Оценка качеството на атмосферния въздух


Категория на документа: Екология


58.85
СГН+ДО
36


От графиката се вижда, че средно годишната концентрация на фини прашни частци са високи и прз двете години.

Наднормените концентрации на ФПЧ и през двете години показват, че източниците на замърсяване са от различен характер.Данните за целогодишното наднормено замърсяване с прах показват, че основните източници на емисии на прах са главно промишлени източници: "Девня Цимент"АД, ТЕЦ "Девен", които изгаря нискокалорични въглища с високо пепелно съдържание, също така "Солвей Соди"АД за производството на калцинирана сода и "Агрополихим"АД за производството на азотни и фосфорни торове. Към замърсителите от промишлените източници се наслагват и емисии на прах от битовото отопление през студения период на годината при изгаряне на въглища и дърва за огрев. За замърсяването на атмосферния въздух с прах в Девня допринася също и автомобилния транспорт и особено тежкотоварните автомобили пренасящи суровини и готова продукция по междузаводските пътища, които са с неподдържана пътна настилка.

III. Заключение. Изводи и препоръки

В резултат на направеното изследване могат да се направят следните изводи:

1. Основните замърсители на атмосферния въздух в град Девня през изследвания период са фини прашни частици, защото и през двете години те са представени с изцяло наднормени концентрации.

2. Характерни замърсители през периода на изследването са SO2,главно през студените месеци на годината, защото проявяват типична сезонна зависимост - динамично нарастване на концентрациите през зимните месеци и намаляване на концентрациите през летните месеци. Друг характерен замърсител се явява NO2, който е по-силно изразен през летните месеци на годината.

В заключение могат да се направят следните препоръки:

1. Да се включи в списъка на наблюдаваните замърсители и ФПЧ10, тъй като те са много по опасни за здравословното състояние на човека. В предоставената информация за периода 2004-2006 година няма данни за ФПЧ10. В една гореща точка като град Девня не трябва да се следят само показателите на ФПЧ.

2. Препоръчително е да се наблюдава и измерва концентрацията на най-актуалния парников газ NO2, тъй като за целия период липсва информация както за NO2, така и за останалите парникови газове.

IV. Използвана литература.

1. Закон за чистотата на атмосферния въздух- ДВ бр. 102 от 27.11.2001г. в сила от 01.01.2008г.

2. Наредба №14 за норми за ПДН на вредни в-ва в атмосферния въздух на населените места- ДВ бр. 88от 97г., изменения и допълнения ДВ бр.8 2002г.

3. Наредба № 7 за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух - ДВ бр. 46 от 3 май 99г.

4. Наредба № 1 от 27 юни 2005г. за норми за допустими емисии на вредни в-ва изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници- ДВ бр.64, 2005г.

5. http://www.agropolychim.bg/bg/

6. http://www.solvay.com

7. http://www.devnyacement.bg/BG

8. http://www.polimeri.org/bg/index.htm
??

??

??

??

2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оценка качеството на атмосферния въздух 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.