Опазване на биологичното разнообразие


Категория на документа: Екология
КУРСОВА РАБОТА
по Екология и устойчиво развитие

Тема :

Опазване на биологичното разнообразие

София, 2013 г.

Съдържание:

1. Европейска конвенция за биологичното разнообразие......................................................................стр.3

2. Статус,заплахи и интеграция на биологичното разнообразие в секторните политики...........................................................................стр.5

3. Шест важни тенденции за промяната в климата и биоразнообразието..........................................................стр.6

4. Опазване на биоразнообразието в България...............стр.7

5. Десет принципа за запазване на биоразнообразието...............................................................................стр.11

6. Използвана литература.................................................стр.12

Pазнообразието на живота e в основата на нашeтo социалнo и икономическo благополучие и ще бъдe все по-незаменим ресурс в битката срещу изменението на климата. Въпреки това, нашите модели на потребление и производство систематично лишават екосистемите от тяхната способност да издържат на изменението на климата и да доставят услугите,от които се нуждаем.Като научаваме повече за начините,по които изменението на климата се отразява на биоразнообразието, става ясно,че не можем да се справим с двете кризи поотделно. Тяхната взаимозависимост изисква от нас да ги разглеждаме заедно.Затова е необходимо периодично да се проследяват заплахите надвиснали над биологичното разнообразие,тенденциите към подобряване или влошаване на статуса му,и съответно да прилагат различни стратегии за опазване и възстановяване.Важно е навременната и правилна интеграция на биологичното разнообразие в различните секторни икономики и постигането на благоприятен статус на биоразнообразието, като същевременно това би довело до икономически изгоди и най-вече борба с климатичните промени.

Европейска конвенция за биологичното разнообразие

Kонвенцията за биологичното разнообразие се създава в резултат на конференция за околната среда и развитието, проведена в Рио де Жанейро през 1992 г. Конвенцията предвижда по програма съчетаване на икономическото развитие с необходимостта от запазване на всички аспекти на биологичното разнообразие. За да реализира прилагането на Конвенцията за биологичното разнообразие, ЕС поставя началото на собствена стратегия за биологичното разнообразие на 4 февруари 1998 година. Тя съдържа общи мерки, за насърчаване на опазването и устойчивото използване на биологичното разнообразие, в съответствие с член 6 от Конвенцията за биологичното разнообразие. Стратегията за биоразнообразието се извършва чрез отделни секторни и междусекторни планове за действие, допълнени със задачи, цели и механизми за оценка на постигнатия напредък.

Плана за действие за опазване на природните ресурси е проектиран да предпазва уникалнaта дива природа в Европа, в съответствие с членове 8 и 9 от Конвенцията за биологичното разнообразие. Основната му цел е да подобри или да запази статута на дивата флора и фауна, както и техните екосистеми и местообитания. Той предлага около 70 дейности свързани например със защитени зони; земеделие и рибарство, управление на водите, почвите, горите и влажните зони, както и заплахата от инвазивни видове.

Директивата за птиците (1979) например е първият закон на ЕС, предназначен за запазване на биологичното разнообразие на място (in situ). Директивата призовава за създаването на специални защитени зони (СЗЗ) за застрашени видове птици. Влажните зони се признават в директивата, че са от особено значение за мигриращите птици.

Директивата за местообитанията (1992) установява обща рамка за опазване на застрашени видове и местообитания в ЕС. Тя задължава държавите-членки да определят и управляват територии със специален режим на защита (ТСРЗ) за опазването на местообитанията.

''Натура 2000'' има за цел да включи основните "горещи точки" на биологичното разнообразие в Европа и запазването на жизненоважните услуги на екосистемите. Тя допълва други защитени територии, определени на национално, регионално и местно ниво. Държавите-членки са задължени да поддържат най- застрашените местообитания в Европа към "Натура 2000". Един от проблемите свързани с мрежата е местната опозиция. Остават ключови предизвикателствата,като например финализиране плановете за управление с по-широко участие на заинтересованите страни, осигуряващо адекватни финансови ресурси, проектиране на по-добра система за мониторинг и оценка.

Опазването на компонентите на биологичното разнообразие извън естествените им местообитания или ex-situ, се поддържа от държавите-членки на ЕС под формата на култивирани сортове семена,генни банки,ботанически градини и зоопаркове.Има около 350 ботанически градини в Европа, притежаващи повече от 80 000 от живите същества, както и важни колекции от типа екземпляри от съществено значение за растителна идентификация.

Устойчиво използване на биологичното разнообразие

Конвенцията за биологичното разнообразие определя хората като част
от природата.Това означава, че биологичните ресурси трябва да се използват по устойчив начин.Въпреки това, има спешна нужда от политика и законодателство, за да се гарантира, че експлоатацията на биологичните ресурси не застрашава тяхната дългосрочна жизнеспособност или оцеляването на видовете.

Земеделие

Неподходящите земеделски практики намаляват биологичното разнообразие.Плана за селскостопанско развитие например цели намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда от земеделските практики, чрез насърчаване на устойчивото използване на биологичните ресурси.Целта е да се намалят неблагоприятните въздействия върху околната среда.Това се постига чрез поредица от агро-екологични мерки.Тези мерки включват:

•подходящо управление на площи под угар, с цел съхранение;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Опазване на биологичното разнообразие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.