Мониторинг на въздуха


Категория на документа: Екология


* Стратегии за приемане се отасят до това коя стратегия се налага като водеща в дадена страна- стратегия базирана на стандарти за качеството на атмосферния въздух или на стандарти за емисии замърсяващи вещества.
Изборът на стратегия се определя от конкретните условия. При единични иточници на замърсяване и малки индустриални райони с добри метеорологични условия за разсейване на замърсителите по- подходящо е да се приеме стратегията за емисионни стандарти. В големи индустриални и урбанизирани райони определящ фактор за контрол върху замърсяването са стратегиите включващи стандарти за качеството на атмосферния въздух.
Национална система за мониторинг на въздуха в България.
Националта система за мониториг на въздуха обхваша територията на България и включва мрежа от пунктове за наблюдение и измерване. Чрез наблюдение, контрол и информация върху състоянието на околната среда се следи качеството на атмосферния въздух. Станциите от националната система и от местните системи за наблюдение и контрол върху състоянието на ос,както и станциите за трансграничен пренос на замърсяващи вещества и фоново качество на въздуха са публични държавна или общинска собственост ( Закон за чистотата на атмосферния въздух.чл20).
Ръководни ,контролиращи и информационни функиции по отношение на контрола и опазването на околната среда в България имат - Испълнитела Агенция по околна среда ( ИАОС)- администрация към МОСВ. Агенцията ежегодно докладва данни за КАВ на Европейската Агенция по околната среда, представят с еи данни за нивото на озон.
Националата система за мониторинг на околната среда обхваща територията на цялата страна , като се състои от 54 стационнарни пункта- 26 с ръчно пробонабиране, 15 автоматични станции, 9 диференциална оптичнаабсорбционна спектроскопия и 4 автоматични станции за наблюдение на атмосферния въздух в горските екоситеми( по данни за 2006 година)
По отношение на контрола на качеството на атмосферния въздух се измерват следните показатели : общ прах, серен диоксид, азотен диоксид, сероводород, оловни аерозоли, фини прахови частици, озон , въглероден оксид, аерозоли на сярната кислелина, на солната, фенол, амоняк, хлор и тежки метали. Провежда се задължителен ежегоден контрол на емисиите на вредни вещества от големите промишлени обекти.
В пунктовете за ръчно пробонабиране се вземат проби по 4 пъти на ден, през работните дни на седмицата. Данните се нализират в Регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ) и се изпращат в ИАОС. Автоматичните станции ( 15 броя) работят на непрекъснат режим и осигуряват национален мниторинг на въздуха в релано време. Тези станции предават информацията до ИАОС или до съответното РИОСВ. Автоматичните станции дават информация както за замърсителите на атмосферния въздух , така и за метеорологичните параметри :скорост и посока на вятъра, атмосферно налягане, обща слънчева радиация, влажност и температура на въздуха.Като краен резултат данните се събират ежечасно от всичките станции в единна база в ИАОС- обработват се със софтуер и се публикуват на локална електронна страница в рамките на системата за публичен достъп. Такива системи се разположени в градовете - Свищов, Никопол, Русе, Силистра, Бургас и Стара Загора. Пунктове за наблюдение на въздуха в горските екосистеми има в Рожен, Витиня, Юндола, Старо Оряхово .
Ежедневно в ИАОС се изготвя Бюлетин за качеството на атмосферния въздух в страната, който се публикува всеки ден на интернет страницата на ИАОС.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мониторинг на въздуха 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.