Оценка качеството на атмосферния въздух


Категория на документа: Екология


Произвежда Cl2 и хлорни продукти. Замърсява въздуха с хлор и въглеводороди.

През 1962 г. в долината на химията край Девня е пуснат първият завод за хлор и поливинилхлорид, сложил началото на "Полимери". Неговите инсталации произвеждат течен хлор, сода каустик, солна киселина, хлорна вар, карбид, винилхлорид и емулсионен поливинилхлорид.

През 1979 г. е въведен в действие нов, втори завод за хлор и поливинилхлорид. През 1983 г. е пусната модерна инсталация за очистка на диафрагмен каустик по лиценз на PPG - САЩ и проект на фирма "КЕСТНЕР" - Франция, на място на старата живачна електролиза, която бе спряна по екологични причини.

През 1988 г. е построена и пусната в експлоатация, за рекордно кратки срокове в световната практика, инсталация за дихлоретан. Тя е проектирана от "Тойо Инженеринг" - Япония по лиценз на "Митсъи Туацо" - Япония с капацитет 120 000 т/год. и е с безотпадни технологии. За износ са предназначени 99% от продукцията.

През 1991г. е въведена в експлоатация новата хлоралкална електролиза по лиценз на HUCKER и проект на UHDE - Германия, с капацитет 140 000 т/год. натриева основа и 124 000 т/год. хлор.

Сега капацитетът на "Полимери" АД за дихлоретан е - 120 000 МТ/год., за содата каустик - 120 000 ДМТ/год., за солната киселина - 60 000 МТ/год., за пластизолите - 5 000 МТ/год., за техническата сол - 10 000 МТ/год., за ферихлорида - 3 000 МТ/год.

Дружеството е собственик на 8 патента (за изобретения, за търговска марка и ноу-хау). Търговската ни марка е регистрирана и защитена пред Патентното ведомство.

"Полимери" притежава собствена подстанция, която е част от енргийния пръстен на страната.

От 2000 г. Полимери е сертифициран по стандарта за качество ISO 9001, a през 2004 година дружеството получи и правото да ползва логото на световната инициатива на предприятията на химическата промишленост "Отговорност и Грижа".

6. Автомобилния транспорт

Леко и тежко товарния транспорт завърсява въздупа предимно с SO2 .

7. Битово отопление

Запързява предимно със SO2 и ФПЧ10 и общ прах.

II. Анализ на замърсяването на атмосферния въздух

1. Теоретична част

Извършен е мониторинг на атмосферния въздух в пункт "Девня" в град Девня за периода 2000 - 2001 година. Проследени са следните замърсители: SO2 , H2S, NO2, NH3 и прах. Използвани са активни методи за пробонабиране и стандартизирани методики за анализ. Проби от въздуха са взети по 10 работни дни всеки месец в светлата част на деня.

Използвани са следните методики:

- БДС 17.2.4.17 - 83 - Спектрофотометричен метод за определяне на SO2 в атмосферния въздух;

- БДС 17.2.4.21 - 83 - Спектрофотометричен метод за определяне на H2S в атмосферния въздух;

- БДС 17.2.4.22 - 83 - Спектрофотометричен метод за определяне на NO2 в атмосферния въздух;

- БДС 17.2.4.24 - 83 - Потенциометричен метод с флуор селективен електрод за определяне на HF и флуориди в атмосферния въздух;

- БДС 17.2.4.14 - 82 - Фотометричен метод за определяне на NH3 в атмосферния въздух;

- БДС 17.2.4.20 - 83 - Гравиметричен метод за определяне на общ суспендиран прах в атмосферния въздух;

2. Aнализ на данни за 2004 година

2.1. Серен диоксид (SO2)

МесециСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оценка качеството на атмосферния въздух 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.