Отпадъчно стопанство


Категория на документа: Екология


K2 -коефициент на напълване на съдовете 0,9
t- срок за съхранение на отпадъците в дни(периодичност на извозване) 1 ден
Nж = = = = 544жители
От тук следва че на 544 жители ще се постави 1 контейнер
За определянето на необходимия брой несменяеми съдове използваме формулата:
Nж= *K3
където:
Vc -обем на стандартния съд=1100л
K2 -коефициент на напълване на съдовете 0,9
Вм.д.-максимално денонощно количество отпадъци 90674кг=
К3-коефициент, отчитащ съдовете, намираци се в ремонт, измиване и т.н. 1,2

t- срок за съхранение на отпадъците в дни(периодичност на извозване) 1 ден
Nж= *K3=*1,2=110 броя

От тук получаваме че броя на използваните контейнери тип Бобър е 110 бр.

Ще бъде прилагано разделно сметосъбиране на мястото на обезвреждане на отпадъците.

3. След като сме определили броя на необходимите контейнери трябва да определим и броя на сметоизвозващите машини, който зависи от вида и броя на съдовете както и типа и количеството на отпадъците.

В изследвания микрорайон ще се използва автомобил със закрита каросерия,който има бункер за приемане на отпадъците и специално обурудване за размесване и уплътняване на отпадъците вътре в каросерията. Последните операции се извършват с помоща на плочи и шнекови устройства.Към специалното обурудване спадат и приспособлениятаза механизираното товарене на съдовете (вдигане,обръщане, и пускане на земята). Специализираните автомобили приемат отпадъците от несменяеми съдове с обем от 0,11м3 до 1,1м3
Определянето на броя на специализираните автомобили Nм се извършва по формулата
Производителността на автомобила зависи от броя на курсовете Z и полезния обем на автомобила W.
A= Z.W м3/смяна
Броят на курсовете Z се определя по формулата:
Z= = бр
t-продължителност на чистото работно време в минути 360min
tz- продължителност на един курс в минути 30min.
T-продължителност на работния ден 480min.
to-нулев пробег 10min
l0- разтоянието от гаража на специализирания автомобил до сентъра нарайона за събиране на отпадъците в км. 5km.
Vm-скорост на движение на автомобила км/ч. 40 км/ч
tподг.закл.-време за подготвително-заклучителни операции в гаража 45min
tT -сумарно време за натоварване на автомобила,включващи преходите от един пункт на товарене до друг. 5min
tпробег- време на пробега от мястото на товарене до мястото за обезвреждане на отпадъците в мин. 20 min
ln - разстояние от мястото на товарене до мястото за обезвреждане на отпадъците в км. 10km.
tp - време за разтоварване на автомобила на мястото за обезвреждане на отпадъците в мин.15min

Z = = =

= = = = 2,1бр.

От тук следва че броят на курсовете е 2

Броя на съдовете(Nc) които могат да се транспортират с един курс се определят по формулата:

Nc==бр.

W-обем на надстройката на спец.автомобил 10 m3
K1-степен на компресия на отпадъците в приемния бункер, с отчитане степента на използваемост на обема на надстройката. 2,5Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отпадъчно стопанство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.