Лекции по екология


Категория на документа: ЕкологияСтруктура и функциониране на системата човек - околна среда

Още от Първата световна конференция през 1972г. посветена на човека и околната среда се внася яснота в понятието околна среда и неговите структурни подсистеми. Във всеки един момент,всеки индивид,независимо къде се намира,заедно с околния свят оформя среда (социална среда, природна среда, икономическа среда).

Природната система сама по себе си се представя като множество от екологични системи,които се намират във взаимна връзка помежду си и чрез които се осъществява обмяната на веществата и потока на енергията.

Природната система се представя като множество от различни типове екосистеми. Те могат да бъдат както сухоземни, така и водни.С развитието на природната дейност и увеличаването на потребностите, обект на преобразуване стават естествените екосистеми. Установено е че 1/3 от съществуващите екосистеми са или унищожени, или подложени на процес на изчезване от човешката дейност. Екосистеми са организационна структура,която включва елементи на неживата физична природа и елементи на живата биотична природа ,които елементи се намират взаимна връзка по между си и чрез които се осъществява обмяна на веществата - затворени и поток на енергията-отворени .Основен източник за функциониране им се явява слънчевата енергия ,която се улавя от растителните видове ,трансформира се в органична хим. енергия ,става обект на разпределение.

Основни функции и свързаните с тях услуги, които получаваме от екосистемите:
* Услуги свързани с материални ползи под формата на храна, вода, дървесина, суровини за фармацевтичната промишленост и други.
* Функции, свързани с регулирането на процеса като за климата, пречистването на водите. Изчислено е че ако тази функция я заменим с изкуствен капитал, това не само би оскъпило водата, но би я превърнало в най-скъпата стока. Процеси, които предизвикват бедствия, функцията свързана с организационните процеси за освежаване на въздуха, за контрола на болестите, за неприятелите по културните растения, най-значими и стоящи в сянка, подценявани са и липса на методики да се изчисли тяхната стойност. Когато се избира проект за развитие,ако се вземат предвид тези процеси, то проектите, които нарушават тези процеси се избират често;
* . Екосистемите от познавателна гледна точка са предпоставка за развитие на екотуризма, свързано с различни медицински дейности и т.н.
* Живото-поддържаща функция - тя може да бъде проследена между взаимовръзки, които съществуват между живата и неживата.

Системата екология - околна среда

За да съществува се осигурява с ресурси и в резултата на нейното функциониране трябва да взаимодейства с заобикалящата среда като това може да бъде както по отношение на полезните продукти,така и по отношение на неоползотворените ресурси под формата на отпадъци.Разл. иконом школи в исторически аспект по различен начин са разглеждали ролята на природата като източник на ресурси.Физиократите например са смятали,че земята е ограничаваш фактор и като такава не би могла да осигурява едно постоянно разширяване на икономиката.С въвеждането на техническите открития през 18 век по време новата промишлена революция класиците в лицето на Рикардо ,Смит са смятали че недостиг на пр. ресурси може да бъде заменена с технически капитал под формата на машини ,съоръжения и др.Така че пр. ресурси според класическата школа не са ограничаваш фактор на икономическото развитие.След енергийната и минерална криза представителите на неокласическата школа променят тази теза,като въвеждат изискването не за пълна замяна,а за допълняемост на природния капитал с технически.Това е така защото не всички видове природен капитал може да бъдат заменени и поради това че те вече приемат тезата за изчерпаемост на пр. ресурси.Поради което и застават зад идеята за увеличение на икономическия растеж.Това съвпада и със идеята да се коригират неокласическия икономически модел като бъде въведен т. нар. разширен икономически модел,който да включва наред с пр. ресурси и екоситемните услуги които оказват влияние на факторите за производство в/у икономиката.Така се стига до идеята за създавана на разширения икономически модел.
Неокласическия класически модел базиран на търсене на баланса измерване на стойности има недостатъци които са свързани с това че не се отчитат екологичните услуги при факторното производство и не се отчита потока на отпадъците,които влияят по нататък в благосъстоянието ,в качеството на ок. среда и които са в осн. на редица странични ефекти.Разширения икономически модел се стреми да коригира тези недостатъци на неокласическия модел.

Оценка на устойчивостта - пряко свързано с концепцията за устойчиво развитие ,стремим се да дадем израз при проследяването на устойчивото развитие.Няма показател,с който да измерим напредъка на обществото към устойчиво развитие.Познати са над 152 показатели като най-много тези показатели са в социалната област - за измерване на соц. устойчивост,над 2/3 за икономическа устойчивост и най-слабо развити са екологичните показатели.Синтетичен показател - индекс на човешкото развитие.

Икономическата област структура -БВП - основава се на измерването на стоките и услугите за една год. на населението в една страна,но не ни два инфо с цената на колко изчерпени пр. ресурси ,унищожени екосистеми е постихнат съответния ръст . Дори съществува схващане че докато не бъде изсечено и последното дърво икономическия растеж ще бъде положителен.Казаното ни дава основание да търсим един баланс в целите в икономическата ,соц. и екологична област при оценката на устойчивостта и този баланс трябва да бъде въз основа на добре подбрани показатели,които да дават представа за трите стълба, върху които се установява устойчивостта:

1)икономическа жизнеспособност

2) социална справедливост - както в рамките на едно поколение така и между отделни поколения

3)екологичната поносимост - способността на екосистемите да разграждат част от товара който икономическите с-ми насочват към природата.

Принципи и условия за постигане на устойчива икономика
Необходимост от коригиране на измерителя на икономически растеж БВП.Той проследява стойността на стоките и услугите произведени за 1 год. в дадена страна.БВП обаче има един недостатък - той не показва с цената на какви унищожения на природни ресурси и екосистеми е постигнат икономически растеж.Редица институции в това число Световната банка,статистическия институт към ООН и др. предлагат начини за отразяване на природни ресурси и изхабяването на природен капитал да стане в коригирането на един чист,зелен измерител БВП

Системни условия за устойчив икономически растеж:
Демографски показател - след 50 год. удвояване на световното население ,а след 60 има тенденция на намаляване на годишния прираст от 2,1% на 1,2%.Тази тенденция е съпроводена с друга - нарастване на продължителността на живота.На всеки 10 г след 50 г продължителността на живот нараства с 2 г. Потреблението след 50те г. е налице възходяща тенденция на нарастване на доходите,а от там и на потреблението.Най силно е изразено в развитите страни.Световното потребление на вода се увеличава 4 пъти.
Технологичен индекс -използва се технологичния прогрес за намаляване на вредното въздействие в/у околната среда.Неговото въздействие се оценява пряко. 80% от иновациите са насочени да удовлетворяват потребностите само на 4 % от населението.Екологичния отпечатък проследява площта, която е необходима за предоставянето на ресурси и за поглъщане на отпадъци от човешка дейност,за да се съхрани състоянието на екосистемите тази продуктивна площ трябва да бъде 1,8 хектара на човек.След 20те год. на ХХв. екологичния отпечатък за света нараства до 2,2 хектара на човек понастоящем,което е за сметка на природните ресурси и екосистемите.
4те системни условия за устойчив икономически растеж:
* Икономическия растеж - онзи който се осъществява без да е коренно свързан с природните ресурси
* икономическия растеж е устойчив,когато не е за сметка на унищожаването на екосистемите
* икон. растеж е устойчив,когато отпадъците не превишават капацитета на екосистемите да ги рециклира
* икон. растеж е устойчив,когато благата се разпределят по справедливо

Структура на устойчивост на природните ресурси :
Възобновим - онези които могат да попълват своите запаси по естествен път във време съпоставимо с тяхното използване
Невъзобновими - които НЕ могат да попълват своите запаси по естествен път

Политики за постигане на устойчиво развитие

Екологичната политика претърпява определена еволюция. Екологичната, социологичната и икономическата политика прилагани по интегриран начин, т.е. взаимосвързани допринасят за постигане на устойчиво развитие. От трите екологичната е възникнала на по-късен етап, получила е равнопоставеност още по-късно и едва от скоро говорим за интегриране на трите вида науки. Във времето тази еволюция е протекла в три етапа:
- 1972г. - възникване на екологичната политика;
- 1992г. - равнопоставеност между трите политики;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по екология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.