия ефект също при него атмосферата задържа част от енергията на слънцето и така затопля земята и променя климата.Прякото действие на вятъра е свързано с преместването на някои растения и животни.Силните ветрове пък могат да променят стъблата на дърветата.Може и да се образува дълбока коренова система.Животните които обитават места с по силен ватар пък си променят космената покривка,за да ги предпазва.От гледна точка на растенията ватара както знаем опрашва и много растения,той разпрасква и семена и плодове.В екологично значение физичните свойства на въздуха са-атмосферно налягане,плътност,вятър и задържане на водни пари.Плътноста и атмосферното налягане,увеличават акйтивноста на насекомите.

9.Почвата като екологичен фактор.
Почвата играе голяма роля в организмовия свят.Тя е сложна структура,изградена от твърди частици ,въздух и вода.Почвата можем да срещнем голямо изобилие на организми.Механичния състав на почвата имаголямо въздействие върху организмите,в зависимост от съставите в почвата има-пясачнозърнести,минерални площи.Структурата на почвата също въздейства като субстрат за предвижване.Има 3 вида почвени хоризонта.А хоризонт това е най-горния слой на почвата,той е съставен от разлагания .В- хоризонт-това е минерализирана почва. И С -хоризонт-това е почво образуваща скала.За нормалното развитие на растенията са необходими магнезий,азот,фосфор,калций-той е много важен и за растенията и за животните.Друг фактор които влия на организмите това е киселиноста на почвата,оказва влияние върху растежа и разпространението.Тем. на почвата се характеризира с това че тя е постоянна.Въздущния режим на почвата е необходим за активноста и нормалноито протичане на физиологичните процеси на организмите.Състава на почвения въздух се променя в дълбочина и по сезони.Геобионтите обитават почвата постоянно.Геофили развитието им протича в почвата.В мезофауната попадат животни които дищат въздух,в мега фауната попадат най-едрите обитатели на почвата.Има и микрофауна и макрофауна.

10.Биотични фактори и конкуренция.
Организмите които участват в конкуренцията се нарича конкуренти.В конкуренцията има едно взаимоотношение между индивиди от един и същ вид или между две популации на различни видове,които са помежду си неблагоприятно въздействащи.Има вътре видова конкуренция,това са индивиди от един и сащ вид.Междувидова конкуренция-това са индивиди от различни видове,при тази конкурензия възникват трофични и пространствени връзки.Има и косвена и пряка конкуренция.Конкуренцията води до разделяне на по нишите организми,възникване на разнообразие.Тук се включва едно уравнение въведено от Лотка Волтера,това уравнение е за междувидовата конкуренция,то описва S образната крива на растежа на популацията.
Законите на Волтера са доста и разнообразни,едни от тях са:
-Закон за запазване средните величини и следователно Закон за нарушаване на средните величини
-Закон за периодични цикли-колебанията в численоста на два вида са периодични,те зависят от скороста на популациите и от изходната им численост.
Закона на Гаузе-този закон гласи че ако някакви два вида немогат да съществуват съвместно,ако зависят от един и същ лимитиращ ги ресур.

11.Хищничество
Това е взаимодействие между популациите на два вида,това се отразява неблагоприятно върху растежа на една та ,а благоприятно се отразява на другата..Хищничеството е процес които осигорява храна на хищника като напада и унищожава дръг организъм.И този унищожения организъм се опреличава като жертва.За да се адаптират жертвите понякога образуват отровни секрети или мастилена течност.Хищникат пък от друга страна иам силно развито зрение,слух и голяма подвижност.Жертвите имат и своите поведенчески пози като ,заемане на заплашителни пози,преструват се на мъртви и др.
Хищника пък обратното той дебне и преследва жертвата.Има 3 типа хиничество-умерено-тук хищника унищожава жертвата при средни стойности на нейната плътност.Високо ефективно-тук хищника доста добре дебне и унищожава своята жертва.И неефективно е другият вид.

12.Паразитизъм
Това е взаимодействие между индивидите на два вида,тук единият получава храна от другия.Или с други думи казано паразитът получава храна от гостоприемника.От екологична гледна точка паразитът снижава вродената скорост на растежа на популацията на гостоприемника.Има микропаразити-това са първаците,бактериите ,вирусите.Макропаразитите са-моногениите или това са ектопаразити по кожата на рибите.Нематоди също се включват тука и цестодите .Според продължителноста на пребиваване на паразита към гостопримника са времени-това са комарите и постоянни-въшките.Според локализацията им върху гостопримника-ендопаразити-нематоди и тений. И ектопаразити.При микропаразитите които се предават чрез физически контакт се влияе от плътноста на гостоприемника.Според специфичноста към гостоприемника са строго специфични и нестрого специфични.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Предмет на екологията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.