Лекция по екология


Категория на документа: Екология


http://library.thinkquest.org/26026/Environmental_Problems/acid_rain.html
Л.
1. Исторически предпоставки
1866 - Ернс Хекел въвежда пон. "Екология"
2. Предмет - сбор от различни науки. Изследва междудисциплинарното и интегративното съотношение между различни науки.
3. Определение - наука за условията на съществуване на живите организми и взаимната връзка на обмена на материя, енергия и информация, както между организмите и средата, така и със самите организми.
4. Подходи:
> системен - йерархия на подсистемите, формиращи екосистемата.
> функционален - изучава връзките между отделните подсистеми.
5. Класифициране на ек.наука
> според целите:
обща - общите закономерности организми ↔околна среда
* Условия за съществуване на екологията:

АУТ - индивиди

ДЕМЕ - популации

СИН - съобщества
> според предмета на изследване;
> според степента на въздействие на антропогенните фактори;
6. Методи на изследване в екологията:
;)1(; наблюдение
;)2(; лабораторни условия (експеримент)
;)3(; моделиране
7. Задачи на екологията:
> Изучаване и разбиране на основните закони и процеси обуславящи функционирането на процесите от различните равнища на биосферата.
> изследване на закономерностите, влияещи върху организмите на живот в това число и антропогенното въздействие върху природните екосистеми.
> създават се научни основи за рационалното използване на биологичните ресурси. Прогнозиране на измененията в природата под въздействието на антропогенните фактори.
> разработване на системи от мероприятия, осигуряващи използването на минимално количество химикали за борба с вредните за човека видове.
> регулиране числеността на популациите.
> екологична индикация при определяни на едни или други компоненти.
> консервация на еталонни участници на биосферата (резервати)
> Предмет на ПРИЛОЖНАТА екология: разглежда човешкото въздействие върху околната среда.
> въздействието на неживите фактори върху човешката дейност.
> Целта е запазване на човешката природа.
Л.

8. Околна среда - Това е външната среда, която се намира в непосредствен контакт с всички хабитати, които го населяват. Природната среда е част от околната среда и включва естествените предмети, явления и процеси, които са извън дейността на човека и обществото, техногенната (изкуствената) среда е част от околната среда вкл. изкуствено създадените от човека предмети, явления и процеси в резултат от взаимоотношенията между околната среда. Социалната среда е част от околната среда включва основните дейности на обществото : икономически; социални; културни, които възникват между хората в определен момент от развитието му. В тесен смисъл под понятието околна среда се разбира съвкупността от природните и изкуствени системи, които заобикалят човека, и в чиито предели функционира обществото. Днес околната среда "боледува", заради влиянието на антропогенните фактори.
9. Екологични фактори: околната среда се характеризира с разнообразие от множество динамични във времето и пространството условия и явления, с които организмите се намират в преки и косвени взаимоотношения.
екологичен фактор - всички онези параметри, които я характеризират. Един и същ фактор може да бъде: екологичен и средообразуващ
Могат да се обособят 3 основни вида взаимодействия между екологичните фактори.
-адитивно - въздействието на факторите е сбор от ефектите на всеки фактор, независимо от другия.
-синергитично - при съвместното действие на факторите ефекта се усилва.
-антагонистично - съвместно им действие отслабва предизвикания ефект.
Биотични и Абиотични природни фактори.
Биотични:
> климатични - светлина, топлина, влажност, атм.налягане, вятър
> химични - химичен състав на атмосферата, почви
> орографски - включва релефа на земната повърхност
**Под биотичните фактори разбираме съвкупността от влиянието на жизнедеятелността на едни организми върху други. Имат голямо значение за организмите те са основата, на която се формират екосистемата (съобщество). Взависимост между различните организми, населяващи дадена среда се изразява чрез 2 реакции:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекция по екология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.