Оценка качеството на атмосферния въздух


Категория на документа: Екология


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ВАРНА

Катедра: Екология и опазване на околната среда

КУРСОВ ПРОЕКТ

ТЕМА: Оценка качеството на атмосферния въздух в град Девня в пункт "Изворите" за периода 2004-2006 година.

04.06.2010год.
гр. Варна

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Източници на замърсяване на атмосферния въздух .................................... 1. "Агрополихим" АД ...................................................................................... 2. "Солвей соди" АД .......................................................................... 3. ТЕЦ "Девен" ................................................................................. 4. "Девня цимент" АД ........................................................................ 5. "Полимери" АД ............................................................................. 6. Автомобилния транспорт ................................................................ 7. Битово отопление ..........................................................................

II. Анализ на замърсяването на атмосферния въздух .................................... 1. Теоретична част......................................................................................... 2. Оценка качеството на атмосферния въздух за 2003 година
2.1. Серен диоксид (SO2) ................................................................... 2.2. Сероводород (H2S) .................................................................. 2.3. Азотен диоксид (NO2) ............................................................... 2.4. Амоняк (NH3) ........................................................................ 2.5. Въглероденоксид (СО) ............................................................ 2.6.(О3) ......................................................................................... 2.7. Фини прашни частици .............................................................
3. Оценка качеството на атмосферния въздух за 2004 година .....................
3.1. Серен диоксид (SO2) ............................................................... 3.2. Сероводород (H2S) ................................................................. 3.3. Азотен диоксид (NO2) ............................................................. 3.4. Амоняк (NH3) ........................................................................ 3.5. Въглероденоксид (СО) ............................................................ 3.6.(О3) ...................................................................................... 3.7. Фини прашни частици. ............................................................
4. Тенденции в замърсяването на атмосферния въздух ............................. 4.1. Серен диоксид (SO2) ............................................................... 4.2. Сероводород (H2S) ................................................................. 4.3. Азотен диоксид (NO2) ............................................................. 4.4. Амоняк (NH3) ........................................................................ 4.5. Въглероденоксид (СО) ............................................................ 4.6.(О3) ......................................................................................

4.7. Фини прашни частици. ............................................................

III. Заключение. Изводи и препоръки ....................................................... 25

IV. Използвана литература .................................................................... 26
I. Източници на замърсяване на атмосферния въздух

Основните замърсители на атмосферния въздух на територията на град Девня са:

1. "Агрополихим" АД

Произвежда минерални торове - азотни и фосфорни торове. Замърсява въздуха с NH3 , HF и F съединения и прах.

Агрополихим АД е разположен в Девненската низина, Северо-източна България. Предприятието се намира в непосредствена близост до пристанище Варна-Запад, разполага със своя директна връзка с националната железопътна мрежа.

1974г. - в отговор на нарасналите нужди на селското стопанство в България започва производството на химически торове в Агрополихим.

1977г. - комбинатът се разделя на два отделни завода - един за производство на азотни торове и един за производство на фосфорни торове.

1988г. - двата завода се обединяват в един, наречен "Торове".

1991г. - предприятието е преобразувано в търговско дружество Агрополихим, собственост на българската държава.

1998г. - учредено е акционерно дружество "Агрополихим" 100% държавна собственост.

Октомври 1999г. - "Acid & Fertilizers", USA придобива 63% от капитала на дружеството от Агенцията за приватизация.

Acid & Fertilizers LLC, USA е джойнт венчър между DAVENPORT INDUSTRIES - 99% и UMICORE - 1%.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оценка качеството на атмосферния въздух 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.