Оценка качеството на атмосферния въздух


Категория на документа: Екология


2. "Солвей соди" АД

Произвежда калцинирана сода. Замърсява въздуха главно с NH3 и голямо количество прах.

"Солвей Соди" АД е един от най-големите заводи за производство на синтетична калцинирана сода в света. Разположен е в промишлената зона на гр. Девня, на 25 км от Варна и на 2 км от пристанище Варна-запад. Годишният производствен капацитет е 1,2 млн. тона, от които 0.4 млн. тона лека и 0.8 млн. тона тежка сода. Около 90% от произведената от "Солвей Соди" продукция са предназначени за износ.

Калцинираната сода се използва основно за производството на стъкло, перилни препарати, в хартиената и в кожарската промишленост, в металургията.

Дружеството беше приватизирано през 1997 г. Мажоритарната част от капитала се държи от "Солвей Шишеджам холдинг" АГ. Основни акционери в холдинга са мултинационалната индустриална група "Солвей", със седалище в Брюксел, оперираща в 3 производствени сектора: химически продукти, фармацевтика, производство и преработка на пластмаси, и група "Шишеджам" - най-голямата фирма за производство на стъкло и основен производител на химически продукти в Турция.

През 2000 г. "Солвей Соди" придоби предприятията, които осигуряват суровините за производството на калцинирана сода, а именно ТЕЦ "Девен", "Провадсол", "Девня варовик" (джойнт венчър между "Солвей Соди" и "Девня Цимент").

За "Солвей Соди" и дъщерните дружества работят около 900 души. От приватизирането й през 1997 г. "Солвей Соди" изпълнява амбициозна инвестиционна програма, като общата сума надхвърля 250 млн. лв. досега. Инвестициите се правят основно с цел дружеството да отговори на все по-строгата нормативна база, свързана с околната среда, да подобри производителността на труда и сигурността на производството, да повиши качеството на продукта.

За разработването на инвестиционните проекти за увеличение производството на калцинирана сода с 25% (до 1.5 млн. тона/г.) и изграждането на котел на циркулиращ кипящ слой с ниски атмосферни емисии в топлоцентралата, двете дружества получиха приза "Инвеститор на годината 2007" от Българската агенция за инвестиции.
"Солвей Соди" е първото предприятие в България, сертифицирано в края на 2006 г. с единна интегрирана система за управление на качество, околна среда, здраве и безопасност в съответствие със стандартите ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001.

3. ТЕЦ "Девен"

Топлоелектроцентрала на "Солвей соди" АД - Замърсява атмосферния въздух с SO2 , NO2 ,CO и CO2 .

ТЕЦ "Девен" (съкратено от Девня енерджи), която след приватизацията става част от групата "Солвей соди", е заводска централа, предназначена да захранва с пара заводите от долината на химията край Девня. Производството е около3,8 млн. тона год ишно.

На "Солвей соди" се подава около 90% от произведената в централата пара.
Останалите консуматори са "Полимери", Девненски захарен завод и "Агрополихим", като последните два се захранват само през определени периоди на годината.

Преди приватизацията ТЕЦ "Девен" е била оборудвана с 11 котела - 6 въглищни и 5 на природен газ. Сега от въглищните котли функционират 5. Производството на пара се осигурява с 4 от тях, един е резервен.

Три от газовите котли са демонтирани, за да може на тяхно място да се изгради нова, модерна мощност, а 2 газови котела се използват като резервни.

Използват се противоналегателни турбини. Производството на електроенергия е ограничено - 300 млн. кВтч годишно.

4. "Девня цимент" АД

Замърсява въздуха основно с ФПЧ10 , SO2 , NO2 и CO.

Италчементи Груп е един от десетте циментови производители, които са част от Инициативата за устойчиво развитие на циментовите предприятия, проект оглавен от най-големите производители на цимент. Тя има за цел да се улеснят действията и да се ускори прогреса на устойчивото развитие. Създадена е в съюз с намиращия се в Женева Световен Бизнес Съвет за устойчиво развитие (WBCSD). Италчементи Груп следва тригодишен целеви план, извършва независими изследвания и консултация на акционерите, като фокусът на действията й е насочен върху следните три аспекта:

1. Икономически

2. Социален

3. Околна среда - включващ важни въпроси като, алтернативни суровини и горива, енергия, качество на въздуха, шум, качество на водата, минимизиране на отпадъците и възстановяване, опазване на ландшафта, транспорт и опазване на околна среда.

В съответствие с ангажимента на Италчементи Груп по отношение на Устойчивото Развитие, компанията е поставила Грижата за Околната Среда и Безопасността в центъра на своите управленски политики и корпоративна култура. През последните години Девня Цимент и Вулкан Цимент са направили значителни инвестиции с цел подобряване на производството и намaляване въздействието върху околната среда.
През последните десет години Групировката е непрекъснато ангажирана с развитието и укрепването на системата си от политики за устойчиво развитие, като същевременно насърчава тяхното разпространяване и ефективно прилагане на различните организационни нива.
Екологичната политика е централен елемент в мисията на Групировката и е с еднаква важност за производителността, ефективността, качеството, здравеопазването, охраната на труда и технологичното развитие. Тази политика отразява дейния подход на "Италчементи Груп" към предвиждане на екологичните рискове, както и ангажимента на Групировката към постоянно наблюдаване на заводите с цел оптимизиране на използването на невъзобновяеми източници в производствените процеси и прилагане на екологични стандарти, които отговарят или дори надхвърлят местните разпоредби за опазване на околната среда.
Благодарение на своята дългогодишна история, успешно приложени практики и корпоративни политики - по безопасност, опазване на околната среда, политика по качество, устойчиво развитие и други, Италчементи Груп успява не само да бъде лидер на пазара, но и да наложи в България един безупречен корпоративен имидж.

5. "Полимери" АД
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оценка качеството на атмосферния въздух 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.