Отпадъчно стопанство


Категория на документа: Екология


І. Сегашно състояние на община Русе
Съгласно Закона за управление на отпадъците-на територията на Област Русе се генерират:

- Битови отпадъци - На територията на областта има 1регионално депо отговарящо на изискванията на ЕС (управлявано от ЕРРС -Русе), 8 общински и над 170 селищни сметища(в процес на закришане и рекултивация). Количествата на образуваните отпадъци отговаря на приетите норми в ЕС.

-Строителни отпадъци - Депонират се на регионално депо и се използват при закриване на стари сметища.

-Производствени отпадъци - Депонират се на регионалното депо в клетката за битови отпадъци

-Опасни отпадъци - все още не се депонират поради несъответсствия на законововата уредба и наличните площадки. На територията на област Русе има изградена само една такава площадка, но все още тя не функционира.

ИЗХОДНИ ДАННИ:

Правим определяне на количеството генерирани отпадъци в жилищен район Възраждане на град Русе, който е с население от 20000 жители с цел да определим необходимия брой съдове и транспортна техника.

1.Определнето на количеството генерирани отпадъци от 1 човек за една година става по формулата:

Вг.= b * N kg.
Където :
b- норма на натрупване на битови отпадъци от 1 човек за 1 година м3или кг
N-численост на населението в града района
За норма на натрупване вземаме стойности от таб.1
Брой на обектите

Вид на обектите
Средногодишна норма на натрупване на битови отпадъци в кг.
Обемно тегло в кг/м3
1
Поликлиника -1легло
-
250
2
Детска градина-1 място
70
300
4
Общежитие-1 място
100
300
2
Училище-1 ученик
20
320
3
Ресторант- 1 блюдо
-
300
4
Магазин за хранителни стоки 1м2 площ
120
260Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отпадъчно стопанство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.