Лекция по екологично право


Категория на документа: Екология


Лекция Екологично право- 19.03.2009г.

-Този закон урежда обществените отношения свързани с опазване на околната среда за сегашните и бъдещи поколения.
-Съхраняване на биологичнити разнообразие.
-Опазване и ползване компонентите на околната среда- атмосферния въздух , атмосферата, почвата , земните недра , природните обекти , минералното и биологичното разнообразие. това са компоненти на околната среда.
- контрола и управлението на фактори които замърсяват или увреждат околната среда.

1) естествени и антропогенни в-ва и процеси; 2) опрадъци и техните местонахождения
3) рискови енергиини източници- радиации, шумове, вибрации и др.. 4) някои Гентично модифицирани организми.
В приложното пол на закона се включват създаването и функционирането на националната система за мониторинг на околната среда. Закона за опазване на околната среда урежда стратегиите плановете и програмите както и събирането и достъпа на информация. Отделене е внимание на икономическата оганизация по опазване на околната среда както и за правата и задълженията на държата , общините, физическите и юридическите лица. Законодателят е предвидил следните механизми за усъществяване на целите на закона.
- контрол върху състоянието и ползването на компонентите на ОС и източниците на нейното замърсяване и увреждане.
- установяване на допустими норми за емисии и за качество на ОС.
-Управление на компоненните и факторите на околната среда
- извършване оценка на ОС
- издаване на разрешителни за предоствратяване, ограничаване и контрол на замърсяването.
- обявяване и управление на територии със специален режим на защита.
- развитието на системата за мониторинг на ОС
- въвеждане на икономически регулатори и финансови механизми за управление на ОС.
Един от основните принципи които са посочени в закона и които са хармонизирани с европейското законодателство са:
- устойчиво развитие
- информираност на гражданите за състоянието на ОС
- замърсителя плаща за причинените вреди
- участие на обществеността и прозрачност на процеса за вземане на решение в областта на ОС.
Достъпа до информация на граждани за състоянието на ОС може да бъде отказан в случаите:
- когато информацията екласифицирана и представлява държавна или служебна тайна
- информация която представлява производствена или търговска тайна
- информация която представлява лични данни в случаите когато лицето свързано с тези данни не е съгласно с тяхното разкриване.
Съгласно закона информацията за околната среда се предоставя в 14 дневен срок от датата на уведомяване на заявителя за решението на компетентния орган дали ще предостави достъп до исканата информация. Във връзка с информацията за околната среда е предвидено задължеието на министерския съвет ежегодно да внася в народното събрание доклад за състоянието на ОС. Този доклад се предлага лично от министъра на околната среда и водите и след приемане от народното събрание той се побликува като Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда. Регионалните инспекции по ОСВ ежегодно в срок до 30.04 изготвят регионален доклад за състоянието на ОС на съответната територия касаещ предходната година. Съгласно закона от 2003г. се създава Предприятие за управление на дейностите по околна среда. Основен предмет на дейност е реализация на екологичи проекти и дейности в изпълнение на национални и общински стратегии и програми в областа на ОС. ПУДОС се финаснсират от :
- таксите определени със специални закони в областта на ОС.
- Целево предоставени средства от държания бюджет за екологични проекти когато за това има решение на компетентните органи
- Дарения от физически и юридически лица
- Постъпления от лихви по депозити
- Глоби или имуществени санкции за административни нарушения предвидени в закона за ОС както и в специлните закони.
Устройството и дейноста в предприятието се уреждат с правилник които е пред Министерски съвет. Предпиятието се управлява от управителен съвет съставен от 7 членове. В закона за ООС е прдвидено задължение на министъра на околната среда и водите да разработва съгласувано с още няколко министъра. Национална стратегия за ОС като министъра я внася за удобряване от Министерския съвет. Приета е 2005 до 2014г. Министерския съвет внася националната стратегия в националнто събрание и след приемането и тя предвижда побликуване. В националната стратегия се прави анализ на състоянието на ОС по компоненти и по фактори описани са средствата за ограничаване на вредното въздействие, икономическите механизми за това както и оценка на възможностите за постигане на целите. В националната стратегия се предвижда 5 годишен план за действие в който се конкретизират целите , ресурсите и отговорните институции. Министъра на околната среда и водите ежегодно внася в министерския съвет отчет за изпълнението за плана за действието. В изпълнение са предвидедено планове по компоненти за ОС и фактори които им въздействат. На местно ниво, кметовете на общини разработват програми за ООС в съответствие с подготвени указания на МОСВ. Програмите немогат да бъдат за срок по - малък то 3 години приемат се от общински съвети които изпълняват ролята на контролни органи. Кмета внася отчет за изпълнението на програмата в общинския съвет а при необходимост и предложение за допълване и актуализиране на програмата. Отчетите се представят за информация в РИОСВ. В отделна глава са предвидени разпоредби касаещи разпоредби националната система за мониторинг на ОС. Съгласно закона националната система за мониторинг на ОС обхваща като:
1) националните мрежи за:
- мониторинг на атмосферния въздух
- мониторинг на валежите и повърхностните води
- мониторинг на подземните води
- мониторинг на морските води
- мониторинг на земите и почвите
- мониторинг на минералното разнообразие
- мониторинг на горите и защитените територии
- мониторинг на биологичното разнообразие.
- радиологичен мониторинг
- мниторинг на шумовото замърсявне
- мониторинг на нейонизиращите лъчения
- мониторинг на депата и старите замърсявания с отпадъци
2) контролно информационни системи за емисии във въздуха и състоянието на отпадъчните води
3) експлоатация, комуникационното и информационно осигуряване както и лабораторното обслужване на лабораторните мрежи. Задължително е съгласно закона изпитванията и лабораторните анализи да бъдат извършвани от акредитирани лаборатории.
Предвидени са следните основни задължения на националната система за ОС:
1. провеждане на наблюдения за определяне състоянието на компонентитеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекция по екологично право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.