Метод на екологичния профил


Категория на документа: Екология


Шуменски Университет
"Епископ Константин Преславски"

Курсова работа
На тема:
"Метод на екологичния профил"

Изработил:Преслав Тодоров № 490/10 проверил:доц.д-р Д.Иванова

Илина Часовникарова № 478/10 гл.ас.М.Стоянова

Силвия Борисова № 481/10

IV курс

Екологичен мониторинг и управление на околната среда
10.1.Методи и средства за управление на околната среда
Терминът управление на околната среда е доста общ.Той може да се разбира в едни по - политически смисъл повече ориентиран към планиран.В зависимост от това,се определят отделните методи и средства и се различават две основни категории за управление на околната среда - политическо управление и техническо управление на околната среда.
1.Инструменти и средства за управление на околната среда
В съвременната наука и практика методите и средствата за управление на околната среда боравят с различни инструменти за управление и планиране на околната среда.Някои от инструментите,каквито са например оценката на въздействието върху околната среда,контролирането на околната среда и съобщенията за околната среда са общо утвърдени,докато други,каквито са индикаторите за околна среда,целите за качество на околната среда или одит на околната среда са все още в процес на утвърждаване дори в Западно европейските страни.
Системите за управление на околната среда са се развили от инструментите и средствата.Инструментите и средствата за управление на околната среда могат да се разглеждат като модули,които се използват като отправни точки за по-комплексни системи за управление на околната среда.Разработени са различни варианти за съчетаване на инструментите и средствата за управление на околната среда.
Инструментите за управление на околната среда характеризират различни основни средства или начини на управление,отношения,поведения и действия,които влияят върху околната среда.Най-общо те са:
А)Инструменти за събиране на информацията:
Мониторинг на околната среда,одит на околната среда,анализ на екологичния риск,съобщения за околна среда,оценка за въздействието върху околната среда.
Б)Икономически инструмент:
Данъци,такси,субсидии и разрешителни
В)Нормативни инструменти:
Забрана,забрана при условия,даване на разрешение,задължителни разпоредби.
Г)Инструменти за комуникация:
Образования по проблемите на околната среда,съветване по екологични въпроси,гражданско участие,преговори и сключване на сделки,посредничество и други.
Д)Инструменти за планиране:
План за земеползване,план за защита на природата,ландшафта,план за контрол за замърсяване на въздуха,план за управление на отпадъците и други.
Средствата характеризират спомагателни уреди и механизми.Полезни или необходими за прилагането на даден инструмент. Така например в рамките на инструментите за събиране на информация,даден набор от индикатори служи като средство за контрол на околната среда.Мониторингът на околната среда служи като средство в рамките на съобщенията за състоянието на околната среда.От своя страна пък,обектите на качеството и мониторингът на околната среда служат като средство за оценка на въздействието върху околната среда.
2.Инструменти и средства за управление на информацията за околната среда (ОС)
Инструментите и средствата за управление на информацията за ОС се разделят на 8 категории:
-Индикатори за ОС;
-мониторинг на ОС;
-информационни системи на ОС;
-обект на качеството на ОС;
-оценяване на въздействието върху ОС
- съобщения за ОС;
-Одити на ОС;
- оценка на риска за ОС;
3.Индикатори за околната среда.

ГЛАВНА ЦЕЛ:
Насоки за действие:
Устойчиво развитие
-Употреба на възобновими ресурси =регенерация
-Употреба на невъзобновими природни ресурси =запазване/заменяне
-Консервация на функциите на околната средаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Метод на екологичния профил 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.