Метод на екологичния профил


Категория на документа: Екология


-Опазване здравето на хората
Цели,осигуряващи качеството на околната среда:
-Пестеливо използване на ресурсите
-Критично отношение към настоящия потенциал на ресурсите.
-Критични въздействия върху здравето на хората
Качествени стандарти за околната среда:
-Пестеливо добиване на ресурсите
-Критично ниво (праг на вредностите)
-Критично натрупване на вредностите
-Критични структурни проблеми
-Приемлив здравен риск
Индикатори за околната среда,отразяващи отклонението между състоянието на околната среда (Status quo) и стандартите на нейното качество
Параметри,характеризиращи status quo (индикатори за състоянието на околната среда)

Индикаторите (измерителите) за ОС са частици информация,които отразяват състоянието на големите системи.Те са съизмерими представители на състоянието на голямата система и позволяват до голяма степен да се надникне през сложността им за да се види "голямата картина".
Индикаторите са показателите,които показват пътя към подобряване или съхраняване на ОС.
Те посочват дали избрания път на въздействие дали е правилен или не.
Индикаторите на ОС са средство за събиране на информация,която представлява основата на политиката за управление на ОС.Като такива индикаторите могат да осигурят:
1.Описание за състоянието на ОС
2.Диагностика на съществуващо натоварване на ОС.
3.Прогноза за състоянието на бъдещата ОС
4.Основа за информиране и образование на обществеността
5.Основата за формиране на общественото мнение
6.Мярка за успеха на проектите за ОС

4.Видове индикатори
4.1.Класически модел на индикатори
Дълго време индикаторът се е представил като растителен или животински вид или като елемент от неживата околна среда - например въздух,който е в състояние да представи един цял сектор от ОС.Използвани са различни аспекти от такъв индикатор:брой видове,относително здраве на видовете и т.н.
Системата за измерване трябва да бъде в състояние да измерва не само замърсителите в ОС,но също така и взаимно свързаното естество на елементите в рамките на една екосистема.Пример за често използвани класически тип индикатори са:Серен диоксид - показва замърсяването на въздуха;въглероден диоксид - показва промяната на климата; азотни оксиди,въглеводороди - показва замърсяването от автомобилите и др превозни средства.
Критериите за подбор на класическите индикатори са:да дават обща картина на състоянието и промените на ОС;да описват тежестите,възникнали от замърсяването;да бъдат лесни за обяснение;да бъдат достъпни за събиране;да бъдат подходящи като база за вземане на решения за околната среда;
Една такава система е била разработена от АСОЦИАЦИЯТА на общините в Финландия.Тя включва 32 индикатора,групирани в 7 компонента на околната среда:въздух,вода,почва,биологично разнообразие,енергия,шум и отпадъци.Всяка една от тези групи съдържа набор от индикатори за общото състояние на ОС,за тежестите от замърсяванията и въздействията.Така например:За носител въздух са подбрани индикаторите:общо емисии на частици,среден диоксид,азотен оксид,ниво на частиците,на серния диоксид,на азотния диоксид,покритие от лишеи върху клоните на дърветата,загуба на иглички в иглолистните гори,концентрация на замърсявания в горските мъхове.
За носител биологично разнообразие в системата са включени индикаторите:застрашени видове,възрастова структура на горите,брой видове и двойки гнездящи птици,изпълнение на програми за опазване на природата.
4.2 Индикатори за устойчивост
Индикаторите,основаващи се на аспектите на околна среда и икономически,културни и социални аспекти се наричат индикатори за "устойчивост".Това е едно по-ново определение за индикатори на околната среда,включващо по-широко разбиране за термина качество на околната среда с обхващане и на социалните и икономически аспекти на благосъстоянието.Това са по-широки идеи,които се съсредоточават повече върху човешките същества и се опитват да интегрират икономическото развитие и здравето на околната среда чрез понятието "устойчивост".
Индикаторите се включват като част от сложна система за управления на околната среда,за да се гарантира,че управлението на околната среда ще доведе до действия,подобряващи качеството и.
Както и при класическия модел на индикатори,индикаторите за устойчивост се групират в сектори и категории,най-вече в съответствие с компонентите на ОС.
Критерии за подбор на индикатори:
А)Значителен ли е индикаторът за устройството развитие (важен,измерим);
Б)Вероятно ли е индикаторът да доведе до действие (разбираем,представителен,надежден,сравним,понятен);
В)Доколко може лесно да се получи информация (налична,евтина,навременна и изчислима).
На настоящия момент в 20 града на Европа се изпитва модел,разработен от международен институт за градска околна среда.Основните индикатори се избират от експерти,при задължително включване на обществеността.Прилага се т.н "модел на АБС индикаторите",състоящ се от индикатори за конкретната област,базисни и съществени индикатори.
Индикатори за конкретната област касаят местни характеристики и се разработват с широко участие на обществеността.
Съществените индикатори представляват набор от мерки за устойчивост,базисна информация за измерване на местната устойчивост.
Базисните индикатори по същество са допълнение към съществените индикатори и ги съпътстват.
Пример за набор от съществени индикатори:
-Здравословен въздух - брой дни в годината които не са превишени нормите
- Зелени площи - брой хора които имат достъп до открити зелени площи в рамките на 400м от дома си.
- Устойчиви ресурси - средна годишна сума,която харчи едно домакинство за ЕЛ.енергия,вода,третиране на отпадъците.
Пример за набори от базисни индикатори.
1.Свързани със същественият индикатор "здравословен въздух": - средно годишна концентрация на прах,на серен диоксид,брой на летните и зимните дни със смог в годината.
2.Свързани със същественият индикатор "зелени площи" - общ брой на растителните видове,брой жители,които използват участък от парк или квартална градина.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Метод на екологичния профил 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.